Договори: Отвори:
Договор за поддържане на асансьорни уредби – Асансьорен сервиз Варна Договор за поддържане на асансьорни уредби – Асансьорен сервиз Варна
Договор за ремонт на асансьорна уредба – Асансьорен сервиз Варна Договор за ремонт на асансьорна уредба – Асансьорен сервиз Варна
Сертификати: Отвори:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № В206 - Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” УДОСТОВЕРЕНИЕ № В206 - Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор”
Сертификат № В042/12.09.2006г. от Мултилифт ЕООД Сертификат № В042/12.09.2006г. от Мултилифт ЕООД
Наредби: Отвори:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 17 МАРТ 2014 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 17 МАРТ 2014 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори от 12.05.2003 г. НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори от 12.05.2003 г.
НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения от 18.10.2010 г. НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения от 18.10.2010 г.
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства от 02.08.2002 г. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства от 02.08.2002 г.
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите