Понеделник - Неделя
00:00 - 24:00
Дежурен телефон:
052/502-142


Професионален домоуправител Варна

BULMANAGER, предлага на територията на град Варна:

www.bulmanager.com

Наредби

Наредби2017-12-06T22:04:20+03:00
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 17 МАРТ 2014 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г.2017-12-08T09:53:47+03:00
(обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г. и бр. 103 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 7 се създава ал. 5:
„(5) Лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, не могат да възлагат или да прехвърлят на други лица, включително като подизпълнители, изпълнението на задълженията си по договорите по ал. 1.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „и планово-предупредителни ремонти“ се заличават;
б) точка 4 се изменя така:
„4. да водят дневник, в който да отразяват техническото състояние на асансьора и резултатите от извършените проверки и ремонти и към който да прилагат екземпляр от чертежите, схемите или сертификатите за извършените ремонти и преустройства на асансьора и декларациите за съответствие на заменени предпазни устройства; асансьорните монтьори, които са извършили проверките и/или ремонтите, вписват датата на извършването им и името и фамилията си в дневника и полагат подпис;“.
2. В ал. 2 запетаята след думите „Функционалните проверки“ се заличава, добавя се съюзът „и“, а думите „и планово-предупредителните ремонти“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „планово-предупредителните ремонти“ се заменят с „ремонтирането, преустройването“.
4. В ал. 5, т. 1 накрая се добавя „през съответното тримесечие“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да съхраняват дневника по ал. 1, т. 4 в машинното помещение на асансьора, а ако асансьорът няма машинно помещение – в таблото за управление на асансьора.“
§ 3. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 накрая се добавя „или осветеност на пода на кабината и кабинната бутониера, по-малка от 50 lx“.
2. Създават се т. 16 и 17:
„16. напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на асансьора;
17. нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5.“
§ 4. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да не използват материали, съдържащи азбест, при поддръжката и ремонта на спирачните системи на асансьорите.“
§ 5. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) В шахтите на асансьорите се забранява наличие на тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора.
(2) В машинните помещения на асансьорите се забранява наличие на тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора, освен компоненти на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия.“
§ 6. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. Ползвателите не трябва да допускат използването на асансьори, в кабините на които има монтирана врата, ограничаваща площта на пода на кабината, която се използва от пътниците, когато вратата е отворена, освен ако в кабината се намира инструктирано съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 лице.“
§ 7. В чл. 23б след думите „ГД „ИДТН“ за“ се добавя „адресите и заводските номера на“.
§ 8. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2, буква „б“ думите „планово-предупредителните ремонти“ и запетаята след тях се заличават.
2. В т. 3, буква „а“ след думите „тахометър с обхват от 0 до 3000 min-1“ се поставя запетая и се добавя „луксметър“.
 
§ 9. В чл. 37 думите „5-дневен срок от получаването“ се заменят с „едномесечен срок след влизане в сила“.
§ 10. Създава се глава пета с чл. 38 – 40:
„Глава пета
ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ АСАНСЬОРИ
Чл. 38. Ползвателите на асансьори, на които няма монтирано устройство за контрол на товара и площта на пода на кабината е над определената по т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+А3 (за електрически асансьори) или т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+А3 (за хидравлични асансьори), трябва да осигурят асансьорите да имат устройство за контрол на товара или:
1. врата, която да ограничи площта на пода на кабината, която се използва от пътниците, до площта, определена в т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+А3, съответно т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+А3, и
2. електрическо предпазно устройство, което да предотврати движението на кабината на асансьора, ако вратата по т. 1 не е затворена, и
3. устройство, което да позволява движението на кабината, когато вратата по т. 1 е отворена, и което се задейства със специално приспособление от инструктирани съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 лица.
Чл. 39. (1) Ползвателите на асансьори:
1. които нямат аварийно осветление в кабината, трябва да осигурят асансьорите да имат аварийно осветление, захранвано от устройство с автоматично управление, което при прекъсване на електрическото захранване да е в състояние да захрани лампа с мощност, нe по-малка от 1 W, в продължение на 1 час;
2. които нямат осветление в шахтата на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат осветление в шахтата съгласно т. 5.5.10 от БДС ЕN 81-80:2003;
3. които нямат монтирано върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране съгласно т. 5.14.2, буква „б“ от БДС ЕN 81-80:2003;
4. на които в шахтната яма и в ролковото помещение не са монтирани устройства за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят в шахтната яма и в ролковото помещение на асансьора да има устройства за аварийно спиране съгласно т. 5.5.9 от БДС ЕN 81-80:2003.
(2) Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5.
Чл. 40. Ползвателите на асансьори, които нямат предпазен щит под кабината на асансьора, трябва да осигурят под кабината да има предпазен щит съгласно т. 5.8.2 от БДС ЕN 81-80:2003.“
Преходни разпоредби
§ 11. В срок до 30 юни 2014 г. лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да отстранят от спирачните системи и командните табла на поддържаните от тях асансьори всички материали, които съдържат азбест.
§ 12. (1) С цел подобряване на безопасността на съществуващи асансьори ползвателите на асансьорите трябва да осигурят реализирането на мерките по глава пета от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА) в следните срокове:
1. по чл. 38 НБЕТНА – до 31 декември 2015 г.;
2. по чл. 39, ал. 1 НБЕТНА – до 30 юни 2016 г.;
3. по чл. 39, ал. 2 НБЕТНА – до 31 декември 2016 г.;
4. по чл. 40 НБЕТНА:
а) до 31 декември 2018 г. – на всички асансьори, с изключение на асансьорите, монтирани в жилищни сгради;
б) до 31 декември 2023 г. – на асансьорите, монтирани в жилищни сгради.
(2) При неизпълнение на мерките по глава пета от НБЕТНА след изтичането на посочените в ал. 1 срокове ползвателят и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да спрат неговата експлоатация и да уведомят съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“.
(3) Органите за технически надзор по чл. 18, т. 2 НБЕТНА са длъжни да уведомят незабавно съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“, когато установят експлоатация на асансьор, за който не са изпълнени мерките по глава пета от НБЕТНА след изтичането на сроковете по ал. 1.
(4) Когато служителите на ГД „ИДТН“ установят експлоатация на асансьори, за които не е изпълнена мярка по глава пета от НБЕТНА след изтичането на сроковете по ал. 1, те разпореждат спирането на експлоатацията на асансьорите.
§ 13. В срок до 30 юни 2014 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите като лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, са длъжни да се снабдят с луксметър.
Министър-председател: Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори от 12.05.2003 г.2017-12-08T09:47:31+03:00

В сила от 12.05.2003 г.

Приета с ПМС № 75 от 01.04.2003 г.

Обн. ДВ. бр.33 от 11 Април 2003г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) С наредбата се уреждат техническите изисквания, правилата и нормите за безопасна експлоатация на асансьорите, редът за осъществяване на технически надзор на асансьорите, редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и издаване на удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорите.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Наредбата се прилага за асансьори по смисъла на § 1, т. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 61 от 2008 г.), със скорост, по-голяма от 0,15 m/s.

 

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:

 1. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) машини, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство;
 2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) асансьори, специално проектирани за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи;
 3. минни подемници;
 4. сценични подемници;
 5. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)
 6. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)
 7. зъбчати железници.
 8. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)
 9. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АСАНСЬОРИТЕ

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) (1) Ползвателите на асансьори са длъжни да осигурят тяхната експлоатация в съответствие с изискванията на наредбата и на инструкцията за експлоатация на производителя.

(2) Ползвателите на асансьори, пуснати на пазара след влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, са длъжни да допускат експлоатацията им само когато съответствието им със съществените изисквания е удостоверено с декларация за съответствие и маркировка за съответствие.

 

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

 

Чл. 6. (Отм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

 

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г., доп. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1ЗТИП лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, и по всяко време могат да променят тези лица.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателите са длъжни да не допускат експлоатация на асансьорите, ако не са сключили договор за поддържането им с лице по ал. 1.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателите са длъжни незабавно да спрат ползването на асансьорите, които се поддържат, ремонтират или са преустроени от лица, които не са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, ако ползвателят сам е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като лице, което поддържа, ремонтира и преустройва асансьори.

(5) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2014 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Лицата, които поддържат, ремонтират или преустройват асансьори, могат с писменото съгласие на ползвателя да ползват подизпълнители. Подизпълнителите следва да отговарят и да изпълняват всички изисквания на наредбата.

 

Чл. 7а. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да уведомяват писмено ползвателите им и да не допускат експлоатацията на асансьорите, когато:

 1. асансьорите престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани неизправности по чл. 10, ал. 1;
 2. не са регистрирани пред органите за технически надзор;
 3. на асансьорите не е извършен технически преглед съгласно чл. 24, ал. 1;
 4. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;
 5. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) асансьорите или предпазните им устройства нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, ако са пуснати на пазара след влизането й в сила.

 

Чл. 8. Лицата, които поддържат асансьори, определят асансьорния монтьор с най-висока степен на правоспособност от персонала си, който трябва да контролира работата на другите монтьори и да следи за техническото състояние и за безопасната експлоатация на поддържаните асансьори.

 

Чл. 9. (1) Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни:

 1. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) да инструктират срещу подпис ползвателите или техен представител за условията за безопасна експлоатация на асансьорите;
 2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) да извършват функционални проверки за изправността и действието на асансьора и предпазните му устройства съгласно приложението;
 3. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) да извършват техническо обслужване на асансьорите;
 4. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) да водят дневник, в който да отразяват техническото състояние на асансьора и резултатите от извършените проверки и ремонти и към който да прилагат екземпляр от чертежите, схемите или сертификатите за извършените ремонти и преустройства на асансьора и декларациите за съответствие на заменени предпазни устройства; асансьорните монтьори, които са извършили проверките и/или ремонтите, вписват датата на извършването им и името и фамилията си в дневника и полагат подпис;
 5. (доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) да осигурят 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите – да освобождават пътниците при аварийно спиране на кабината, да оказват помощ при аварии и злополуки и да спират асансьорите при техническите неизправности по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 6, ако са установили или са получили информация за такива неизправности.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 27 от 2014 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Функционалните проверки и техническото обслужване на асансьорите се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя. Ако в инструкцията не е определен срок за функционалните проверки, те се извършват най-малко веднъж на 30 дни.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Техническото обслужване, ремонтирането, преустройването, търсенето и отстраняването на неизправности на асансьорите се извършват съвместно най-малко от двама асансьорни монтьори. При извършване на тези дейности асансьорните монтьори са длъжни да окачват на шахтните врати табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.

(4) Аварийното обслужване на асансьорите се извършва в срок до един час от получаването на сигнал за настъпване на събитие по ал. 1, т. 5.

(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни до края на всяко тримесечие да уведомяват регионалния отдел на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на чиято територия е монтиран асансьорът, за:

 1. (доп. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) ползвателите, с които са сключили или прекратили договор за поддържане на асансьори през съответното тримесечие;
 2. адреса, на който са монтирани асансьорите по т. 1.

(6) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да съхраняват дневника по ал. 1, т. 4 в машинното помещение на асансьора, а ако асансьорът няма машинно помещение – в таблото за управление на асансьора.

(7) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Лицата, които са извършили ремонтиране или преустройване на асансьори, отразяват резултатите от извършените дейности в дневниците по ал. 1, т. 4, уведомяват незабавно след приключването им органите за технически надзор, които са регистрирали асансьорите, и им предоставят копия от чертежите, схемите, документите за качество на заменените елементи и декларациите за съответствие на заменените предпазни устройства.

(8) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да уведомят съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“, когато установят, че ползватели на асансьори не са поискали отстраняването на неизправности в 30-дневен срок от констатирането им.

(9) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Лицата, които поддържат, ремонтират или преустройват асансьори с хидравлично задвижване, най-малко веднъж годишно извършват проверка на нивото на чистотата на флуида на елементите им и документират проверката с протокол. Същите лица са длъжни да поддържат нивото на чистота на флуида съгласно инструкциите за експлоатация на производителите на асансьорите, а в случаите, когато в тях не е предвидено такова – съгласно приложение № 3. При наличието на хидравлични елементи с различно ниво на чистота се приема най-високото ниво на чистотата на флуида.

(10) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.01.2016 г.) Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорите при извършването им.

 

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) (1) Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, трябва да съставят и да съхраняват не по-малко от 10 години досие за всеки асансьор, което съдържа екземпляри от чертежите, схемите, изчисленията, протоколите от извършени изпитвания, документите за качество на заменените елементи, декларациите за съответствие на заменените предпазни устройства и платежни документи за извършените дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване.

(2) Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, са длъжни при поискване да предоставят досието по ал. 1 на служителите на ГД „ИДТН“.

 

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Лицата, които поддържат асансьори, задължително уведомяват писмено ползвателите им, които с тяхно съдействие спират асансьорите до отстраняването на следните неизправности:

 1. движение на кабината при отворена шахтна врата;
 2. движение на кабината при отворена кабинна врата при наличие на пътници или товар в нея;
 3. отворена (незаключена) шахтна врата и кабина, намираща се извън зоната на спирката;
 4. счупено или липсващо стъкло на шахтната врата;
 5. повреди на ограждането на кабината или шахтата;
 6. силен шум, вибрации или неравномерно движение на кабината;
 7. неправилно функциониране или неизправност на крайните прекъсвачи, ограничителя на скоростта, захващащия механизъм, бутона „стоп“, устройствата за заключване на шахтните врати или на контактите за безопасност;
 8. шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на червячната двойка;
 9. износени над допустимата норма въжета или канали на триещата шайба;
 10. счупени плъзгачи или скъсани бандажи на ролкови водачи;
 11. (доп. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) липса на осветление в кабината или осветеност на пода на кабината и кабинната бутониера, по-малка от 50 lx;
 12. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) наличие на вода в шахтната яма и/или в машинното помещение;
 13. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) отклонение от точността на спиране на кабината съгласно инструкцията на производителя или ако няма такава – до ± 50 мм от нивото на етажната площадка;
 14. неработещо устройство за контрол на товара или сигнализация за претоварване;
 15. (нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) теч на масло от цилиндъра или маркучите – за хидравлични асансьори;
 16. (нова – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на асансьора;
 17. (нова – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) В случаите по ал. 1 лицето, което поддържа асансьора със съдействието на ползвателя трябва да прекрати незабавно достъпа до асансьора, да сигнализира и обезопаси опасните зони и да уведоми незабавно органа за технически надзор по чл. 18, т. 2 и/или съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“.

 

Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да не използват материали, съдържащи азбест, при поддръжката и ремонта на спирачните системи на асансьорите.

 

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г., отм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.)

 

Чл. 12. Лицата, които поддържат асансьори, поставят в кабините на асансьорите, в които пътуват хора, и на етажните площадки на товарните асансьори здраво закрепена табела, която съдържа:

 1. указания за ползване на асансьора и за поведението на ползващите го при аварии и злополуки;
 2. забрана за самостоятелно ползване на асансьора от деца до 7-годишна възраст;
 3. номера на телефона, на който да се съобщава за забелязани неизправности или аварии или за необходимост от освобождаване на пътници.

 

Чл. 12а. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Ползвателите са длъжни при липса или нарушена цялост на табелите по чл. 12 да уведомят незабавно лицата, които поддържат асансьорите.

 

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателят на асансьора и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да заключват машинното помещение.

 

Чл. 13а. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Ползвателят на асансьора е длъжен:

 1. да уведомява лицето, което поддържа асансьора:
 2. a) за извършено преустройство, освен ако преустройството е извършено от това лице;

б) преди пускане на асансьора в експлоатация след извършен ремонт или преустройство;

 1. веднъж годишно да подава писмено заявление за проверка по чл. 9, ал. 9;
 2. да осигури ключовете за достъп до машинното и до ролковото помещение да са постоянно на разположение в сградата и да се ползват само от лицето, което поддържа, ремонтира или преустройва асансьора, и от органите за технически надзор по чл. 18, т. 1 и 2;
 3. да гарантира на лицето, което осигурява 24-часовото непрекъснато аварийно обслужване на асансьора, достъп, свързан със спасяването на хора.

 

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) (1) В шахтите на асансьорите се забранява наличие на тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора.

(2) В машинните помещения на асансьорите се забранява наличие на тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора, освен компоненти на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия.

 

Чл. 14а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Ползвателите не трябва да допускат използването на асансьори, в кабините на които има монтирана врата, ограничаваща площта на пода на кабината, която се използва от пътниците, когато вратата е отворена, освен ако в кабината се намира инструктирано съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 лице.

 

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Асансьорите, предназначени само за товари, монтирани в предприятия, се обслужват от придружител, когато това е предвидено в инструкцията на производителя.

(2) Придружителят на асансьора е длъжен ежедневно да извършва проверки на:

 1. изправността на осветлението в кабината и на етажните или товарните площадки;
 2. функционалното действие на устройствата за заключване на шахтните врати, на контактите на крилата на шахтните врати, на апаратите за управление и сигнализация и на точността на спиране на етажите.

(3) Придружителят е длъжен да записва резултатите от проверките по ал. 2 в дневник и да уведомява лицето, което поддържа асансьора, за констатираните неизправности.

(4) (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

 

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да уведомят писмено ползвателите на асансьори и да бракуват носещите въжета и въжето на ограничителя на скоростта на асансьорите съгласно нормите, определени от производителя в техническата документация на асансьора. Ако в техническата документация не са определени норми, носещите въжета се бракуват съгласно нормите, посочени в българските стандарти, въвеждащи европейските стандарти.

 

Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

 

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Органи за технически надзор на асансьорите са:

 1. председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“);
 2. лица и структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г. и бр. 104 от 2004 г.).

 

Чл. 19. (Отм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

 

Раздел II.
Регистриране

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Ползвателите на асансьори са длъжни в 20-дневен срок след издаването на декларацията за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства да ги регистрират пред:

 1. регионалния отдел на ГД „ИДТН“, на чиято територия ще се експлоатират – за асансьорите, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 18, т. 1;
 2. избран от тях орган по чл. 18, т. 2 – за асансьорите, които подлежат на технически надзор от орган по чл. 18, т. 2.

(2) Регистрирането на асансьорите се извършва по писмено заявление на ползвателите им, в което се посочват данни:

 1. идентифициращи ползвателя;
 2. за адреса и мястото, където е монтиран асансьорът;
 3. за производителя и за лицето, което е монтирало асансьора.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:

 1. ревизионна книга;
 2. технически данни и характеристики на асансьора, съставните му части и предпазните му устройства;
 3. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2009 г.) инструкциите по чл. 37 и чл. 38, т. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 61 от 2008 г.);
 4. (отм. – ДВ, бр. 32 от 2009 г.)
 5. (отм. – ДВ, бр. 32 от 2009 г.)
 6. (отм. – ДВ, бр. 32 от 2009 г.)
 7. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) декларация за съответствие със съществените изисквания, определени с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства – за пуснатите на пазара след влизането й в сила.

(4) Заявлението за регистриране и представените документи се проверяват от органите за технически надзор в срок до 10 работни дни от получаването им.

(5) Ако при проверката по ал. 4 не бъдат констатирани непълноти в представените документи и/или несъответствия на декларацията за съответствие по ал. 3, т. 7, органите за технически надзор регистрират асансьора. Отказът за регистрация се мотивира писмено.

 

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Лицето, което е монтирало асансьора, е длъжно да предостави на неговия ползвател документите по чл. 20, ал. 3, т. 2 – 7 в два екземпляра.

 

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

 

Чл. 23. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) При промяна на ползвателя на асансьора новият ползвател е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, който е регистрирал съоръжението.

 

Чл. 23а. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) Ползвателят по всяко време може да промени лицето по чл. 18, т. 2, което осъществява технически надзор на асансьора.

(2) В случай на промяна по ал. 1 ползвателят е длъжен да регистрира асансьора пред новоизбрано лице по чл. 18, т. 2, като му предостави досието по чл. 31.

(3) В случаите по ал. 1 ползвателят отправя до лицето по чл. 18, т. 2, което първоначално е регистрирало асансьора, писмено искане за предоставяне на досието по чл. 31, което съхранява. Лицето е длъжно да предостави досието в 7-дневен срок от получаване на искането.

 

Чл. 23б. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Органите за технически надзор по чл. 18, т. 2 уведомяват всяка година до 31 януари ГД „ИДТН“ за адресите и заводските номера на регистрираните и снетите от регистрация през предходната година асансьори.

 

Раздел III.
Технически прегледи и проверки

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на асансьорите:

 1. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) първоначални – в случаите, когато асансьорите не са били пуснати в експлоатация повече от 6 месеца след издаване на сертификат за краен контрол, сертификат за съответствие и/или декларация за съответствие;
 2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) периодични – първият периодичен преглед се извършва 24 месеца след датата на пускането на асансьора в експлоатация, а следващите проверки – на всеки 12 месеца;
 3. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) след преустройство при спазване изискванията на § 1а от допълнителните разпоредби;
 4. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) след спиране експлоатацията на асансьора за повече от 6 месеца преди промяна на лицето, което поддържа асансьора;
 5. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) след замяна на повдигателен механизъм, триеща шайба, хидравличен цилиндър, носещи въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта или хващачи;
 6. след аварии или злополуки;
 7. внезапни;
 8. (нова – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) по искане на ползвателя на асансьора.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Техническите прегледи на асансьорите по ал. 1, т. 1 – 6 и 8 се извършват по писмено искане на техните ползватели в двуседмичен срок от получаване на искането от органа за технически надзор, пред който асансьорите са регистрирани.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Ползвателите на асансьорите са длъжни да уведомят органите за технически надзор за настъпването на събития по ал. 1, т. 3, 4 и 5 в 7-дневен срок от настъпването им.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Към искането по ал. 2 за извършване на технически преглед по ал. 1, т. 3 се прилагат документите по § 1а, ал. 2.

(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Към искането по ал. 2 за извършване на технически преглед по ал. 1, т. 5 се прилагат:

 1. документите за качество на заменените елементи, възли или въжета;
 2. декларация за съответствие на заменените предпазни устройства със съществените изисквания, определени с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства.

(6) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Техническите прегледи по ал. 1, т. 7 се извършват само от органа по чл. 18, т. 1 за всички асансьори, независимо от това в коя точка от приложение № 1 към Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г. и бр. 73 от 2010 г.), попадат асансьорите. Те могат да се извършват:

 1. при проверки по чл. 42, ал. 1 или чл. 34б, ал. 1 ЗТИП;
 2. когато сроковете за извършване на периодичните прегледи по ал. 1, т. 2 са изтекли и не е постъпило заявление по ал. 2;
 3. при обследване на аварии и злополуки с асансьори;
 4. при получаване на сигнали, жалби или предложения от други контролни органи, граждани, организации и др.;
 5. при контрол на изпълнението на принудителните административни мерки по чл. 49, ал. 1 ЗТИП;
 6. преди изтичането на сроковете по ал. 1, т. 2, когато резултатите от предходните технически прегледи показват, че има предпоставки за появяване на дефекти, които ще застрашат безопасната експлоатация на асансьора.

 

Чл. 25. (1) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 1 – 6 и 8 се извършват в присъствието на ползвателя им и на лицето, което поддържа асансьора или което го е монтирало или е извършило неговия ремонт или преустройство.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Лицето, което поддържа асансьора или е извършило неговия ремонт или преустройство, е длъжно да осигури правоспособен персонал, средства за измерване, контролни тежести и електрическа енергия за извършване на техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 2 – 6 и 8.

(3) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2009 г.) След всеки технически преглед органът по чл. 18, т. 2 поставя в кабината на асансьора стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.

 

Чл. 25а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) При първоначалния технически преглед се извършва:

 1. визуална проверка за съответствието на асансьора с документите по чл. 20, ал. 3, т. 2, 3 и 7;
 2. проверка за наличието на маркировка за съответствие на асансьора и предпазните му устройства съгласно приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП.

 

Чл. 26. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) При техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 2 – 8 се извършват:

 1. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) проверка за съответствието на асансьора с документите по чл. 20, ал. 3, т. 2 и 3 или § 1а, ал. 2;
 2. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)
 3. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.)
 4. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) изпитвания съгласно БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, буква „d“, буква „f“, т. 2, букви „g“ – „l“ и „n“ или БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква „е“, т. 2 и букви „f“ – „o“, „q“ – „v“ и „у“.
 5. (отм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) При техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 2 – 8 на електрическите асансьори, пуснати на пазара до 2 юни 2003 г., изпитванията по ал. 1, т. 4 съгласно:

 1. БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, букви „d“ и „h“, т. 1, второ тире, се извършват със 110 % номинален товар в кабината;
 2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, буква „j“, т. 1 се извършват с кабина без товар;
 3. БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, буква „j“, т. 2 се извършват с кабина, натоварена с номинален товар.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) При техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 2 – 8 на хидравличните асансьори, пуснати на пазара до 2 юни 2003 г., изпитванията по ал. 1, т. 4 съгласно:

 1. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква „t“ се извършват при налягане, съответстващо на 150 % от налягането при пълно натоварване;
 2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква „h“, т. 1 и буква „j“, т. 1 се извършват с кабина без товар;
 3. БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква „h“, т. 2 се извършват с кабина без товар, когато площта на кабината съответства на таблица 1.1 на стандарта, а когато площта на кабината е по-голяма от посочената в таблица 1.1 на стандарта – изпитванията се извършват с кабина, натоварена с номинален товар;
 4. БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква „j“, т. 2 и буква „m“, т. 1 се извършват с кабина, натоварена с номинален товар.

(4) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

 

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) След извършване на първоначалния технически преглед органите за технически надзор издават акт за първоначален технически преглед, който предоставят на ползвателя срещу подпис. Актът съдържа:

 1. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) вида на извършените проверки;
 2. заключение за годността на асансьора за безопасна експлоатация;
 3. срока за извършване на периодичен преглед.

(2) Органите за технически надзор записват резултатите от техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 2 – 8 в ревизионните книги по чл. 20, ал. 3, т. 1 чрез попълване на ревизионен акт, който съдържа:

 1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или техническата документация на асансьора;
 2. заключение за годността на асансьора за по-нататъшна безопасна експлоатация и при какви условия може да се експлоатира;
 3. срока за следващия периодичен преглед.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Служителите на ГД „ИДТН“ могат да записват в ревизионните книги предписанията по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗТИП.

(4) Когато при техническите прегледи по чл. 24, ал. 1 органите за технически надзор по чл. 18, т. 2 установят, че асансьорът не е годен за по-нататъшна безопасна експлоатация, са длъжни писмено да уведомят за това регионалния отдел на ГД „ИДТН“ в 3-дневен срок.

 

Чл. 28. (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

 

Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) След всеки ремонт, извън случаите по чл. 24, ал. 3, за който е уведомен и е получил документите по чл. 9, ал. 7, органът за технически надзор извършва в 15-дневен срок от получаването им проверка на асансьора за установяване спазването на изискванията на наредбата.

 

Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) При първоначалния технически преглед органът за технически надзор, който го е извършил, заверява с печат ревизионната книга, записва в нея наименованието на лицето, което ще поддържа асансьора, и я предава за съхраняване на ползвателя на асансьора.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) При промяна на лицето, което поддържа асансьора, ползвателят е длъжен в 7-дневен срок да представи ревизионната книга на органа за технически надзор за отразяване на промяната.

(3) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на асансьорите при поискване от органите за технически надзор.

 

Чл. 30. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Служителите на ГД „ИДТН“ разпореждат с писмена заповед, с вписване в ревизионната книга или с акта за първоначален технически преглед спиране на експлоатацията на асансьорите, когато:

 1. асансьорите престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани неизправности по чл. 10, ал. 1;
 2. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) не е сключен договор за поддържането им с лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като лице, което извършва поддържане на асансьори;
 3. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) не са регистрирани пред органите за технически надзор;
 4. на асансьорите не е извършен технически преглед съгласно чл. 24, ал. 1;
 5. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;
 6. (нова – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) асансьорите или предпазните им устройства нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) След отстраняване на причините, поради които асансьорът е бил спрян от експлоатация, служителите на ГД „ИДТН“ разрешават експлоатацията му с писмена заповед и/или вписване в ревизионната книга.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Когато асансьорът се бракува, демонтира или се прекрати експлоатацията му, неговият ползвател е длъжен да уведоми за това регионалния отдел на ГД „ИДТН“ в 10-дневен срок.

 

Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Органите за технически надзор и ползвателите на асансьори съставят досие на всеки асансьор и го съхраняват до бракуването на асансьора. Досието съдържа:

 1. документите, представени при регистрацията;
 2. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) актовете за технически прегледи, копия от платежни документи за извършването им и други документи, издадени от органите за технически надзор;
 3. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) чертежи, изчисления, протоколи от извършени изпитвания и документи за извършени ремонти или преустройства, включително копия от платежни документи за извършването им.

 

Раздел IV.
Обследване на аварии и злополуки

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) За всяка авария и злополука, възникнала при експлоатацията на асансьор, неговият ползвател незабавно уведомява регионалния отдел на ГД „ИДТН“, като до пристигането на негови служители взема мерки за оказване помощ на пострадалите и предотвратяване развитието на аварията.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Ползвателят е длъжен да запази непроменена обстановката, създадена при аварията или злополуката, до идването на служителите на ГД „ИДТН“, ако това не създава допълнителна опасност за развитие на аварията или за възникване на нови злополуки.

 

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Служителите на ГД „ИДТН“ обследват причините за възникването на аварията или злополуката. За резултатите от обследването съставят протокол.

 

Глава четвърта.
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА АСАНСЬОРИ (НОВА – ДВ, БР. 70 ОТ 2006 Г.)

Чл. 34. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) Лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, трябва да отговарят на изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗТИП и:

 1. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) да разполагат с нает по трудово правоотношение персонал – не по-малко от двама асансьорни монтьори с необходимата за поддържането, ремонтирането и/или преустройването на асансьорите, за които кандидатстват, правоспособност съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ (ДВ, бр. 9 от 2001 г.);
 2. да притежават:

а) нормативните актове и българските стандарти за асансьорите, които ще поддържат, ремонтират или преустройват;

б) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) процедури за работа за извършване на функционалните проверки, техническото обслужване и изпитванията на асансьорите и съставните им части; като такива могат да се използват и инструкциите за експлоатация, ремонт и поддръжка на производителите на асансьори;

 1. да разполагат със:

а) (доп. – ДВ, бр. 27 от 2014 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) микрометър с обхват до 100 mm, амперметър или амперклещи с обхват до 100 А, волтметър с обхват до 700 V променливо напрежение и до 1000 V постоянно напрежение, омметър с обхват от 0 до 20 мегаома, мегаомметър с изпитвателно напрежение до 500 V, манометър с обхват до 10,0 МРа и клас на точност не по-нисък от 1,0, оборотомер или тахометър с обхват от 0 до 3000 min-1, луксметър, тарирани тежести и съоръжения за извършване на изпитванията по чл. 26, ал. 1, т. 4, хронометър, нивелир, магнитна стойка с индикаторен часовник, електрозаваръчен апарат, електрически поялник, ръчна бормашина, ъглошлайф, скоби за демонтиране на маховици и спирачни колела, инструменти за нарязване на резба, лебедка, шлосерски инструменти, измервателни уреди за размери и други машини, съоръжения и уреди с обхват, технически характеристики и предназначение в зависимост от предвидените в инструкциите по т. 2, буква „б“ технологични операции и според вида и работните параметри на асансьорите, за които кандидатстват;

б) офис и пряка телефонна линия;

в) работни помещения;

 1. да осигуряват 24-часово аварийно обслужване съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5 и ал. 4.

(2) Допуска се лица от персонала по ал. 1, т. 1 да не са наети по трудово правоотношение, ако:

 1. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е събирателно или командитно дружество, управители на търговски дружества, или
 2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 1.

(3) Изискванията на ал. 1, т. 3, буква „б“ и т. 4 не се прилагат към лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра за извършване само на дейностите ремонтиране или преустройване на асансьори.

(4) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Броят на лицата от персонала по ал. 1, т. 1 трябва да е пропорционален на броя на поддържаните асансьори, така че да се осигури необходимият брой лица за извършване на всички дейности по поддържането, ремонтирането и преустройването на асансьорите съобразно чл. 9, ал. 3.

 

Чл. 35. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) Лицата по чл. 34, ал. 1 отправят до председателя на ДАМТН чрез регионалните отдели на ГД „ИДТН“ писмено заявление, в което посочват дейностите и видовете, типа и техническите характеристики на асансьорите, за които кандидатстват.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) В заявлението по ал. 1 се посочва единният идентификационен код (ЕИК) на търговеца и неговия законен представител и към него се прилагат:

 1. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)
 2. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)
 3. копия от трудовите договори на персонала по чл. 34, ал. 1, т. 1;
 4. копие от дружествения договор – в случаите по чл. 34, ал. 2, т. 1;
 5. копия от документите за правоспособност на персонала по чл. 34, ал. 1, т. 1;
 6. списък на нормативните актове и стандартите по чл. 34, ал. 1, т. 2, буква „а“;
 7. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) процедурите за работа по чл. 34, ал. 1, т. 2, буква „б“;
 8. списък на уредите, машините и съоръженията по чл. 34, ал. 1, т. 3, буква „а“;
 9. информация за начина, по който е осигурено 24-часовото аварийно обслужване по чл. 34, ал. 1, т. 4;
 10. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г. и бр. 15 и 40 от 2006 г.).

 

Чл. 36. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) В срок 15 дни от получаване на заявлението по чл. 35, ал. 1 служителите на регионалния отдел на ГД „ИДТН“ извършват проверка на приложените документи.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Ако при проверката по ал. 1 се установи липса на някой от документите по чл. 35, ал. 2, на заявителя се дава възможност допълнително да ги представи в срок не по-дълъг от 15 дни. Указанията за допълнително представяне на документи могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес. Служителите на регионалния отдел на ГД „ИДТН“ проверяват допълнително представените документи в срок 7 дни от получаването им.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Ако при проверката по ал. 1 или 2 не се установи несъответствие на заявителя с някое от изискванията на чл. 34, в срок 15 дни от приключването й и след представяне от заявителя на документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси служителите от регионалния отдел на ГД „ИДТН“ извършват проверка на място.

(4) За резултатите от проверките по ал. 1 – 3 се съставя протокол, който в 5-дневен срок от приключването на последната проверка началникът на регионалния отдел на ГД „ИДТН“ представя на председателя на ДАМТН или на оправомощено от него длъжностно лице от ГД „ИДТН“.

(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Когато заявителят не представи някой от документите по чл. 35, ал. 2 и след предоставената му допълнителна възможност, се приема, че той не съответства на изискването, което се удостоверява чрез този документ.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) В 10-дневен срок от получаване на протокола по ал. 4 председателят на ДАМТН или оправомощеното от него длъжностно лице от ГД „ИДТН“ вписва заявителя в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издава удостоверение за вписването му, когато заявителят отговаря на изискванията на чл. 34, или мотивирано отказва регистрацията, когато заявителят не отговаря на изискванията на чл. 34.

 

Чл. 36а. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.01.2016 г.) В 5-дневен срок от вписването на лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издаване на удостоверението за вписването му съответните регионални отдели на ГД „ИДТН“ предоставят на лицето срещу подпис техническите средства и идентификационните данни, необходими за достъп до информационната система по чл. 9, ал. 7.

 

Чл. 37. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Лицата, които са заличени от регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издаденото им удостоверение е обезсилено, са длъжни в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта по чл. 36а, ал. 4 ЗТИП да спрат функционирането на поддържаните от тях асансьори чрез изключване на електрическото им захранване, заключване на машинното помещение и предаване ключа на ползвателя. За извършените действия се съставя протокол.

 

Глава пета.
ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ АСАНСЬОРИ (НОВА – ДВ, БР. 27 ОТ 2014 Г.)

Чл. 38. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Ползвателите на асансьори, на които няма монтирано устройство за контрол на товара и площта на пода на кабината е над определената по т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+А3 (за електрически асансьори) или т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+А3 (за хидравлични асансьори), трябва да осигурят асансьорите да имат устройство за контрол на товара или:

 1. врата, която да ограничи площта на пода на кабината, която се използва от пътниците, до площта, определена в т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+А3, съответно т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+А3, и
 2. електрическо предпазно устройство, което да предотврати движението на кабината на асансьора, ако вратата по т. 1 не е затворена, и
 3. устройство, което да позволява движението на кабината, когато вратата по т. 1 е отворена, и което се задейства със специално приспособление от инструктирани съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1лица.

 

Чл. 39. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) (1) Ползвателите на асансьори:

 1. които нямат аварийно осветление в кабината, трябва да осигурят асансьорите да имат аварийно осветление, захранвано от устройство с автоматично управление, което при прекъсване на електрическото захранване да е в състояние да захрани лампа с мощност, не по-малка от 1 W, в продължение на 1 час;
 2. които нямат осветление в шахтата на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат осветление в шахтата съгласно т. 5.5.10 от БДС ЕN 81-80:2003;
 3. които нямат монтирано върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране съгласно т. 5.14.2, буква „б“ от БДС ЕN 81-80:2003;
 4. на които в шахтната яма и в ролковото помещение не са монтирани устройства за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят в шахтната яма и в ролковото помещение на асансьора да има устройства за аварийно спиране съгласно т. 5.5.9 от БДС ЕN 81-80:2003.

(2) Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5.

 

Чл. 40. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Ползвателите на асансьори, които нямат предпазен щит под кабината на асансьора, трябва да осигурят под кабината да има предпазен щит съгласно т. 5.8.2 от БДС ЕN 81-80:2003.

 

Допълнителни разпоредби

 

 • 1. По смисъла на наредбата:
 1. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)
 2. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)
 3. (нова – ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) „Преустройство“ е изменение на товароподемността, височината на повдигане, масата на кабината или скоростта на асансьора или изменение на конструкцията на шахтата или машинното помещение, или изменение в електрическата схема за управление на асансьора или на елементи от нея, или подмяна на предпазно устройство с предпазно устройство, което има технически характеристики, различни от тези на замененото предпазно устройство.
 4. (нова – ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 19.08.2008 г.) „Декларация за съответствие“ е декларацията, с която се удостоверява съответствието със съществените изисквания на асансьорите съгласно приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП или съгласно националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с което се въвеждат приложимите директиви от „Нов подход“.
 5. (нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) „Поддържане“ са всички дейности, извършването на които осигурява безопасното използване на асансьора според предназначението му, както и на неговите съставни части след завършването на монтажа и през целия му жизнен цикъл. Поддържането включва:

а) смазване, почистване и други подобни;

б) функционални проверки;

в) дейности по настройване и регулиране;

г) ремонт или замяна на съставни части с оригинални, при което не се променят техническите характеристики на асансьора;

д) ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални елементи;

е) аварийно обслужване на асансьорите.

 1. (нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) „Ремонт“ е подмяна на основна съставна част, като повдигателен механизъм, кабина, табло за управление и др., с оригинална част или подмяна на предпазно устройство с предпазно устройство със същите технически характеристики, които има предпазното устройство, което се заменя.
 • 1а. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) Лице, което преустройва асансьор, е длъжно да оцени рисковете съгласно приложимите за асансьора наредби по чл. 7 ЗТИП и при преустройството да елиминира или намали идентифицираните рискове, като спази съществените изисквания, определени в тези наредби.

(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да предостави на ползвателя на асансьора:

 1. обяснителна записка за извършените промени;
 2. техническата документация, по която е извършено преустройството;
 3. удостоверение за качеството и сертификати на материалите и съставните части, използвани при преустройството;
 4. декларация, че е оценило рисковете и извършеното преустройство е съобразено със съществените изисквания на приложимите за асансьора наредби по чл. 7 ЗТИП.
 • 1б. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) За асансьорите, монтирани в сгради в режим на етажна собственост, задълженията на ползвателя по наредбата се изпълняват от управителя или председателя на управителния съвет на етажната собственост.
 • 2. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Техническият надзор на асансьорите в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и на Министерството на транспорта се осъществява по реда на наредбата от техните специализирани органи по § 4 ЗТИП.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

 • 3. Устройството на асансьорите, произведени до влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, трябва да съответства на заверената им от ГД „ИДТН“ техническа документация.
 • 3а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) (1) Като изключение от разпоредбата на § 3 в срок до 31 декември 2011 г. ползвателите на всички асансьори, чиито шахтни врати са с механични брави, които се заключват под действието на пружина, без електрически контакт за заключена врата и с твърда отбивачка, са длъжни да предприемат необходимите технически мерки, за да осигурят задвижването на кабината да се предхожда от ефективно заключване на шахтните врати, когато те са в затворено положение, като за контролиране на заключването трябва да се монтира електрическо предпазно устройство.

(2) При неизпълнение на изискването на ал. 1 в посочения срок ползвателите и лицата, които поддържат асансьорите, са длъжни да спрат експлоатацията на асансьорите.

(3) Органите за технически надзор по чл. 18, т. 2 са длъжни да уведомят съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“, когато установят експлоатация на асансьори, за които не е изпълнено изискването на ал. 1 след изтичането на посочения срок.

(4) Когато служителите на ГД „ИДТН“ установят експлоатация на асансьори, за които не е изпълнено изискването на ал. 1 след изтичането на посочения срок, те разпореждат спирането на експлоатацията на асансьорите.

 • 4. Разрешенията за поддържане, ремонтиране или преустройване на асансьори, издадени до влизането в сила на наредбата, запазват своята валидност до посочения в тях срок.
 • 4а. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2005 г., в сила от 15.02.2005 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) В срок 30 юни 2005 г. асансьорите, договорите за доставка и монтаж на които са сключени до 31 март 2005 г., се регистрират без декларацията по чл. 20, ал. 2, т. 8 и при техническите им прегледи не се извършва проверката по чл. 26, ал. 1, т. 2, ако ползвателите, или лицата, които ги монтират, не по-късно от 15 април 2005 г. уведомят председателя на ДАМТН за адреса на обектите, в които асансьорите ще се монтират.
 • 4б. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) В срок до 30 юни 2011 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като лица, поддържащи, ремонтиращи и/или преустройващи асансьори, са длъжни да приведат персонала си в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 1, т. 1.
 • 4в. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Лицата, които са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и притежават удостоверения за извършване на поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, трябва да се приведат в съответствие с изискванията на чл. 34, чл. 4 в срок до 1 януари 2015 г.
 • 4г. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Член 9, ал. 8 и 9 влизат в сила от 1 януари 2015 г., а чл. 9, ал. 10 и чл. 36а влизат в сила от 1 януари 2016 г.
 • 5. Указания по прилагането на наредбата дава председателят на ДАМТН.
 • 6. Наредбата се приема на основание чл. 31, ал. 1, чл. 41 и чл. 42, ал. 2 ЗТИП.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2005 Г.)

 

 • 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

 

 • 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква „а“ относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

 

(ОБН. – ДВ, 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

 

 • 2. Навсякъде думите „Държавната агенция за метрология и технически надзор“ се заменят с „Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ в следните нормативни актове:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 70 ОТ 2006 Г.)

 

 • 25. Навсякъде в наредбата думите „собствениците или“, „собственика или“, „собственикът или“, „собственик или“ и „собственици или“ се заличават.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2008 Г.)

 

 • 8. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

 

(ОБН. – ДВ, БР. 18 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.04.2011 Г.)

 

 • 30. Постановлението е обявено пред Европейската комисия по реда на чл. 5, ал. 1 от Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 48 от 2009 г.), с което се въвеждат разпоредбите на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (OB, L 204, 21.07.1998 г., стр. 37), изменена с Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г. (ОВ, L 217, 05.08.1998 г., стр. 18).
 • 31. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

 

 • 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 1, т. 10, която влиза в сила от 1 април 2013 г.

 

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 17 МАРТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

 

(ОБН. – ДВ, БР. 27 ОТ 2014 Г.)

 

 • 11. В срок до 30 юни 2014 г. лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да отстранят от спирачните системи и командните табла на поддържаните от тях асансьори всички материали, които съдържат азбест.
 • 12. (1) С цел подобряване на безопасността на съществуващи асансьори ползвателите на асансьорите трябва да осигурят реализирането на мерките по глава пета от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА) в следните срокове:
 1. по чл. 38 НБЕТНА – до 31 декември 2015 г.;
 2. по чл. 39, ал. 1 НБЕТНА – до 30 юни 2016 г.;
 3. по чл. 39, ал. 2 НБЕТНА – до 31 декември 2016 г.;
 4. по чл. 40 НБЕТНА:

а) до 31 декември 2018 г. – на всички асансьори, с изключение на асансьорите, монтирани в жилищни сгради;

б) до 31 декември 2023 г. – на асансьорите, монтирани в жилищни сгради.

(2) При неизпълнение на мерките по глава пета от НБЕТНА след изтичането на посочените в ал. 1 срокове ползвателят и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да спрат неговата експлоатация и да уведомят съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“.

(3) Органите за технически надзор по чл. 18, т. 2 НБЕТНА са длъжни да уведомят незабавно съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“, когато установят експлоатация на асансьор, за който не са изпълнени мерките по глава пета от НБЕТНА след изтичането на сроковете по ал. 1.

(4) Когато служителите на ГД „ИДТН“ установят експлоатация на асансьори, за които не е изпълнена мярка по глава пета от НБЕТНА след изтичането на сроковете по ал. 1, те разпореждат спирането на експлоатацията на асансьорите.

 • 13. В срок до 30 юни 2014 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите като лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, са длъжни да се снабдят с луксметър.

 

Приложение към чл. 9, ал. 1, т. 2

 

(Ново – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

 

 1. Функционалните проверки се извършват на:

1.1. кабинните и етажните бутониери и осветлението в кабината;

1.2. шахтните врати, контактите към тях, заключалките, демпферите, електромагнитните отбивачки;

1.3. подемния механизъм, ограничителя на скоростта, крайния прекъсвач;

1.4. таблото за управление;

1.5. бутона „Стоп“, покривната клапа, предпазния праг;

1.6. хидравличната станция;

1.7. клапанния блок;

1.8. хидравличния цилиндър.

 1. Функционалната проверка се извършва, като:

2.1. последователно от всеки етаж от кабината се подават заявки и се следи за правилното им изпълнение;

2.2. за асансьори с полуавтоматични врати се проверява:

а) на всяка спирка дали асансьорът тръгва при отворена врата;

б) целостта и укрепването на стъклата на шахтните врати;

в) правилното функциониране на всеки демпфер;

г) взаимодействието между отбивачката и отключващия лост;

д) прекъсва ли електрическата верига на вратата при движение на кабината надолу и при натискане с ръка на вратата в зоната на заключалката;

е) действието на покривната клапа и предпазния праг;

2.3. за асансьори с автоматични врати се проверява:

а) действието на задвижващия механизъм на автоматичната врата;

б) действието на фотоклетката;

в) действието на контакта, който отваря отново вратата, когато срещне препятствие;

г) действието на бутон „Врата“;

д) взаимодействието между отбивачката на кабинната врата и заключващия механизъм на шахтната врата;

е) неизправности на електрическата верига на контакта при опит за отваряне на шахтните врати;

2.4. при асансьори, предназначени само за товари, се проверява:

а) отварят ли се крилата на вратите без задръжки или триене в пода;

б) действието на заключващата клапа и устройствата за задържане на крилата при затворено положение;

в) целостта и укрепването на стъклата на шахтните врати;

2.5. когато кабината е между етажите, се проверява изправното действие на бутон „Стоп“;

2.6. в машинното помещение на електрическите асансьори се проверява:

а) наличието на несвойствен шум в подемния механизъм;

б) наличието на теч на масло от подемния механизъм;

в) нивото на маслото в редуктора;

г) разхлабени разглобяеми съединения на подемния механизъм;

д) визуална проверка за скъсани нишки на носещото въже по цялата му дължина;

е) проверка на каналите на фрикционната шайба за видимо износване;

ж) работата на ограничителя на скоростта при нормална скорост;

з) изправното действие на крайните прекъсвачи;

2.7. за хидравличните асансьори се проверява:

а) нивото на масло в хидравличната станция;

б) наличието на теч на масло в клапанния блок;

в) изправността на съединенията на клапанния блок с маркучите;

г) наличието на теч на масло от цилиндъра и съединенията на маркучите;

д) изправността на водачите на ролковия блок и буталото;

2.8. проверява се изправното действие на всяка етажна бутониера;

2.9. визуално се проверява командното табло.

 

Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1, 2 и 3 и чл. 17

 

(Отм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

 

Приложение № 2 към чл. 26, ал. 1, т. 5

 

(Отм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

 

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 9

 

(Ново – ДВ, бр. 88 от 2014 г.)

 

 

Нива на чистота на флуида на елементите на асансьори с хидравлично задвижване

 

Помпи/мотори Ниско/средно налягане<140 bar (регулирани условия) Високо налягане 140 – 200 bar (ниско/средно налягане при влошени условия) Много високо налягане > 200 bar (високо налягане при влошени условия)

 

зададен/целеви клас на чистота ниво на филтрация (в µm) зададен/целеви клас на чистота ниво на филтрация (в µm) зададен целеви клас на чистота ниво на филтрация (в µm)
Зъбни или пластинкови 20/18/15 20 19/17/14* 10 18/16/13 5
Бутални 19/17/14 10 18/16/13 5 17/15/12 3
Пластинкови с променлив геометричен обем 18/16/13 5 17/15/12 3 Не се изисква Не се изисква
Бутални с променлив геометричен обем 18/16/13 5 17/15/12 3 16/14/11 3
Задвижвания
Хидравлични цилиндри 20/18/15 20 19/17/14 10 18/16/13 5
Хидростатични задвижвания 16/15/12 3 16/14/11 3 15/13/10 3
Изпитвателни стендове 15/13/10 3 15/13/10 3 15/13/10 3
Клапани
Обратни клапани 20/18/15 20 20/18/15 20 19/17/14 10
Управляващи клапани/разпределители 20/18/15 20 19/17/14 10 18/16/13 5
Стандартни клапани за управление на дебит 20/18/15 20 19/17/14 10 18/16/13 5

 

*Пример: В код 19/17/14 първата цифра показва броя на частиците в 100 ml, по-големи от 4 µm, втората цифра е броят на частиците в 100 ml, по-големи от 6 µm, третата цифра е броят на частиците в 100 ml, по-големи от 14 µm.

 

Класифицирането става по следната таблица:

 

Клас Брой частици в 100 ml

 

от до
0 0 1
1 1 2
2 2 4
3 4 8
4 8 16
5 16 32
6 32 64
7 64 130
8 130 250
9 250 500
10 500 1000
11 1000 2000
12 2000 4000
13 4000 8000
14 8000 16000
15 16000 32000
16 32000 64000
17 64000 130000
18 130000 250000
19 250000 500000
20 500000 1000000
21 1000000 2000000
22 2000000 4000000
23 4000000 8000000
24 8000000 16000000
25 16000000 32000000
26 32000000 64000000
27 64000000 130000000
28 130000000 250000000

 

 

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения от 18.10.2010 г.2017-12-08T09:48:09+03:00

ДВ. бр. 73 от 17.09.2010г.

В сила от 18.10.2010 г.
Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г.
Обн., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г.

 

Глава първа.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. изискванията за монтирането или разполагането на повдигателните съоръжения, приложими и при изработването на инвестиционните проекти на строежите, където ще функционират съоръженията, както и за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения;
2. редът за осъществяване на технически надзор на повдигателните съоръжения;
3. редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и издаване на удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за следните повдигателни съоръжения:
1. товароподемни кранове;
2. товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
3. електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
4. багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
5. товарозахващащи приспособления;
6. окачени кошове за повдигане на хора;
7. подвижни работни площадки;
8. строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
(2) Наредбата се прилага и за релсовите пътища към съоръженията по ал. 1, т. 1 – 3 и 7.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. повдигателни съоръжения, които представляват съоръжения и машини по чл. 2, ал. 2, т. 2 – 10 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините;
2. повдигателни съоръжения, използвани при производството на филми;
3. асансьори по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 61 от 2008 г.), и при експлоатацията на които се прилага Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.);
4. строителни и други подемници само за товари;
5. малки товарни асансьори;
6. подемници за хора или за хора и товари с максимална височина на повдигане до 3 m;
7. подемници за хора или за хора и товари, движещи се по траектория, близка до парапета на стълби, и предназначени за преодоляване на стълбите;
8. индустриални кари;
9. повдигателни съоръжения, монтирани на трактори;
10. лебедки;
11. подемници, свързани с машини и предназначени изключително за достъп до работните места;
12. ескалатори.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗПОЛАГАНЕТО ИЛИ МОНТИРАНЕТО НА ПОВДИГАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И КЪМ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ НА СТРОЕЖИТЕ, КЪДЕТО ТЕ ЩЕ ФУНКЦИОНИРАТ

Раздел I.
Товароподемни кранове, товароподемни електрически колички, електрически телфери, багери и подвижни работни площадки

Чл. 4. Повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7 се разполагат или монтират в съответствие с инструкцията за експлоатация.

Чл. 5. (1) Стреловите кранове, предназначени за извършване на строителните и монтажните работи по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.), трябва да се разполагат в обекта в съответствие с проект, който трябва да съдържа:
1. изисквания за товароподемност, височина на повдигане, обсег и други технически характеристики на крановете, които ще се използват;
2. безопасни разстояния от крановете до въздушните електропроводи, до местата за движение на превозни средства или пешеходци, до съществуващите сгради и съоръжения, до строежа и до местата за складиране на товарите;
3. мерки за безопасност при монтиране и работа на крановете близо до стръмни склонове и строителни изкопи и при работа на два и повече кранове на един обект;
4. изисквания към товарозахващащите приспособления, които ще се използват, графичните схеми за окачване на товарите, разположението на транспортните пътища и схема на местата за складиране на товарите;
5. строителен ситуационен план;
6. мерки и изисквания за осигуряване безопасна експлоатация на товароподемните кранове при извършване на строителните и монтажните работи;
7. копие от заповед на ползвателя на крановете за определяне на отговорните лица по чл. 55, т. 1;
8. схема на местата за разполагане на товароподемните кранове;
9. схема на местата за разтоварване, товарене и складиране на товари с товароподемните кранове и извършване на изпитванията им;
10. схема за захранване с електрически ток на товароподемните кранове, когато те се задвижват с електричество;
11. схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка в местата по т. 8 и 9 – за кранове, които ще се експлоатират през тъмната част на денонощието.
(2) Разполагането на стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, с които ще се монтират или демонтират машини или съоръжения с маса под 80 на сто от максималната товароподемност на крана за съответната товарна характеристика, може да се извършва без проект по ал. 1.

Чл. 6. Подвижните работни площадки стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни и несамоходни шасита, трябва да се разполагат така, че да се осигури разстояние не по-малко от 1 m между сградите, машините, съоръженията, складираните товари или други неподвижно закрепени предмети и въртящите се части на площадките, които са на височина до 2,5 m от нивото, на което са разположени площадките.

Чл. 7. Повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 трябва да се разполагат или монтират така, че да се осигури:
1. при повдигането на товара да не се допуска предварителното му придвижване при наклонено положение на товароподемните въжета;
2. при преместването на товара вертикалното разстояние между най-ниската част на товара и най-високата част на намиращите се по пътя му сгради, предмети, машини, съоръжения и други да бъде не по-малко от 0,5 m;
3. разстоянието от сгради, машини, съоръжения, складирани товари или други неподвижно закрепени предмети до въртящите се части на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита или на багери, които са на височина до 2,5 m от нивото, на което са разположени или монтирани повдигателните съоръжения, да бъде не по-малко от 1 m;
4. възможност за извършване на изпитванията по чл. 113 и 114 на стационарните и придвижващите се по релсов път товароподемни кранове;
5. пътека с широчина над 0,8 m за придвижване на лицата, управляващи товароподемни кранове от пода или от нивото на околния терен;
6. безопасен достъп до всичките им части и възможност за извършване на прегледи и ремонти.

Чл. 8. (1) Разстоянията между товароподемни кранове, придвижващи се по релсови пътища, до елементи на сгради, машини, съоръжения и неподвижно закрепени предмети трябва да бъдат не по-малки от:
1. 0,1 m – от най-високата част на товароподемния кран до тавана на сградата, до долния ред на покривните ферми или предмети, закрепени към тях, и до най-долната точка на машини и съоръжения, монтирани над крана;
2. 0,1 m – от най-издадените части на страничната повърхност на товароподемния кран, които са на височина над 2 m от пода или околния терен, до колоните или стените на сградата, машини, съоръжения или перила на стълби или площадки; разстоянието се измерва при симетрично разположени спрямо релсите ходови колела на крана;
3. 2 m – от най-ниската точка на гредата на крана, кабината му за управление или товарозахващащия орган, намиращ се в горно положение, до пода или нивото на околния терен – в зоните, в които по време на работа на крана е възможно да има хора;
4. 0,1 m – от най-ниската точка на гредата на крана, кабината му за управление или товарозахващащия орган, намиращ се в горно положение, до най-високата точка на намиращите се под него машини, съоръжения или предмети;
5. 0,6 m – от най-издадените части на страничната повърхност на товароподемния кран, които са на височина до 2 m от пода или околния терен, до колоните или стените на сградата, машини, съоръжения или перила на стълби или площадки – в зоните, в които по време на работа на крана е възможно да се намират хора;
6. 2 m – по вертикала от конзолата на противотежестта или противотежестта, разположена под конзолата на кулов кран, до площадките, на които е възможно да се намират хора по време на работа на крана.
(2) Разстоянията по ал. 1 могат да бъдат намалени, ако това е предвидено в инструкцията за експлоатация.

Чл. 9. (1) Не се допуска разстоянието от най-близката опора или колело на стрелови кран или подвижна работна площадка стрелови тип, монтирана на автомобил или на самоходно и несамоходно шаси, или от верига на багер до горния ръб на земни откоси и изкопи да бъде по-малко от определеното в приложение № 1.
(2) При дълбочина на изкопа над 6 m или при невъзможност да се спазят разстоянията по ал. 1 изкопът трябва да се укрепи в съответствие с предвиденото в проекта по чл. 5, ал. 1.

Чл. 10. Разстоянията между стационарно монтирани товароподемни кранове и елементи на сгради, машини, съоръжения и неподвижно закрепени предмети трябва да бъдат не по-малки от:
1. 0,1 m – от най-издадените части на страничната повърхност на товароподемния кран, които са на височина над 2 m от пода или от околния терен, до колоните или стените на сградата, машини, съоръжения или перила на стълби или площадки;
2. 0,6 m – от най-издадените части на страничната повърхност на товароподемния кран, които са на височина до 2 m от пода или от околния терен, до колоните или стените на сградата, машини, съоръжения или перила на стълби или площадки – в зоните, в които по време на работа на крана е възможно да се намират хора;
3. 0,1 m – от най-високата част на товароподемния кран до тавана на сградата, до долния ред на покривните ферми или предмети, закрепени към тях, и до най-долната точка на машини и съоръжения, монтирани над крана.

Чл. 11. Разстоянията между повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3, придвижващи се по релсови пътища, до елементи на сгради, машини, съоръжения и неподвижно закрепени предмети трябва да бъдат не по-малки от:
1. 2 m – от най-ниската точка на товарозахващащия орган, намиращ се в горно положение, до пода или до нивото на околния терен – в зоните, в които по време на работа на повдигателното съоръжение е възможно да има хора;
2. 0,1 m – от най-ниската точка на товарозахващащия орган, намиращ се в горно положение, до най-високата точка на намиращите се под него машини, съоръжения или предмети.

Чл. 12. (1) Допуска се монтиране на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3 за повдигане и сваляне на товари през отвор на етажна плоча на сграда само ако едното помещение е разположено непосредствено над другото и мястото на поставяне на товара на долната плоча и отвора за спускане над него са в една вертикална равнина.
(2) Отворът в етажната плоча по ал. 1 трябва да е ограден със стационарна ограда с височина, не по-малка от 1 m, и с плътна обшивка в долния край с височина 0,1 m. Под отвора трябва да има светлинна или звукова сигнализация за наличието на товар и табела с надпис „Забранено присъствието на хора под товара“.
(3) Алинея 1 се прилага само за повдигателни съоръжения, монтирани на релсови пътища.

Чл. 13. Повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3 и 7 могат да се монтират или разполагат върху строителни конструкции само ако техните елементи са оразмерени да поемат усилията от възникващите при експлоатацията на повдигателните съоръжения динамични и статични натоварвания.

Чл. 14. Не се допуска монтирането или разполагането на повдигателни съоръжения в места, в които може да се образува потенциално експлозивна атмосфера, ако производителят им не е предвидил в инструкцията за експлоатация, че могат да работят в такава атмосфера.

Чл. 15. Стреловите кранове, които се разполагат на опори, и подвижните работни площадки стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, трябва да се разполагат само на почва, която няма да се слегне от натоварването, предадено й от опорите на повдигателното съоръжение, а мястото, на което се разполагат, трябва да е с наклон, по-малък от посочения в инструкцията за експлоатация.

Чл. 16. Товароносимостта на почвата, върху която могат да се разполагат или монтират повдигателни съоръжения, се определя съгласно изискванията на инструкцията за експлоатация.

Чл. 17. Не се допуска монтирането или разполагането над сгради или места (с изключение на плавателните съдове), в които постоянно пребивават хора, на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, при които захващането на товара става с електромагнит или грайфер.

Чл. 18. (1) При монтиране на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 с автоматично или полуавтоматично управление трябва да се осигури безопасно разстояние от транспортирания товар до елементите на сгради, машини, съоръжения и други предмети, което да не позволява досег между сградите, машините, съоръженията или предметите и транспортирания товар.
(2) Проходите и пътищата за преминаване на хора по пътя на придвижване на повдигателното съоръжение по ал. 1 трябва да са защитени с предпазни съоръжения за задържане на възможен падащ товар.

Чл. 19. Стационарно монтираните повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3 и релсовите пътища, по които се придвижват повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3 и 7, трябва да бъдат заземени.

Чл. 20. (1) Когато е предвидено в сграда да се монтира стоящ мостов кран с група на режим на работа К 7, К 8 или К 9 по БДС 16570-86 „Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Класификация по режими на работа“ или в сграда денонощно и непрекъснато на един релсов път да работят два или повече кранове с група на режим на работа К 6 по същия стандарт, по дължината на релсовия път от двете му страни трябва да има пътеки. Пътеките трябва да са оградени с парапети или стени.
(2) На естакадите на крановете по ал. 1 трябва да има пътеки за преминаване по дължината на релсовия път от двете му страни независимо от режима на работа на крановете. Пътеките трябва да имат парапети с височина не по-малко от 1 m и да са оградени с плътна обшивка в долната част с височина 0,1 m.
(3) Широчината на пътеките по ал. 1 и 2 трябва да е не по-малка от 0,5 m, а височината на проходите над тях – не по-малка от 1,8 m.

Чл. 21. В сградите, в които няма пътеки и площадки за обслужване на крановете, трябва да се осигурят ремонтни площадки, осигуряващи удобен и безопасен достъп до механизмите и електрообзавеждането на крановете, или подвижни работни площадки.

Чл. 22. На двугредовите мостови кранове, управлявани от кабина, трябва да се монтират площадки с парапет за обслужване на главните тролейни проводници и токоприемниците, ако те са разположени по-ниско от пътеката по дължината на релсовия път на крана.

Чл. 23. (1) За качване в кабините за управление на мостови кранове, конзолни крайстенни придвижващи се кранове и товароподемни електрически колички, придвижващи се по надземни релсови пътища, се монтират входни площадки с неподвижни стълби. Височината от пода на площадките до най-ниските точки на таванната конструкция трябва да е не по-малка от 1,8 m.
(2) Площадките по ал. 1 могат да се монтират до 0,25 m под нивото на пода на кабината. Хоризонталното разстояние между входната площадка и прага на кабината при спиране на крана до площадката трябва да е не по-малко от 0,06 m и не по-голямо от 0,15 m.

Чл. 24. Когато по конструктивни или производствени причини не могат да се монтират входни площадки по чл. 23, ал. 1, влизането в кабините за управление на мостови кранове може да става през врата на парапета на моста, която трябва да има електрическа блокировка за автоматично прекъсване на електрическото захранване на крана, и при условие че тролейните проводници, захранващи товарния електромагнит, са оградени или разположени в недостъпно за допиране място.

Чл. 25. Стълбите до входните и ремонтните площадки и до пътеките, разположени по дължината на релсовия път, трябва да са в съответствие с инструкцията за експлоатация.

Чл. 26. Лицето, което е монтирало повдигателното съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3, е длъжно да представи на ползвателя:
1. протокол, удостоверяващ, че защитата от напрежение при допир и резултатите от измерването на съпротивленията на заземителните уредби и на изолацията на електропроводите съответстват на изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.);
2. протокол от измерване на размерите на релсовия път;
3. акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти, на които са монтирани стационарни кранове, съгласно приложение № 8 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.);
4. акт за предаване и приемане на машини и съоръжения съгласно приложение № 9 към Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
5. акт за приемане на конструкцията съгласно приложение № 14 към Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – за кранове, чийто релсов път е монтиран на строителни конструкции.

Раздел II.
Релсови пътища

Чл. 27. (1) Проектът за монтиране на релсови пътища на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3 и 7 трябва да съдържа:
1. изчисления на релсовия път за натоварванията, възникващи при работата и при изпитванията по чл. 113 и 114 на повдигателните съоръжения;
2. максимални допустими стойности на общия надлъжен наклон, еластичното слягане под ходовите колела и допуски за междурелсието и за разликата между нивата на главите на релсите;
3. тип на релсата, начини за свързване на релсите помежду им и към траверсите, гредите или панелите, хлабина между релсите, наличие на подложки под релсата, конструкция и начин за монтирането на релсите;
4. тип, сечения и дължини на траверсите, гредите или панелите, разстояние между траверсите;
5. вида на материалите и размерите на баластрения слой, на гредите или на панелите;
6. допустим минимален радиус на кривата на криволинейните участъци на пътя;
7. конструкция на крайните опори;
8. начин за заземяване на релсовия път;
9. начин за отводняване на релсовия път – за кулови и козлови кранове;
10. място на домуване на крана в неработно положение – за кранове на открито.
(2) Проектните решения в проекта по ал. 1 трябва да съответстват на инструкцията за експлоатация.
(3) Когато в инструкцията за експлоатация не са посочени допустимите отклонения от размерите на релсовите пътища, максимално допустимите отклонения трябва да съответстват на определените в приложения № 2 и 3.
(4) Преди монтиране на кран върху съществуващ релсов път трябва да се извършат изчисленията по ал. 1, т. 1.
(5) Лицата, които монтират релсовите пътища, трябва да спазват проектните решения, предвидени в проекта по ал. 1.

Чл. 28. Релсови пътища, които имат стрелки или обръщателни кръгове и преходи за преминаване на повдигателното съоръжение или на неговата количка от един релсов път на друг, се монтират при спазване на следните изисквания:
1. за предотвратяване на разединението на две съединени релси или на разединението на релсата на релсовия път и релсата на стрелката или обръщателния кръг се поставят застопоряващи устройства, които сигурно да задържат двете съединени релси една срещу друга; тези устройства трябва да имат електрическа блокировка против придвижване на повдигателното съоръжение или на неговата количка при незастопорено устройство, като за механизмите с ръчно задвижване електрическата блокировка може да се замени с механична;
2. разединяемите участъци на релсовия път и релсите на стрелките и обръщателните кръгове трябва да имат автоматично действащи устройства против изпадане на повдигателното съоръжение или на неговата количка от релсовия път;
3. напрежението на тролейните проводници на повдигателното съоръжение, на проводниците на механизмите за управление на стрелките и на електроапаратите на блокиращите устройства се подава посредством общ прекъсвач.

Чл. 29. Начините за свързване на релсите помежду им и към траверсите, гредите или панелите трябва да не позволяват при придвижване на повдигателното съоръжение релсите да имат надлъжно или напречно изместване.

Чл. 30. При свързване на релсите към траверсите, гредите или панелите чрез заваряване трябва да бъде изключена възможността от настъпване на остатъчни деформации в елементите на релсовите пътища вследствие на топлинното им разширение.

Раздел III.
Строителни подемници за повдигане на хора или на хора и товари

Чл. 31. (1) Строителните подемници се монтират в съответствие с инструкцията за експлоатация.
(2) Лицата, които монтират строителни подемници, трябва да спазват инструкцията за експлоатация.
(3) Когато в инструкцията за експлоатация не са регламентирани пространства за безопасна работа на персонала, те трябва да бъдат:
1. не по-малки от:
а) 0,08 m – за хоризонталното разстояние между прага на кабината на подемника и защитните прегради;
б) 1,8 m – над покрива на кабината;
в) 0,7 m дължина и 1,8 m височина – свободно пространство пред таблото за управление;
г) 0,3 m – над повдигателния механизъм;
2. не по-големи от:
а) 0,2 m – за хоризонталното разстояние между прага на кабината на подемника и защитните прегради;
б) 0,05 m – хоризонталното разстояние между прага на кабината и прага на вратата на товарната площадка.

Чл. 32. (1) Пространството, в което се движи кабината на строителния подемник, се огражда в съответствие с инструкцията за експлоатация.
(2) Когато в инструкцията за експлоатация не са посочени изисквания за ограждането, пространството, в което се движи кабината на строителния подемник, се огражда с неподвижни защитни прегради:
1. по цялата височина откъм входовете към кабината;
2. от всички страни на най-долната товарна площадка с височина на защитната преграда, не по-малка от 2,5 m;
3. откъм местата с възможен достъп на хора с височина на защитната преграда, не по-малка от 2 m.
(3) Не се допуска под пространството, в което се движи кабината или противотежестта, да има помещения или проходи, през които преминават хора.

Раздел IV.
Други подемници за хора или хора и товари

Чл. 33. (1) Подемниците се монтират в съответствие с инструкцията за експлоатация.
(2) Лицата, които монтират подемници, трябва да спазват инструкцията за експлоатация.

Чл. 34. Подемниците се монтират във:
1. шахта, която е пространство от сграда, в което се движат кабината и/или противотежестта на подемника;
2. собствена носеща шахта, която не е елемент на сградата.

Чл. 35. (1) Шахтата по чл. 34, т. 1 трябва да съответства на изискванията в инструкцията за експлоатация на подемника. Ако в инструкцията не са посочени такива изисквания, шахтата трябва да отговаря на изискванията на ал. 2 – 10.
(2) Шахтата се проектира с плътни стени, под и таван. Отвори се предвиждат:
1. за шахтени врати;
2. за аварийни врати и люкове за проверка;
3. за отвеждане на газове и дим в случай на пожар;
4. за вентилация;
5. между шахтата и машинното помещение или помещението за ролките;
6. в разделителните прегради между подемниците.
(3) Шахтата може да не е напълно оградена, ако:
1. това е предвидено в инструкцията за експлоатация;
2. пространството, в което се движи подемникът, е оградено така, че подвижните части на подемника да не са достъпни за хора.
(4) Максималните допустими отклонения от вертикала на шахтата са под ± 0,025 m.
(5) Шахтата се проектира така, че да издържа на натоварванията, създавани от:
1. повдигателния механизъм;
2. направляващите елементи при задействане на захващащия механизъм;
3. ексцентрично разположен товар в кабината;
4. действието на буферите при въздействието на устройството срещу отскачане на опъващото устройство на уравновесяващите въжета;
5. товарене и разтоварване на кабината и др.
(6) Шахтата се изгражда така, че да издържа без остатъчна деформация натоварване 300 N, равномерно разпределено на площ 0,0005 m2, при което еластичната деформация е не по-голяма от 0,015 m.
(7) Подът на шахтата под буферите на кабината или под хидравличния цилиндър се проектира така, че да издържа на четирикратната статична сила, създавана от масата на напълно натоварена кабина, а подът на шахтната яма под буферите на противотежестта или под зоната на движение на уравновесяващия товар трябва да издържа на четирикратната статична сила, създавана от масата на противотежестта или от масата на уравновесяващия товар.
(8) Шахтата трябва да има постояннодействаща вентилация, осигуряваща достатъчен въздухообмен.
(9) Когато шахтата има части, които са под нивото на околния терен, те се защитават от проникване на вода.
(10) Подът на шахтата, под който има помещения за пребиваване на хора, трябва да е оразмерен така, че да издържа на удар при падане на противотежестта на подемника от най-високата точка на шахтата.

Чл. 36. (1) В шахтите по чл. 34, т. 1 и 2 и в машинното помещение не трябва да се разполагат:
1. електрически проводници, които не са част от подемника;
2. газопроводи, водопроводи, тръби на канализацията и други проводи;
3. съоръжения и машини, които не са част от подемника.
(2) В машинното помещение и в шахтата по чл. 34, т. 1 се монтира постоянно осветление.

Чл. 37. (1) Машинното помещение на подемниците трябва да бъде с височина, не по-малка от 2 m.
(2) Машинното помещение трябва да има постояннодействаща вентилация.
(3) Между задвижващия механизъм, монтиран в машинното помещение, и други машини и съоръжения или стените на помещението трябва да има разстояние, не по-малко от 0,6 m.
(4) Машинното помещение се проектира с метални врати с минимални размери 0,6 m на 1,8 m, които се заключват и отварят навън.
(5) Отворите за преминаване на въжета в пода на машинното помещение трябва да са оградени с реборд с височина над 0,05 m.

Глава трета.
БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОВДИГАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Раздел I.
Поддържане, ремонтиране и преустройване

Чл. 38. Преди пускането в експлоатация на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 – 8, за които има наредби по чл. 7 от ЗТИП и на които е извършено преустройство, което е довело до изменение на:
1. конструкцията на повдигателното съоръжение, при което се променят техническите му характеристики и се повишават или преразпределят натоварванията в елементите му или се намалява товарната или собствената устойчивост, или
2. задвижването на повдигателното съоръжение, или
3. мястото или начина на управление на повдигателното съоръжение, или
4. модела или типа на защитните елементи,
лицето, което е извършило преустройството, трябва да извърши оценяване на съответствието на преустроеното съоръжение със съществените изисквания, определени в приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП.

Чл. 39. (1) Ремонтът на повдигателните съоръжения и тяхното преустройство извън случаите по чл. 38 трябва да се извършва по техническа документация, която съдържа:
1. обяснителна записка за приетите проектни решения;
2. резултатите от изчисленията, обосноваващи приетите проектни решения, когато са необходими;
3. работни чертежи и схеми на елементите или възлите, които ще се заменят или ремонтират, за да се проверят изчисленията по т. 2;
4. данни за материалите, които ще се използват за изработване на елементите или възлите на повдигателните съоръжения, които ще се заменят или ремонтират;
5. вида и обема на безразрушителния контрол на неразглобяемите съединения и/или елементите на повдигателното съоръжение;
6. вида и обема на изпитванията и изследванията, които трябва да се извършат при ремонта;
7. допустимите нива на качество според заваръчните несъвършенства на неразглобяемите съединения;
8. чертежи на управляващите вериги, ако те ще бъдат преустроени;
9. списък на стандартите, които са приложени.
(2) Когато се заменят елементи и възли по чл. 108, ал. 1, т. 6, буква „а“ или „б“, произведени от производителя на повдигателното съоръжение или по негова документация, при ремонта не се изисква техническата документация по ал. 1. В този случай елементите или възлите трябва да са придружени с документ за качество на производителя.

Чл. 40. (1) Лицата, които извършват ремонт или преустройство на повдигателни съоръжения по чл. 39, трябва да съставят и съхраняват не по-малко от 10 години техническото досие за всяко ремонтирано или преустроено съоръжение. Техническото досие трябва да съдържа:
1. копие от документацията по чл. 39, ал. 1 и/или документите за качество по чл. 39, ал. 2;
2. копие от процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения;
3. копия от документите за правоспособност и одобрението на персонала, изпълнил неразглобяемите съединения;
4. сертификати за оценка на неразглобяемите съединения;
5. протоколи от извършените изпитвания;
6. документи, удостоверяващи извършването на статично и динамично изпитване след ремонт или замяна на елементи от носещите конструкции или смяна на носещи елементи, механизми за повдигане, товароподемни куки, въжета за повдигане или ролкови блокове – за повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7;
7. документи, удостоверяващи извършването на статично и динамично изпитване след ремонт или замяна на повдигателен механизъм, носещи въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта и хващачи – за повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни след завършване на ремонта или преустройството да предадат на ползвателя на съоръжението два екземпляра от документите по ал. 1, т. 1, 3 – 7.
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни при поискване да предоставят техническото досие на служителите на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“) в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Чл. 41. (1) Техническата документация за ремонт трябва да бъде съобразена с предназначението на повдигателните съоръжения и с предвидимите условия на експлоатацията им, като се вземат под внимание следните фактори:
1. честотата на работа при натоварвания, близки до номиналните;
2. комбинацията от натоварвания, които могат да предизвикат катурване на крана – за стрелови кранове;
3. инерционните натоварвания;
4. натоварванията при статичните изпитвания;
5. температурата на околната среда;
6. режима на работа;
7. натоварванията, предизвикани от ветровото и сеизмичното натоварване;
8. натоварванията при динамичните изпитвания, извършвани с товар;
9. пълното или частичното прекъсване на енергозахранването;
10. средата, в която работят.
(2) Натоварванията, които могат да действат по едно и също време, трябва да се отчитат, като се вземе предвид вероятността от едновременното им действие.

Чл. 42. (1) При ремонт и преустройство стойностите на използваните коефициенти на сигурност не трябва да са по-малки от стойностите на коефициентите, използвани в техническата документация за производство на съоръжението.
(2) Когато коефициентите, използвани в техническата документация за производството на съоръжението, не са известни, трябва да се използват коефициентите, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините и/или в хармонизираните стандарти по чл. 6, ал. 2 от същата наредба.

Чл. 43. (1) Материалите, които се използват за ремонт на повдигателните съоръжения, трябва:
1. да имат свойства, съответстващи на условията за експлоатация и изпитване, да са достатъчно пластични и жилави и да са подбрани така, че да не се допусне крехко разрушаване;
2. да са устойчиви на умора и стареене;
3. да притежават добра заваряемост;
4. да съответстват на българските стандарти.
(2) Материали, произведени и/или пуснати на пазара в друга държава – членка на Европейския съюз, в Турция или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се използват за ремонт на повдигателни съоръжения, ако производителят на материалите е предвидил употребата им при условията, при които се предвижда да работи ремонтираното повдигателно съоръжение.

Чл. 44. Лицето, извършващо ремонт на повдигателните съоръжения, трябва да осигури съответствието на използваните материали с предвидените в техническата документация по чл. 39, ал. 1 и да удостовери съответствието посредством документ за качество.

Чл. 45. (1) Не се допуска наваряване с метал на дефекти на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7.
(2) Допуска се наваряване на ходовите колела на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Заваръчните процедури за наваряване се квалифицират по реда на БДС EN ISO 15614 – 7.

Чл. 46. (1) Заварените съединения на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 трябва да са изпълнени в съответствие с процедури, специфицирани и квалифицирани по реда на БДС EN ISO 15607 и/или БДС EN ISO 15613, и/или приложимата част на БДС EN ISO 15614.
(2) Заварените съединения трябва да се изпълняват от персонал, одобрен от нотифициран орган, или от лице, акредитирано от член на Европейската организация за акредитация да извършва сертификация на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения.

Чл. 47. Изпитванията без разрушаване и оценяването на заварените съединения на ремонтираните повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 трябва да се извършват от орган за контрол, акредитиран от член на Европейската организация за акредитация.

Чл. 48. (1) Обемът и видът на изпитванията без разрушаване на заварените съединения на ремонтираните повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 трябва да съответстват на техническата документация за производството им. Когато те не са известни, обемът и видът на изпитванията без разрушаване трябва да съответстват на приложимите за съответното съоръжение български стандарти или други стандарти, осигуряващи еквивалентно ниво на безопасност.
(2) Критериите за оценка на годността на заварените съединения трябва да съответстват на критериите, използвани при производството на повдигателното съоръжение, а ако те не са известни – на критериите, посочени в приложимите за съоръжението български стандарти или други стандарти, осигуряващи еквивалентно ниво на безопасност.

Чл. 49. Когато на повдигателни съоръжения е извършен ремонт на елементи или възли по чл. 40, ал. 1, т. 6 или 7, трябва да се извършва статично и динамично изпитване по чл. 113 и 114.

Чл. 50. (1) Лицето, което извършва ремонт или преустройство по чл. 39, трябва да осигури спазването на предвиденото в документацията по чл. 39, ал. 1 и на изискванията на чл. 45 – 49.
(2) Изпитванията и оценяването по чл. 47 и изпитванията по чл. 49 трябва да се документират.

Чл. 51. Не се допуска товароподемни кранове, движещи се по релсови пътища, които се управляват от кабината, пуснати на пазара на Република България преди 23 април 2003 г., да се преустройват за управление от пода, ако номиналната им скорост на придвижване превишава 0,8 m/s.

Чл. 52. При поддръжката на повдигателните съоръжения трябва да се използват само защитни елементи, специфицирани в инструкцията за експлоатация.

Чл. 53. (1) Лицата, които поддържат или ремонтират повдигателни съоръжения при извършване на дейността си, трябва да спазват инструкцията за експлоатация.
(2) Лицата, които поддържат или ремонтират повдигателни съоръжения, са длъжни да вписват в ремонтен дневник всички извършени дейности по поддръжката и ремонта на повдигателните съоръжения.
(3) Лицата, които поддържат или ремонтират повдигателни съоръжения, са длъжни да извършват функционални проверки за изправността и действието на съоръженията съгласно приложение № 4 и да записват резултатите от тях в ремонтния дневник по ал. 2.

Раздел II.
Експлоатация на повдигателните съоръжения

Чл. 54. (1) Ползвателят е длъжен да допуска експлоатацията на повдигателни съоръжения само когато съответствието им със съществените изисквания е удостоверено с декларация за съответствие и маркировка за съответствие съгласно приложимите за съоръженията наредби по чл. 7 от ЗТИП.
(2) Ползвателят и лицата, които управляват повдигателните съоръжения, трябва да спазват изискванията на инструкцията за експлоатация.

Чл. 55. Ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен:
1. да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията и да го представляват пред органите за технически надзор; това изискване не се прилага за съоръженията, намиращи се в жилищни сгради;
2. да възлага управлението на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4 и 7 само на машинисти, притежаващи съответната степен на правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г.), или на обучени съгласно т. 3 лица;
3. да установи ред и да осигури обучението на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3, както и на лицата, които управляват товароподемни кранове и подвижни работни площадки, за управлението на които не се изисква правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки; редът и обучението трябва да се документират;
4. да предостави срещу подпис на отговорните лица по т. 1 и на ръководния и обслужващия персонал инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;
5. да осигури поставянето в кабината на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8 указания за ползване;
6. да осигури поддържането, ремонтирането и преустройването на повдигателните съоръжения да се извършва само от лица, които са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП като лица, осъществяващи тези дейности;
7. да сключи писмен договор за поддържането на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4, 6 – 8 с лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, и да не допуска експлоатацията им, когато няма сключен такъв договор; това не се прилага, ако ползвателят сам е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП като лице, което поддържа такива повдигателни съоръжения;
8. да не допуска поддържането, ремонтирането и преустройването на повдигателни съоръжения от лица, които не са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП като лица, осъществяващи тези дейности;
9. да не допуска извършването на ремонт на повдигателни съоръжения без документацията по чл. 39, ал. 1 или ако тя не е заверена съгласно чл. 99;
10. да не допуска монтирането на повдигателни съоръжения без инвестиционен проект или ако проектът не е заверен съгласно чл. 98;
11. да не допуска разполагането на стрелови кранове без проект по чл. 5, ал. 1 или при неспазване на проекта;
12. да не допуска разполагането или монтирането на повдигателни съоръжения в нарушение на изискванията на глава втора;
13. да не допуска до работа с повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4 и 7 персонал, който не притежава съответната степен на правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки или не е обучен съгласно т. 3;
14. да не допуска до работа с повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 лица, които не са преминали инструктаж по чл. 58, ал. 1;
15. да не допуска експлоатацията на повдигателни съоръжения, които не са регистрирани пред органите за технически надзор или не им е извършен технически преглед по чл. 108, ал. 1, т. 1 – 7;
16. да не допуска експлоатацията на повдигателни съоръжения, когато в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация.

Чл. 56. (1) Отговорните лица за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 6 са длъжни:
1. да не допускат до работа с повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4 персонал, който не притежава съответната степен на правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки или не е обучен съгласно чл. 55, т. 3;
2. да не допускат работата на повдигателните съоръжения, ако при проверката по т. 5 са установили, че:
а) лицата, окачващи товарите към повдигателните съоръжения, не са преминали инструктаж по чл. 58, ал. 1;
б) съоръженията се поддържат от лице, което не е вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, или не е сключен писмен договор за поддържане на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4 и 6 от лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП;
в) съоръжението не е регистрирано от орган за технически надзор или не му е извършен първоначален технически преглед;
г) не е извършен периодичен технически преглед на съоръжението в сроковете по чл. 108, ал. 1, т. 2 или 3;
д) стрелови кран е разположен без проект по чл. 5, ал. 1 или проектът не е спазен при разполагането му;
е) на съоръжението е извършен ремонт без документация по чл. 39, ал. 1 или документацията не е била заверена съгласно чл. 99;
ж) съоръжението е монтирано без инвестиционен проект или проектът не е бил заверен съгласно чл. 98;
з) е изтекъл срокът за извършване на периодичен технически преглед на товарозахващащите приспособления на съоръжението;
и) повдигателното съоръжение или товарозахващащото му приспособление не е регистрирано пред орган за технически надзор или когато в акта за първоначален преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;
3. да извършват и документират инструктажа и проверката на знанията по чл. 58, ал. 1;
4. да изпълняват инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП и да контролират персонала за нейното изпълнение;
5. да извършват и документират най-малко веднъж на 3 месеца проверка за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения, която включва:
а) външен преглед на повдигателните съоръжения;
б) наличието на персонал с необходимата правоспособност и/или квалификация;
в) съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане и ремонт на повдигателните съоръжения с изискванията на наредбата;
г) наличието и правилното водене на документацията, която съгласно наредбата трябва да се води и съхранява в предприятието;
д) регистрирани ли са повдигателните съоръжения и извършени ли са им техническите прегледи.
(2) Отговорните лица за безопасната експлоатация на подвижните работни площадки са длъжни:
1. да не допускат до работа със съоръженията персонал, който не притежава съответната правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки или не е обучен съгласно чл. 55, т. 3;
2. да не допускат работата на подвижните работни площадки, ако при проверката по т. 5 са установили, че:
а) подвижните работни площадки се поддържат от лице, което не е вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, или не е сключен писмен договор за поддържането им от лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП;
б) не е извършен периодичен технически преглед на подвижната работна площадка в сроковете по чл. 108, ал. 1, т. 2 или 3;
в) на подвижната работна площадка е извършен ремонт без документация по чл. 39, ал. 1 или документацията не е била заверена съгласно чл. 99;
г) подвижната работна площадка не е регистрирана пред орган за технически надзор или не й е извършен първоначален технически преглед, или когато в акта за първоначален преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че площадката не е годна за безопасна експлоатация;
3. да извършват и документират инструктажа и проверката на знанията по чл. 58, ал. 1;
4. да изпълняват инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП и да контролират персонала за нейното изпълнение;
5. да извършват и документират най-малко веднъж на 3 месеца проверка за безопасната експлоатация на подвижните работни площадки, която включва:
а) външен преглед на подвижните работни площадки;
б) наличието на персонал с необходимата правоспособност и/или квалификация;
в) съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане и ремонт на подвижните работни площадки с изискванията на наредбата;
г) наличието и правилното водене на документацията, която съгласно наредбата трябва да се води и съхранява в предприятието;
д) регистрирани ли са подвижните работни площадки и извършени ли са им техническите прегледи.
(3) Отговорните лица за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8 са длъжни да не допускат експлоатацията на повдигателните съоръжения:
1. при констатиране на следните неизправности:
а) движение на кабината при отворена врата;
б) счупено или липсващо стъкло на шахтената врата;
в) повреди на ограждането на кабината или шахтата;
г) липса на осветление в кабината;
2. когато на съоръжението не е извършен периодичен технически преглед в сроковете по чл. 108, ал. 1, т. 2 или 3;
3. когато съоръжението не е регистрирано пред орган за технически надзор или в акта за първоначален преглед, или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация.

Чл. 57. Лицата, които управляват повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 или товароподемни кранове и подвижни работни площадки, за управлението на които не се изисква правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, трябва да са обучени съгласно чл. 55, т. 3.

Чл. 58. (1) Ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления, наричани по-нататък „прикачвачи“, и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7, за:
1. правилното окачване на товарите;
2. спазването на габаритите при подреждане на товарите;
3. спазването на изискванията на наредбата, инструкцията за експлоатация и инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;
4. правилното разполагане на стреловите самоходни кранове.
(2) Ползвателят на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 не трябва да допуска лица, които не са инструктирани и знанията им не са проверени съгласно ал. 1, да окачват товари на куките на съоръженията.

Чл. 59. (1) Инструкцията за работа с повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 трябва да има съдържание съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП, като определя реда:
1. за привързване и окачване на товарите и използваните за целта товарозахващащи приспособления, и
2. начините за придвижване, завъртане и складиране на товарите;
3. за подаване на сигнали между прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения;
4. за безопасно спускане на машиниста на крана от кабината при принудително спиране на крана извън пределите на входната площадка – за мостови и придвижващи се конзолни кранове, които нямат пътеки по дължината на релсовите си пътища;
5. за предаване на управлението на радиоуправляем кран от един команден блок на дру г.
(2) Лицата, които управляват повдигателните съоръжения, и прикачвачите са длъжни да извършват товаро-разтоварните работи, като спазват изискванията на инструкцията по ал. 1.

Чл. 60. (1) Ползвателите на повдигателните съоръжения трябва да поставят върху тях табелки, на които ясно и трайно са означени товароподемността и регистрационният номер на съоръжението. Това изискване не се прилага за сапаните.
(2) На радиоуправляемите кранове трябва да се поставят добре видими табели с текст „радиоуправляем кран“ с височина на шрифта, не по-малка от 0,15 m.

Чл. 61. (1) Отговорните лица по чл. 56, ал. 1 трябва да извършват проверка на изправността на товарозахващащите приспособления всеки месец и да записват резултатите от тези проверки в дневник.
(2) Лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, и прикачвачите са длъжни преди започване на работа да извършват проверка на изправността на товарозахващащите приспособления.
(3) Не се допуска използването на неизправни и несъответстващи на теглата и характера на товарите товарозахващащи приспособления.

Чл. 62. (1) Ползвателите на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 трябва да предоставят срещу подпис на прикачвачите и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения, графични схеми за начините на привързване на товарите.
(2) Прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения, трябва да извършват товаро-разтоварните работи в съответствие с графичните схеми по ал. 1.

Чл. 63. Лицата, които управляват повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7, са длъжни преди започване на работа да извършват оглед и функционални проверки на повдигателните съоръжения и ежедневно да записват резултатите от огледите и проверките в сменен дневник.

Чл. 64. (1) Сигнализацията между прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4, се осъществява чрез сигнали съгласно приложение № 8 към чл. 11, ал. 3 от Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.) или чрез двустранна телефонна или радиовръзка.
(2) Не се допуска повдигането на товари, когато няма пряка видимост между лицето, което управлява повдигателното съоръжение, и товара, ако не е осигурена двустранна телефонна или радиовръзка между прикачвача и лицето, което управлява съоръжението.

Чл. 65. Не се допуска повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, пуснати на пазара в Република България преди 23 април 2003 г., чиито механизми за повдигане имат триещи или сцепни съединители, да се използват за повдигане на разтопен метал, експлозивни, токсични и силно токсични вещества и съдове, намиращи се под налягане.

Чл. 66. Преместването на товари над покриви на сгради, в които се намират хора, трябва да се извършва под ръководството на лицето по чл. 56, ал. 1.

Чл. 67. (1) Повдигането и преместването на товари с повече от един кран се извършва по проект на ползвателя на крана и под ръководството на лицето по чл. 56, ал. 1.
(2) Проектът по ал. 1 трябва да съдържа схемите за привързване и преместване на товара, вида на товарозахващащите приспособления и товарозахващащите органи, последователността на изпълнение на отделните операции, положението на товароподемните въжета, изискванията към състоянието на релсовия път и други изисквания за безопасност.
(3) При повдигане на товари с повече от един кран натоварването на всеки от крановете не трябва да превишава неговата товароподемност съгласно товарната му характеристика.

Чл. 68. (1) Лицата, които управляват мостови и придвижващи се конзолни кранове, по време на работа трябва да заключват входовете за пътеките по дължината на релсовите пътища.
(2) Присъствието на лица на релсовите пътища и на пътеките по дължината им за обслужване на крановете по ал. 1 се допуска само с писмено разрешение на лицето по чл. 56, ал. 1.

Чл. 69. Лицата, управляващи повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, и прикачвачите са длъжни да използват сапани с товароподемност, съответстваща на теглото на товара, и с ъгъл между клоновете им, не по-голям от 90°. Допуска се използването на сапани с по-голям ъгъл между клоновете им, когато това е маркирано върху тях.

Чл. 70. Прикачвачите са длъжни да не теглят или дърпат товара по време на повдигането или преместването му.

Чл. 71. Ползвателят, лицата, управляващи повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, и прикачвачите са длъжни да използват само товарозахващащи приспособления, върху които трайно е маркирана товароподемността им.

Чл. 72. Машинистите на радиоуправляем кран, чието управление се осъществява от повече от един команден блок, трябва да използват разговорна уредба, когато между тях липсва визуална връзка.

Чл. 73. Спускането и вдигането на товари през отвор в покрива на сграда със стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, може да се извършва само когато отворът е ограден с ограда с височина, не по-малка от 1 m.

Чл. 74. Не се допуска преминаване на хора по пътя на придвижване на повдигателно съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4.

Чл. 75. Ползвателят на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и лицата, които ги управляват, не трябва да допускат:
1. лица, които не участват в товаро-разтоварните работи, да присъстват в местата, предназначени за повдигане, преместване и поставяне на товарите, и в обхвата на повдигателните съоръжения;
2. присъствието на хора, включително на прикачвачите, в близост до товари, които се повдигат или спускат близо до стени, колони, складирани материали, вагони, машини и др.;
3. присъствието на хора под повдигнат товар; прикачвачът може да се намира около товара, ако той е на височина, не по-голяма от 1 m;
4. повдигане и спускане на товари върху платформи на превозни средства в присъствието на хора върху платформата; прикачвачи могат да се намират върху платформите, когато товаро-разтоварните работи се извършват посредством кран с кука, от кабината на който има добра видимост на пода на платформата и има възможност прикачвачът да се отдалечи на безопасно разстояние от повдигнатия товар;
5. присъствието на хора в зоните на действие на магнитни и грайферни кранове по време на тяхната работа;
6. по време на работа разстоянието между която и да е част на повдигателното съоръжение или товара му и въздушни електропроводни линии, които са под напрежение, да бъде по-малко от определеното в чл. 523, ал. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г.);
7. при придвижване на повдигателно съоръжение в разпределителни уредби или в близост до въздушни електропроводни линии разстоянието между която и да е негова част и части под напрежение да бъде по-малко от определеното в чл. 514, ал. 2 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
8. използването на повдигателните съоръжения при условия и по начин, различни от определените в инструкцията за експлоатация;
9. разполагането на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4 до земни откоси и изкопи на по-малко от посоченото в чл. 9, ал. 1 и 2 разстояние;
10. при прекъсване на работа товарът да се оставя в повдигнато положение;
11. качването на хора на повдигателното съоръжение по време на движението му;
12. товаренето и разтоварването на товарни автомобили, когато в кабините им има хора;
13. работа на повдигателните съоръжения с неработещи или неизправни предпазни устройства, контролни уреди, спирачки или звуков сигнал;
14. работа при силни валежи или недостатъчна осветеност на работната площадка;
15. боядисването на стоманени вериги и куки;
16. складирането на товари в неустойчиво положение;
17. буксирането на един кран с друг;
18. разполагането или работата на повдигателното съоръжение при условия или по начин, различни от предвидените в проекта по чл. 5, ал. 1;
19. разтоварването, товаренето и складирането на товари на места, различни от опредените в проекта по чл. 5, ал. 1;
20. наличие на неизправни товарозахващащи приспособления и/или такива без маркировка по чл. 184, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините в местата, в които са разположени повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4.

Чл. 76. (1) Повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 могат да се използват за повдигане на хора само:
1. ако са предназначени за това посредством монтирано на тях сменяемо съоръжение за повдигане на хора, или
2. чрез окачени кошове по чл. 2, ал. 1, т. 6, устройството на които отговаря на БДС ЕN 14502-1 „Кранове. Съоръжения за вдигане на хора. Част 1: Окачени кошове“.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 могат да се използват само повдигателни съоръжения с номинална товароподемност, по-голяма от 1000 kg, като ползвателят трябва да осигури и следните минимално необходими мерки за безопасността на хората:
1. окаченият кош трябва да отговаря на изискванията на чл. 205г, ал. 1 от Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2000 г., бр. 52 от 2001 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.);
2. да извърши оценка на риска, да документира извършването й и да предприеме всички мерки за намаляване на рисковете, произтичащи от оценката;
3. общото тегло на коша, хората и товарите в него да не превишава 50 на сто от максималната товароподемност на повдигателното съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, а за стрелови кранове – 50 на сто от максималната им товароподемност при най-голям обсег на стрелата;
4. скоростта на вдигане на коша да не превишава 0,5 m/s, а скоростта на хоризонталното движение – 1,0 m/s;
5. да има осигурена двустранна връзка между краниста и хората в коша;
6. да има устройство за измерване скоростта на вятъра;
7. да не извършва повдигане на хора с кош при скорост на вятъра, превишаваща 7 m/s;
8. да не допуска лицето, управляващо повдигателното съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, да напуска мястото, от което се управлява съоръжението, докато в коша има хора;
9. минималното разстояние между пода на коша и куката на повдигателното съоръжение не трябва да бъде по-малко от 3 m;
10. огражденията на коша трябва да могат да се демонтират само с инструмент;
11. когато от коша се извършва заваряване, трябва да се осигури защита, която да предпазва тоководещите части на апарата за заваряване от контакт с металните части на коша;
12. стрелови, местими, радиални и придвижващи се кранове не трябва да се придвижват, докато в окачения на тях кош има хора;
13. лицето по чл. 55, т. 1 и лицето, което управлява повдигателното съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, трябва да извършват всеки ден преди вдигане на коша проверка на техническата изправност на коша, на повдигателното съоръжение, на което той е окачен, и на въжетата и устройствата, с които е закачен на куката на повдигателното съоръжение. Проверката се документира.
(3) Ползвателят на повдигателни съоръжения, лицето по чл. 55, т. 1 и лицата, които ги управляват, не трябва да допускат използването им за повдигане на хора, ако не са изпълнени изискванията на ал. 1 и 2.

Чл. 77. Лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, са длъжни:
1. да изключват главния прекъсвач на електрическото захранване при необходимост от преглеждане, ремонтиране и регулиране на механизмите и електрообзавеждането на повдигателното съоръжение и при излизане на хора на площадките на крановете мостови тип;
2. да повдигат предварително товара на височина не по-голяма от 0,2 – 0,3 m за проверка на правилното му привързване и окачване и на сигурното действие на спирачката и да поставят преместения товар на места и по начин, които не позволяват падането, обръщането или приплъзването му;
3. да преместват товарите на височина, не по-малка от 0,5 m над височината на предметите, намиращи се по пътя на преместването;
4. да изключват електрическото захранване на крановете и да заключват кабините им след приключване на работа, а крановете, които имат релсозахватни устройства, да закотвят към релсите на площадките за домуване;
5. да съхраняват на недостъпно място командните блокове на радиоуправляемите кранове след приключване на работата с тях;
6. да не повдигат товари, намиращи се в неустойчиво положение или окачени на единия рог на двурога кука;
7. да не влачат товара и да не придвижват посредством куката вагони и други платформи без използване на направляващи ролки, които да осигуряват вертикално положение на товарните въжета;
8. да не освобождават чрез крана притиснати от товари сапани, въжета или вериги;
9. да не допускат прикачвачите да теглят или дърпат товара по време на повдигането или преместването му; за направляване на дългомерни или обемисти товари прикачвачите да използват прътове с куки или въжета;
10. да не използват крайните прекъсвачи като работни органи за автоматично спиране на механизмите на повдигателното съоръжение;
11. да не включват механизмите на повдигателното съоръжение, когато върху него или на релсовия път има хора; допуска се изключение за лицата, които извършват прегледи и ремонти, като включването на механизмите се извършва само по сигнал на тези лица;
12. да не завъртат стрелата на движещ се кран;
13. да не повдигат товари, засипани със земя, затрупани с други товари, закрепени с болтове или залети с бетон;
14. да спазват изискванията в инструкцията за експлоатация за положението на стрелата по време на придвижване на стрелови кран със или без товар.

Чл. 78. Ползвателят и лицата, управляващи подвижни работни площадки, не трябва да допускат:
1. площадката да работи:
а) с неизправни защитни елементи, контролни уреди или спирачки без изнесени стабилизатори и без да е нивелирана;
б) при наличие на пукнатини и деформации в металната конструкция на подвижната работна площадка;
в) при наличие на неизправности на телескопичния или подемния механизъм;
г) при неизправност на хидроразпределителя или предпазния клапан и при нарушени уплътнения на хидроцилиндъра;
д) при неизправност на загражденията на платформата или когато те не са поставени;
е) при наличие на неизолирани или с нарушена изолация тоководещи части на електрооборудването;
ж) без спуснати опори, когато има опори;
з) при температура на околния въздух, по-ниска или по-висока от посочената в инструкцията за експлоатация;
и) при недостатъчна видимост, силни валежи или при скорост на вятъра, надвишаваща скоростта, посочена в инструкцията за експлоатация;
2. по време на работа разстоянието между която и да е част на площадката и въздушни електропроводни линии, които са под напрежение, да бъде по-малко от определеното в чл. 523, ал. 1 на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
3. разполагането на подвижни работни площадки стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, до земни откоси и изкопи на по-малко от посоченото в чл. 9, ал. 1 и 2 разстояние;
4. придвижването на подвижни работни площадки стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, когато на платформата им има хора;
5. превишаване на номиналната товароподемност на подвижната работна площадка;
6. да се влиза и излиза на площадката през прозоречни и други отвори на сградата.

Чл. 79. Лицата, които управляват подвижните работни площадки, са длъжни:
1. да не оставят без наблюдение работната площадка, когато в нея има хора;
2. преди да предприемат каквото и да е движение на подвижната работна площадка, да се убедят, че в зоната на работа няма хора, а работещите на платформата са закачили предпазните колани;
3. да предприемат мерки за евакуация на хората от платформата при внезапно изключване на електропривода или хидропривода на площадката;
4. да подават звуков сигнал преди започването на всяко движение на платформата на работната площадка;
5. да не допускат в тяхно присъствие площадката да се управлява от лица, които не притежават необходимата правоспособност;
6. да не повдигат бутилки с втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове, ако те не са укрепени по подходящ начин към платформата.

Чл. 80. (1) Ползвателите и лицата, които поддържат повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8, са длъжни да не допускат експлоатацията на повдигателните съоръжения:
1. когато съоръженията престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация или на инструкцията за експлоатация;
2. при някоя от следните неизправности:
а) движение на кабината при отворена шахтена врата;
б) отворена или незаключена шахтена врата и кабина, намираща се извън зоната на спирката;
в) повреда на ограждането на кабината или шахтата;
г) силен шум, вибрации или неравномерно движение на кабината;
д) неправилно функциониране или неизправност на защитните елементи;
е) шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на червячната двойка;
ж) износени над допустимата норма въжета или канали на триещата шайба;
з) липса на осветление в кабината;
и) наличие на вода в шахтената яма;
к) отклонение от точността на спиране на кабината;
л) други неизправности, посочени в инструкцията за експлоатация;
3. ако не са регистрирани пред органите за технически надзор;
4. когато на повдигателните съоръжения не е извършен технически преглед съгласно чл. 108, ал. 1, т. 2 или 3;
5. когато в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;
6. ако повдигателното съоръжение няма нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на приложимите наредби по чл. 7 от ЗТИП, когато такава се изисква.
(2) В случаите по ал. 1 лицата, които поддържат съоръженията, със съдействието на ползвателя трябва да прекратят незабавно достъпа до повдигателното съоръжение и да сигнализират и обезопасят опасните зони.
(3) Ползвателят на повдигателно съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 8 и лицето, което поддържа съоръжението, са длъжни да заключват машинното помещение.

Чл. 81. (1) Лицата, които поддържат повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8, са длъжни:
1. да инструктират срещу подпис ползвателите или техен представител за условията за безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения;
2. да извършват най-малко веднъж на един месец функционални проверки за изправността и действието на повдигателното съоръжение и защитните му елементи, които се документират в дневника по чл. 53, ал. 2;
3. да осигурят 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на повдигателното съоръжение, което включва освобождаване на пътниците при аварийно спиране на кабината и оказване на помощ при аварии и злополуки;
4. при извършване на функционални проверки, поддръжка, ремонт или преустройство на повдигателните съоръжения да поставят на всяка шахтена врата табела с надпис „Повдигателното съоръжение е в ремонт – ползването му е забранено!“
(2) Аварийното обслужване по ал. 1, т. 3 трябва да се извършва в срок до един час от получаването на сигнал за авария или злополука.
(3) Лицата, които поддържат повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8, трябва да поставят в кабината или платформата здраво закрепена табела, която съдържа:
1. указания за ползване на повдигателното съоръжение и за поведението на ползващите го при аварии и злополуки;
2. забрана за самостоятелно ползване на повдигателното съоръжение от деца до 7-годишна възраст;
3. номера на телефона, на който да се съобщава за забелязани неизправности или аварии или за необходимост от освобождаване на пътници.

Чл. 82. (1) Повърхностите на повдигателните съоръжения, както и площадките и стълбите, използвани за тяхното обслужване, трябва да се защитят срещу корозия по подходящ начин през целия период на експлоатацията им.
(2) Антикорозионните покрития на повдигателните съоръжения трябва да имат следните физико-механични характеристики:
1. механична якост, която да осигури запазване на покритието по време на монтажа и експлоатацията на съоръжението;
2. пластичност, която да осигури поемането на деформациите при въздействието на ниски или високи температури при монтажа и експлоатацията на съоръжението;
3. добра адхезия към метала;
4. устойчивост на биологично въздействие;
5. влагоустойчивост.

Чл. 83. Физическите и юридическите лица, които извършват изкопни работи в близост до монтирани или разположени повдигателни съоръжения, са длъжни да спазват разстоянията между повдигателното съоръжение и изкопите, посочени в приложение № 1.

Чл. 84. Ползвателят, лицата, които управляват повдигателните съоръжения, и лицата, които поддържат повдигателните съоръжения, са длъжни да не допускат експлоатацията на повдигателни съоръжения, чиито елементи, възли или части подлежат на бракуване, както и с отклонения на релсовия път, по-големи от определените в проекта по чл. 27, ал. 1 и/или в приложения № 2 и 3.

Раздел III.
Норми за бракуване

Чл. 85. Елементи, възли или части на повдигателните съоръжения се бракуват съгласно нормите в този раздел, ако в документацията на съоръженията не са посочени други норми.

Чл. 86. Стоманените въжета на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 се бракуват съгласно нормите, определени в БДС ISO 4309.

Чл. 87. (1) Стоманените въжета на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 5 се бракуват при дефектите, посочени в приложение № 5.
(2) Халките на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 5 се бракуват при износване с повече от 10 на сто от първоначалния диаметър на профила, от който са изработени, или при намаляване диаметъра на халката с повече от 5 на сто от първоначалния.
(3) Сапаните от синтетични влакна се бракуват съгласно изискванията за бракуване в инструкцията за експлоатация.
(4) Товарозахващащите приспособления се бракуват, когато е унищожена или заличена маркировката им по чл. 184, ал. 1, т. 2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.

Чл. 88. Товароподемните вериги на повдигателните съоръжения се бракуват при наличие на пукнатини, както и при износване на звено на веригата с повече от 10 на сто от първоначалния му диаметър или при удължаване на звено с повече от 3 на сто съгласно приложение № 6.

Чл. 89. Куките на повдигателните съоръжения се бракуват при наличие на пукнатини или когато износването им в мястото на окачване на товара е по-голямо от 10 на сто от първоначалната височина на тяхното сечение.

Чл. 90. Ходовите колела на количките и крановете се бракуват при наличие на пукнатини, при износване на реборда им над 50 на сто от първоначалната му дебелина или износване на повърхността на търкаляне, което е намалило първоначалния им диаметър с повече от 2 на сто.

Чл. 91. Барабаните на механизмите за повдигане се бракуват, когато имат пукнатини или износването на каналите им е по-голямо от 0,002 m.

Чл. 92. Ролките на повдигателните съоръжения се бракуват при износване на каналите им с повече от 40 на сто от първоначалния им радиус.

Чл. 93. Релсовият път се бракува при наличие на посочените в приложение № 7 дефекти или повреди.

Чл. 94. Лицата, които поддържат повдигателни съоръжения, са длъжни веднъж годишно да проверяват дали елементите, възлите и частите на повдигателните съоръжения подлежат на бракуване и дали релсовите пътища съответстват на проекта по чл. 27, ал. 1 и/или на приложения № 2 и 3. Проверките се документират и един екземпляр от документа се предоставя на ползвателя, който е длъжен да го съхранява в досието по чл. 120.

Раздел IV.
Обследване на аварии и злополуки

Чл. 95. (1) За всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на повдигателно съоръжение, неговият ползвател е длъжен да уведоми незабавно регионалния отдел на ГД „ИДТН“, като до пристигането на негови служители взема мерки за оказване помощ на пострадалите и за предотвратяване по-нататъшното развитие на аварията.
(2) Ползвателят е длъжен да запази непроменена обстановката, създадена при аварията или злополуката, до идване на служителите на ГД „ИДТН“, когато това не крие опасност за развитие на аварията или за възникване на нова злополука. Когато се наложи изменение на обстановката, ползвателят представя на служителите писмена справка за извършените изменения и за причините, наложили това.

Чл. 96. Служителите на ГД „ИДТН“ обследват причините за възникването на аварията или злополуката и съставят протокол за резултатите от обследването.

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 97. Органи за технически надзор на повдигателни съоръжения са:
1. председателят на ДАМТН чрез ГД „ИДТН“;
2. лица и структурнообособени части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.);
3. специализираният орган по § 4а от Закона за техническите изисквания към продуктите – за повдигателните съоръжения, монтирани на железопътен подвижен състав.

Чл. 98. (1) Обектите, в които функционират стационарни или придвижващи се по релсов път повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3, както и повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8, се изграждат по инвестиционни проекти, заверени от органите за технически надзор.
(2) На заверяване подлежат следните проектни части на инвестиционните проекти във фаза технически и/или работен проект:
1. част конструктивна с изчислителна записка, доказваща способността на конструкцията да понесе натоварването от повдигателното съоръжение, съдържаща и проекта по чл. 27, ал. 1;
2. част технологична, от която се вижда разположението на повдигателното съоръжение и безопасните разстояния до други машини, обекти и съоръжения;
3. част електрическа, от която се вижда начинът на захранване на повдигателното съоръжение и заземяването му;
4. генерален план – при сложни и комплексни обекти.
(3) Органите за технически надзор извършват експертиза на проектите по ал. 1 в 20-дневен срок от получаването им, заверяват проектите или отказват да ги заверят и писмено уведомяват заявителя.
(4) Органите за технически надзор заверяват с подпис и печат проектите по ал. 1, когато предвидените проектни решения съответстват на изискванията на наредбата, а когато не съответстват, органите за технически надзор мотивират писмено отказите си да заверят проектите.

Чл. 99. (1) Техническата документация по чл. 39, ал. 1 за ремонт на повдигателните съоръжения се заверява от органите за технически надзор по реда и в срока по чл. 98, ал. 3 и 4 за съответствието на повдигателните съоръжения с изискванията на наредбата.
(2) Когато техническата документация по ал. 1 се отнася за повдигателни съоръжения, произведени преди влизането в сила на наредбата, органите за технически надзор проверяват и заверяват документацията за съответствието на съоръженията с изискванията на нормативните актове, които са били в сила към момента на производство на съоръженията.

Раздел II.
Регистриране

Чл. 100. (1) Ползвателите на повдигателни съоръжения са длъжни след монтирането на стационарни или придвижващи се по релсов път съоръжения или след придобиването на нестационарни съоръжения, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред органите за технически надзор.
(2) Ползвателите на повдигателни съоръжения, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 97, т. 1, са длъжни да ги регистрират в регионалните отдели на ГД „ИДТН“, на чиято територия са монтирани, а нестационарните съоръжения – в регионалния отдел, на чиято територия ще се експлоатират през по-голямата част от годината.
(3) Ползвателите на повдигателни съоръжения, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 97, т. 2, са длъжни да ги регистрират пред избран от тях орган.

Чл. 101. (1) Първото регистриране на повдигателните съоръжения се извършва по писмено заявление на ползвателите им, в което се посочват данни:
1. идентифициращи ползвателя;
2. за мястото на монтажа и/или експлоатацията на съоръжението;
3. за производителя и/или лицето, което ги е монтирало.
(2) Към заявлението по ал. 1 за съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 5, 7 и 8 се прилагат:
1. ревизионна книга; такава не се изисква за сапаните;
2. инструкции, чертежи, схеми и други документи, които съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление № 140 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2001 г. (отм.), трябва да придружават съоръжението, а за повдигателни съоръжения, произведени преди влизането в сила на посочените наредби – паспорт или друг документ на производителя, съдържащ техническите данни и характеристики на повдигателното съоръжение, инструкцията на производителя за монтаж и експлоатация на повдигателното съоръжение и диаграми на товарните характеристики за стрелови кранове и за подвижни работни площадки стрелови тип;
3. декларация за съответствие за повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 8, а за сапаните – сертификат;
4. копие от проекта по чл. 98, ал. 1 – когато такъв се изисква;
5. копие от проекта по чл. 5, ал. 1 – когато такъв се изисква;
6. валиден документ, издаден от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, Турция или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ годността за експлоатация на съоръжението – в случаите по ал. 4, т. 2;
7. документите по чл. 26, ал. 1, когато такива се изискват.
(3) Към заявлението по ал. 1 за съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 6 се прилагат:
1. ревизионна книга;
2. инструкции за експлоатация, чертежи, схеми и други документи на производителя.
(4) Декларацията за съответствие по ал. 2, т. 3 не се изисква за повдигателни съоръжения, които са:
1. пуснати на пазара на Република България преди влизането в сила на приложимите за тях наредби по чл. 7 от ЗТИП;
2. пуснати на пазара в друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди влизането в сила на съответния национален нормативен акт, с който се въвеждат разпоредбите на Директива 89/392/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки по отношение на машините (ОВ, L 183 от 29.06.1989), последно изменена с Директива 93/68/ЕИО (ОВ, L 220 от 30.08.1993), когато съоръженията са пуснати на пазара в съответствие с приложимите към тях изисквания на съответното национално законодателство.
(5) Повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, за които се прилага ал. 4, трябва да имат:
1. изключващи устройства на механизма за повдигане, ограничаващи горното крайно положение на товарозахващащия орган – за всички видове кранове;
2. изключващи устройства на механизмите за придвижване на крана в двете крайни положения – за кранове на релсов път и на носещи въжета;
3. изключващи устройства на механизмите за придвижване на количката в двете крайни положения – за кранове, чиито колички се движат със скорост, по-голяма от 0,5 m/s;
4. изключващи устройства на механизма за въртене на стрелата в двете крайни положения – за стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни и несамоходни шасита, чиито елементи могат да се повредят при въртене на крановата уредба;
5. изключващи устройства на механизма за изменение на обсега на стрелата в двете крайни положения – за стрелови кранове с променящ се обсег на стрелата;
6. ограничител на товароподемността – за конзолни кранове с телфери, мостови и козлови кранове с товароподемност, равна или по-голяма от 1000 kg;
7. механично устройство срещу преобръщане на стрелата назад – за стрелови кранове с въжета или вериги за подем на стрелата;
8. устройство, предотвратяващо изпадането на товарозахващащи приспособления, окачени на куките;
9. ограничител на товарния момент – за стрелови кранове с изменящ се обсег на стрелата и с товарен момент, равен или по-голям от 40 000 Nm.
(6) Подвижни работни площадки стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни и несамоходни шасита, за които се прилага ал. 4, трябва да имат:
1. изключващи устройства на механизма за повдигане, ограничаващи горното и долното крайно положение на платформата;
2. изключващи устройства на механизма за въртене на стрелата в двете крайни положения;
3. изключващи устройства на механизма за изменение на обсега на стрелата в двете крайни положения.
(7) Когато стационарно монтиран или придвижващ се по релсов път кран, регистриран от органа по чл. 97, т. 1, е демонтиран и монтиран на друго място, което попада в обхвата на териториална компетентност на друг регионален отдел на ГД „ИДТН“, ползвателят подава заявлението по ал. 1 до компетентния регионален отдел, придружено от ревизионната книга на съоръжението и досието по чл. 120, с искане за промяна в регистрационния номер.

Чл. 102. (1) Заявлението за регистриране и представените документи се проверяват от органите за технически надзор в срок 10 работни дни от получаването им.
(2) Когато при проверката по ал. 1 не бъдат констатирани непълноти в представените документи и/или несъответствия на декларацията за съответствие по чл. 101, ал. 2, т. 3 и/или несъответствие с изискванията на чл. 101, ал. 5 или 6, органите за технически надзор регистрират повдигателното съоръжение. Отказът за регистрация се мотивира писмено.

Чл. 103. Ползвателят е длъжен да уведоми органа за технически надзор, пред който е регистрирал повдигателното съоръжение, за всяко преустройство на съоръжението и да му представи следните документи:
1. в случаите по чл. 38:
а) обяснителна записка за извършените промени;
б) техническата документация, по която е извършено преустройството;
в) удостоверения за качеството на материалите и съставните части, използвани при преустройството;
г) декларация за съответствие със съществените изисквания, определени в приложимите за повдигателното съоръжение наредби по чл. 7 от ЗТИП;
2. в случаите по чл. 39 – документите по чл. 40, ал. 1, т. 1, 3 – 6 и/или 7.

Чл. 104. (1) При промяна на ползвателя на повдигателно съоръжение новият ползвател е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, който е регистрирал съоръжението.
(2) Предишният ползвател е длъжен да предаде на новия ползвател ревизионната книга на съоръжението и досието по чл. 120.

Чл. 105. (1) Ползвателят по всяко време може да промени лицето по чл. 97, т. 2, което осъществява технически надзор на повдигателното съоръжение.
(2) В случай на промяна по ал. 1 ползвателят е длъжен да регистрира повдигателното съоръжение пред новоизбрано лице по чл. 97, т. 2, като му представи ревизионната книга и досието по чл. 120. Новоизбраното лице по чл. 97, т. 2 регистрира повдигателното съоръжение в сроковете и по реда на чл. 102 и извършва следващия периодичен технически преглед на съоръжението в съответствие със сроковете по чл. 108, ал. 1, т. 2 или 3.
(3) В случаите по ал. 1 ползвателят отправя до лицето по чл. 97, т. 2, пред което е било регистрирало повдигателното съоръжение, писмено искане за предоставяне на досието по чл. 120, което съхранява.
Лицето е длъжно да предостави досието в 7-дневен срок от получаване на искането.

Чл. 106. Когато повдигателно съоръжение се бракува, демонтира или се прекрати експлоатацията му за повече от 6 месеца, в 10-дневен срок ползвателят му е длъжен да уведоми за това органа за технически надзор, пред който съоръжението е регистрирано.

Чл. 107. Органите за технически надзор по чл. 97, т. 2 уведомяват всяка година до 31 януари ГД „ИДТН“ за регистрираните и снетите от регистрация през предходната година повдигателни съоръжения.

Раздел III.
Технически прегледи и проверки

Чл. 108. (1) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на регистрираните повдигателни съоръжения:
1. първоначални – след първото регистриране;
2. периодични:
а) на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 – 8, ДВе години след последния извършен технически преглед по т. 1 – 8, а ако повдигателното съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 е експлоатирано повече от 16 години – една година след последния извършен технически преглед по т. 1 – 8;
б) на товарозахващащите приспособления, които не са част от съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 – 12 месеца след последния извършен технически преглед по т. 1 – 8;
3. периодични със статично и динамично изпитване – на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7 – 4 години след последния извършен технически преглед по т. 1, 3 – 7;
4. след преустройство;
5. когато не са експлоатирани повече от една година;
6. след замяна или ремонт на:
а) носещите конструкции, носещите елементи, механизмите за повдигане, товароподемните куки или ролковите блокове – за повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 5 и 7;
б) повдигателния механизъм, носещите въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничителя на скоростта или хващачите – за повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8;
7. след демонтиране и монтиране на друго работно място – за стационарните или придвижващите се по релсов път повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3 и за стационарно монтираните повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 7 и 8;
8. по искане на ползвателя на повдигателното съоръжение;
9. внезапни.
(2) За извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1 – 8 ползвателите на повдигателните съоръжения са длъжни да отправят писмено заявление до органите за технически надзор, пред които са регистрирали съоръженията. Прегледите се извършват във:
1. двуседмичен срок от получаване на заявлението – за прегледите по ал. 1, т. 1, 4 – 7;
2. шестседмичен срок от получаване на заявлението – за прегледите по ал. 1, т. 2, 3 и 8.
(3) Датите за извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1 – 8 в сроковете по ал. 2 се определят от органите за технически надзор и се съобщават най-малко 5 дни предварително на ползвателя на съоръженията.
(4) С писменото искане по ал. 1 за извършване на технически прегледи по ал. 1, т. 6 ползвателят предоставя на органа по технически надзор документите по чл. 40, ал. 1, т. 1, 3 – 6 и/или 7.
(5) Техническите прегледи на повдигателни съоръжения, за които не е приложен чл. 101, ал. 7 и които са преместени временно извън обхвата на териториална компетентност на регионалния отдел на ГД „ИДТН“, пред който са регистрирани, се извършват от инспектори на регионалния отдел на ГД „ИДТН“, на чиято територия се експлоатират съоръженията.
(6) С писменото искане по ал. 1 за извършване на технически прегледи на съоръженията по ал. 5 ползвателят предоставя на органа по технически надзор:
1. проекта по чл. 5, ал. 1, когато такъв се изисква;
2. досието по чл. 120, съхранявано от ползвателя, което след извършване на прегледа се връща на ползвателя.
(7) Техническите прегледи се извършват в присъствието на лицето по чл. 55, т. 1 и/или на лицето, което поддържа повдигателното съоръжение.
(8) Срокът по ал. 1, т. 2, буква „б“ изтича в последния ден на дванадесетия месец, считано от месеца на предходния преглед, а сроковете по ал. 1, т. 2, буква „а“ и т. 3 изтичат в последния ден на втората, съответно четвъртата, година считано от годината на предходния преглед.
(9) След всеки технически преглед органът по чл. 97, т. 2 поставя върху повдигателното съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 8 близо до табелката на производителя стикер, върху който са записани регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, регистрационният номер на повдигателното съоръжение, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да бъде здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.
(10) Техническите прегледи по ал. 1, т. 9 се извършват само от органа по чл. 97, т. 1 за всички повдигателни съоръжения, независимо от това в коя точка от приложение № 1 към Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията попадат съоръженията. Те могат да се извършват:
1. при проверки по чл. 42, ал. 1 или чл. 34б, ал. 1 от ЗТИП;
2. когато сроковете за извършване на периодичните прегледи по ал. 1, т. 2 или 3 са изтекли и не е постъпило заявление по ал. 2;
3. при обследване на аварии и злополуки с повдигателни съоръжения;
4. при получаване на сигнали, жалби или предложения от други контролни органи, граждани, организации и др.;
5. при контрол на изпълнението на принудителните административни мерки по чл. 49, ал. 1 от ЗТИП;
6. преди изтичането на сроковете по ал. 1, т. 2 или 3, когато резултатите от предходните технически прегледи показват, че има предпоставки за появяване на дефекти, които ще застрашат безопасната експлоатация на съоръжението.

Чл. 109. Ползвателят е длъжен да осигури на служителите на ГД „ИДТН“ всички необходими за извършването на техническите прегледи уреди, инструменти, контролни тежести, електроенергия, правоспособен персонал и лични предпазни средства.

Чл. 110. (1) При първоначалния технически преглед се извършва:
1. проверка за наличието на маркировка за съответствие със съществените изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините – когато такава се изисква;
2. проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с документите по чл. 101, ал. 2 или 3;
3. проверка за спазване изискванията на глава втора;
4. външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система;
5. статично изпитване;
6. динамично изпитване;
7. проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с чл. 101, ал. 5 и 6 в случаите по чл. 101, ал. 4.
(2) При първоначалния преглед на повдигателни съоръжения, които са пуснати на пазара в сглобен вид, не се извършва статично и динамично изпитване, ако не са изминали повече от 24 месеца от датата на издаване на декларацията за съответствие по чл. 101, ал. 2, т. 3.

Чл. 111. (1) При техническите прегледи по чл. 108, ал. 1, т. 2 се извършват проверките и изпитванията по чл. 110, ал. 1, т. 2 – 4, а при техническите прегледи по чл. 108, ал. 1, т. 3 – 7 – проверките и изпитванията по чл. 110, ал. 1, т. 2 – 6.
(2) При техническите прегледи по чл. 108, ал. 1, т. 4 не се извършва статично и динамично изпитване, ако не са изминали повече от 24 месеца от датата на издаване на декларацията за съответствие по чл. 103, т. 1, буква „г“.
(3) При техническите прегледи по чл. 108, ал. 1, т. 8 и 9 в зависимост от искането на ползвателя, съответно преценката на органа по чл. 100, т. 1, се извършват проверките и изпитванията по чл. 110, ал. 1, т. 2 – 4 или чл. 110, ал. 1, т. 2 – 6

Чл. 112. (1) При техническите прегледи по чл. 108, ал. 1 органите за технически надзор могат да изискват от ползвателя извършване на безразрушителен контрол на носещите елементи или куките на товароподемните кранове, които са експлоатирани повече от 16 години, за проверка на наличието на пукнатини в елементите или куките.
(2) Контролът по ал. 1 трябва да се извършва от лица по чл. 47.
(3) Разходите за извършване на контрола са за сметка на ползвателите на съоръженията.

Чл. 113. (1) Статичното изпитване на съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 8 се извършва съгласно инструкцията за експлоатация, а за товароподемни кранове – и съгласно т. 3.3.1 от БДС ISO 4310.
(2) Ако в инструкцията по ал. 1 няма изисквания за продължителността и товара, статичното изпитване се извършва в продължение на 10 min с товар, превишаващ с 25 на сто товароподемността на съоръженията. Изпитването е успешно, ако не настъпи отпускане на товара или платформата на подвижната работна площадка и не се открият пукнатини, разрушаване на елементи, отлюспване на боя, остатъчни деформации или повреди, които могат да влияят на експлоатационните качества и безопасността на повдигателното съоръжение и които могат да се установят визуално без използване на специализирани уреди.
(3) Статичното изпитване на товарозахващащите приспособления се извършва с товар, превишаващ с 50 на сто товароподемността им.
(4) Статичното изпитване на стреловите кранове и на подвижните работни площадки стрелови тип се извършва при най-голям обсег на стрелата, а на подвижните работни площадки конзолен тип – при най-голям обсег на конзолата.
(5) Статичното изпитване на повдигателните съоръжения може да се извършва с динамометър вместо с товар.

Чл. 114. (1) Динамичното изпитване на съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 8 се извършва съгласно инструкцията за експлоатация, а за товароподемни кранове – и съгласно т. 3.3.2 на БДС ISO 4310.
(2) Ако в инструкцията по ал. 1 няма други изисквания, при динамичното изпитване се проверява работата на механизмите и спирачките с товар, превишаващ с 10 на сто товароподемността им, като неколкократно се извършва повдигане, спускане и придвижване на товара. Изпитването е успешно, ако не се получат повреди на механизмите, а задвижването и спирачките функционират в съответствие с определените режими на работа.

Чл. 115. (1) След извършване на първоначалния технически преглед органите за технически надзор заверяват с подпис и печат ревизионната книга по чл. 101, ал. 2, т. 1, предават я на ползвателя за съхранение и издават акт за първоначален технически преглед, който съдържа:
1. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;
2. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или техническата документация на съоръжението;
3. заключение за годността на съоръжението за безопасна експлоатация;
4. срока за извършване на следващия периодичен преглед.
(2) Актът по ал. 1 се предоставя на ползвателя.

Чл. 116. (1) Органите за технически надзор записват резултатите от техническите прегледи по чл. 108, ал. 1, т. 2 – 9 в ревизионните книги на повдигателните съоръжения, като попълват ревизионен акт, който съдържа:
1. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;
2. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или техническата документация на съоръжението;
3. заключение за годността на съоръжението за по-нататъшна безопасна експлоатация и при какви условия може да се експлоатира;
4. срока за следващия периодичен преглед.
(2) Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на повдигателните съоръжения при поискване от органите за технически надзор.
(3) Служителите на ГД „ИДТН“ могат да записват в ревизионните книги предписанията по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗТИП.

Чл. 117. Резултатите от техническите прегледи на сапаните се записват в протокол, в който могат да се документират техническите прегледи на повече от един сапан, извършени в един ден. Протоколът трябва да съдържа:
1. регистрационния номер на сапана;
2. максималното натоварване, на което сапанът може да бъде подложен по време на работа;
3. номера на сертификата на сапана;
4. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;
5. заключение за годността на сапана за безопасна експлоатация;
6. срока за извършване на следващия периодичен преглед.

Чл. 118. Когато при техническите прегледи по чл. 108, ал. 1, т. 1 – 8 органите за технически надзор по чл. 97, т. 2 установят, че повдигателното съоръжение не е годно за по-нататъшна безопасна експлоатация или когато ползвателят не е осигурил възможност или е попречил за извършване на периодичните прегледи на повдигателните съоръжения в сроковете по чл. 108, ал. 1, т. 2 или 3, те са длъжни писмено да уведомят за това регионалния отдел на ГД „ИДТН“.

Чл. 119. (1) Служителите на ГД „ИДТН“ писмено разпореждат спиране на експлоатацията на повдигателните съоръжения, когато:
1. не са регистрирани пред органите за технически надзор;
2. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;
3. на съоръженията не е извършен технически преглед съгласно чл. 108, ал. 1, т. 1 – 7;
4. нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на приложимите наредби по чл. 7 от ЗТИП, когато такава се изисква;
5. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват безопасната експлоатация на съоръжението;
6. се управляват от лице, което не притежава необходимата правоспособност, когато за управлението им е необходима правоспособност.
(2) Служителите на ГД „ИДТН“ писмено разпореждат прекъсване на електрозахранването на повдигателните съоръжения, за които са разпоредили спиране на експлоатацията съгласно ал. 1. Електрозахранването може временно да бъде възстановено само от лице, извършващо ремонт, до завършването на ремонта.
(3) Разпореждането по ал. 1 и 2 може да бъде вписано в акта за първоначален технически преглед или в ревизионната книга на съоръжението или да се съдържа в писмена заповед.
(4) След отстраняване на причините, поради които повдигателните съоръжения са били спрени от експлоатация, служителите на ГД „ИДТН“ разрешават експлоатацията им с писмена заповед или с вписване в ревизионната книга.

Чл. 120. Органите за технически надзор и ползвателите на повдигателни съоръжения съставят досие на всяко повдигателно съоръжение и го съхраняват до бракуването на съоръжението. Досието съдържа:
1. документите, представени при регистрацията;
2. актовете за технически прегледи или протоколите по чл. 117 и други документи, издадени от органите за технически надзор;
3. чертежи, изчисления, протоколи от извършени изпитвания и документи за извършени ремонти или преустройства;
4. други документи, когато това е предвидено в наредбата.

Чл. 121. (1) Служителите на ГД „ИДТН“ извършват периодични и внезапни проверки на предприятията и други сгради или обекти, в които са монтирани или се експлоатират повдигателни съоръжения.
(2) Проверките по ал. 1 обхващат:
1. външен преглед на повдигателните съоръжения или на част от тях;
2. наличието на персонал с необходимата правоспособност и/или квалификация;
3. съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане и ремонт на повдигателните съоръжения с изискванията на наредбата;
4. наличието и правилното водене на документацията, която съгласно наредбата трябва да се води и съхранява в предприятието;
5. регистрирани ли са повдигателните съоръжения и извършени ли са им технически прегледи.

Чл. 122. (1) Служителите на ГД „ИДТН“ писмено разпореждат демонтиране на повдигателни съоръжения с повреди или неизправности, водещи до непосредствена опасност от срутване на съоръжението.
(2) Ползвателите на съоръженията по ал. 1 са длъжни да ги демонтират в едномесечен срок след получаване на писменото разпореждане за демонтиране.

Глава пета.
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 123. (1) Лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения, трябва да отговарят на изискването на чл. 36, ал. 2, т. 1 от ЗТИП и:
1. да разполагат със следния нает по трудово правоотношение персонал:
а) лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по машинна или електротехническа специалност, което да контролира качеството на влаганите материали и спазването на изискванията на проектната документация и на наредбата – за повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7; когато заявителят кандидатства само за дейността по поддържане на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7 или за ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 5, лицето може да е със средно професионално образование с изучаване на повдигателни съоръжения;
б) лице с не по-ниско от средно професионално образование и квалификация в областта на заваряването на метали – само за дейностите по ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7;
в) заварчик с правоспособност „заварчик на тръби“ или „заварчик на листов материал“, одобрен от компетентен за одобряване на персонал нотифициран орган или от лице, акредитирано от член на Европейската организация за акредитация да извършва сертификация на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения – само за ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7;
г) лица с професия „машинен монтьор“ и/или „електромонтьор“ – в зависимост от дейностите и видовете повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7, за които кандидатства;
д) не по-малко от двама асансьорни монтьори с правоспособност съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ (ДВ, бр. 9 от 2001 г.) – за повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8;
2. да притежават:
а) българските стандарти за повдигателните съоръжения, които ще поддържат, ремонтират или преустройват;
б) процедури за работа за извършване на поддържане, ремонтиране и/или преустройване на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7, съдържащи реда за осъществяване на дейността, контрола за спазване изискванията на проектите, технологичната документация и наредбата;
в) процедури за работа за извършване на функционалните проверки, поддържането, ремонтирането и преустройването на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8;
3. да разполагат със:
а) за дейностите ремонтиране и преустройване и в зависимост от видовете повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7, за които кандидатстват – апаратура и съоръжения за извършване на статични и динамични изпитвания и за измерване на провес, мегаомметър с изпитвателно напрежение 1000 V, мултиметър с обхват до 500 V, амперклещи или амперметър с обхват до 100 A, манометър с клас на точност до 1,0 (за повдигателни съоръжения, които имат хидравлична система), шлосерски инструменти, измервателни уреди за геометрични размери и други машини, съоръжения и уреди с обхват, технически характеристики и предназначение в зависимост от предвидените в процедурите по т. 2, буква „б“ технологични операции и според вида и работните параметри на повдигателните съоръжения, за които кандидатстват;
б) за дейността поддържане на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7:
аа) материално-техническите условия по буква „а“;
бб) стендове, уреди, електротехнически инструменти и средства за измерване, необходими за извършване на изпитвания, измервания и настройка на защитните елементи, които ще поддържат;
в) за дейностите поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8:
аа) микрометър с обхват до 100 mm, амперметър или амперклещи с обхват до 100 А, волтметър с обхват до 1000 V променлив ток и до 660 V постоянен ток, омметър с обхват от 0 до 20 W, мегаомметър с изпитвателно напрежение до 500 V, манометър с обхват до 10,0 МРа и клас на точност не по-нисък от 1,0, тарирани тежести и съоръжения за извършване на изпитванията по чл. 113 и 114, хронометър, нивелир, електрозаваръчен апарат, електрически поялник, ръчна бормашина, ъглошлайф, скоби за демонтиране на маховици и спирачни колела, инструменти за нарязване на резба, лебедка, шлосерски инструменти, измервателни уреди за размери и други машини, съоръжения и уреди с обхват, технически характеристики и предназначение в зависимост от предвидените в процедурите по т. 2, буква „в“ технологични операции и според вида и работните параметри на подемниците, за които кандидатстват;
бб) офис и пряка телефонна линия;
вв) работни помещения;
4. за повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7 – когато дейността предвижда извършване на заваръчни дейности чрез стопяване на метални материали, кандидатът трябва да отговаря и на изискванията на БДС EN ISO 3834-2 и да разполага със:
а) апарати и машини за заваряване на метали;
б) машини и приспособления за подготовка на краищата на заваряваните елементи;
в) машини и приспособления за рязане, включително термично рязане;
г) пещи, сушилни за обмазани електроди и други апарати за обработване на добавъчните материали;
д) приспособления за почистване на заварените съединения;
5. да осигуряват 24-часово аварийно обслужване съгласно чл. 81, ал. 1, т. 3 – само за поддържане на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8;
6. персоналът по т. 1 да познава и правилно да прилага процедурите за работа по т. 2, букви „б“ и/или „в“.
(2) Допуска се лица от персонала по ал. 1, т. 1 да не са наети по трудово правоотношение, ако:
1. са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е събирателно или командитно дружество, или
2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 1.

Чл. 124. (1) Лицата по чл. 123, ал. 1 отправят до председателя на ДАМТН чрез регионалните отдели на ГД „ИДТН“ писмено заявление, в което посочват дейностите и видовете, типа и техническите характеристики на повдигателните съоръжения, за които кандидатстват.
(2) В заявлението по ал. 1 се вписват единният идентификационен код (ЕИК) на лицето според търговския регистър и името на законния му представител и към него се прилагат:
1. копия от трудовите договори на персонала по чл. 123, ал. 1, т. 1;
2. копие от дружествения договор – в случаите по чл. 123, ал. 2, т. 1;
3. копия от документите за образование, квалификация и правоспособност и сертификатите на персонала по чл. 123, ал. 1, т. 1;
4. списък на нормативните актове, които ще прилагат при осъществяване на дейността си, и стандартите по чл. 123, ал. 1, т. 2, буква „а“;
5. процедурите за работа по чл. 123, ал. 1, т. 2, букви „б“ и/или „в“;
6. списък на уредите, машините и съоръженията по чл. 123, ал. 1, т. 3 и/или 4;
7. писмена информация за начина, по който е осигурено 24-часовото аварийно обслужване по чл. 81, ал. 1, т. 3;
8. документ за платена държавна такса по чл. 19 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 97 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.).

Чл. 125. (1) В срок 15 дни от получаване на заявлението по чл. 124, ал. 1 служителите на регионалния отдел на ГД „ИДТН“ извършват проверка на приложените към него документи.
(2) Ако при проверката по ал. 1 се установи липса на някой от документите по чл. 124, ал. 2, на заявителя се дава възможност допълнително да ги представи в срок, не по-дълъг от 15 дни. Указанията за допълнително представяне на документи могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес. Служителите на регионалния отдел на ГД „ИДТН“ проверяват допълнително представените документи в срок 7 дни от получаването им.
(3) Ако при проверката по ал. 1 или 2 не се установи несъответствие с някое от изискванията на чл. 123 или липса на някой от документите по чл. 124, ал. 2, в срок 15 дни от приключването й служителите извършват проверка на място на заявителя.
(4) За резултатите от проверките по ал. 1, 2 и 3 се съставя протокол, който в 5-дневен срок от приключването на последната проверка началникът на регионалния отдел на ГД „ИДТН“ представя на председателя на ДАМТН или на оправомощено от него длъжностно лице от ГД „ИДТН“.
(5) Когато заявителят не представи някой от документите по чл. 124, ал. 2 и след предоставената му допълнителна възможност, се приема, че той не съответства на изискването, което се удостоверява чрез този документ.
(6) В 10-дневен срок от получаването на протокола по ал. 4 председателят на ДАМТН или оправомощеното от него длъжностно лице от ГД „ИДТН“ вписва заявителя в регистъра почл. 36, ал. 1 ЗТИП и издава удостоверение за вписването му, когато заявителят отговаря на изискванията на чл. 123, или мотивирано отказва регистрацията, когато заявителят не отговаря на изискванията на чл. 123.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. По смисъла на наредбата:
  1. „Товароподемен кран“ е машина с циклично действие, предназначена за повдигане и преместване на товар в пространството, окачен с помощта на кука или други товарозахващащи органи.
  2. „Товарозахващащо приспособление“ е елемент или съоръжение, което се пуска самостоятелно на пазара, не е свързано към подемната машина, позволява захващането на товара и се поставя между машината и товара или върху самия товар. За товарозахващащи приспособления се приемат и сапаните (въжетата, веригите и коланите за повдигане на товари).
  3. „Предпазно устройство“ е устройство:
  а) което служи за осигуряване на функция, свързана с безопасността;
  б) чийто отказ и/или неизпълнение на функция застрашава безопасността на хората.
  4. „Коефициент на сигурност“ е коефициентът по § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.
  5. „Статично изпитване“ е изпитването по § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.
  6. „Динамично изпитване“ е изпитването по § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.
  7. „Инструкция за експлоатация“ е инструкцията, която съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машинитеили Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините(отм.) трябва да придружава машината или товарозахващащото приспособление, а за повдигателни съоръжения, пуснати на пазара на Република България преди влизането в сила на посочените наредби – инструкцията на завода производител.
  8. „Преустройство“ е всяко съществено изменение на конструкцията или задвижването на повдигателното съоръжение, с което се променят техническите му характеристики (товароподемност, скорост на повдигане, височина на повдигане, обсег на стрелата) и се повишават или преразпределят натоварванията в елементите му или се намалява товарната или собствената устойчивост на повдигателното съоръжение, както и всяка промяна на органите за управление, а за съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 8 – и всяко изменение в електрическата схема за управление на подемника или на елементи от нея.
  9. „Ремонт“ е дейност, при която чрез технически методи, включително чрез заваряване или замяна на елементи или възли, се възстановява повдигателното съоръжение или негови елементи до състояние, в което те могат да функционират безопасно при максималните им проектни параметри.
  10. „Поддържане“ е дейност, при която чрез технически методи, които не включват заваряване, но могат да включват замяна на части, се запазва техническото състояние на повдигателното съоръжение, при което то може да функционира безопасно.
  11. „Декларация за съответствие“ е декларацията, с която се удостоверява съответствието със съществените изисквания на повдигателните съоръжения съгласно приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП или съгласно националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с което се въвеждат приложимите директиви от „Нов подход“.
  12. „Предприятие“ е всяко място – предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага труд.
  13. „Подвижни работни площадки“ са повдигателните съоръжения, за които се прилага БДС EN 280, БДС EN 14950 или БДС EN 1808.
  14. „Неразглобяеми съединения“ са тези съединения, които не могат да бъдат разглобени без разрушаване.
  15. „Разполагане“ е установяване на самоходен, местим или придвижващ се кран на мястото, на което ще се използва за повдигане или спускане на товар.
  16. „Монтиране“ е установяване на стационарен кран или кран, придвижващ се по релсов път, на мястото, на което ще се използва за повдигане или спускане на товар.
  17. „Сменяемо съоръжение“ е съоръжението по § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.
  18. „Малки товарни асансьори“ са съоръженията съгласно определението в БДС EN 81-3.
 • 2. Класификацията на товароподемните кранове по чл. 2, ал. 1, т. 1 в зависимост от конструкцията, товарозахващащия орган, възможността за придвижване, начина на задвижване, степента на въртене и стоенето на релсовия път, както и основните понятия, свързани с характеристики на крановете, са съгласно БДС ISO 4306.
 • 3. (1) За повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7, чиято документация по чл. 38 от ЗТИП е изгубена по време на експлоатацията, ползвателят може да осигури извършването на проверочни пресмятания на елементите на повдигателното съоръжение и да ги представи на органите за технически надзор.
  (2) Пресмятанията по ал. 1 трябва да се извършват по хармонизираните стандарти към приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП, а когато такива няма – по други стандартизирани методики.
  (3) Пресмятанията по ал. 1 трябва да са придружени с електрически и/или хидравлични схеми и инструкция за експлоатация.
 • 4. (1) Автокранове и кранове, монтирани на самоходни и несамоходни шасита, могат да се експлоатират на територията на Република България, без да се изисква регистрация и извършване на технически преглед по реда на глава четвърта, за период до шест месеца, ако са собственост на юридическо лице от друга държава – членка на Европейския съюз, и:
  1. имат валиден документ за извършен първоначален или периодичен технически преглед, издаден от компетентен за съответната държава орган, от който е видно, че са технически изправни, или
  2. от датата на издаването на декларацията им за съответствие не са изминали повече от 24 месеца.
  (2) Ползвателят на повдигателни съоръжения по ал. 1 е длъжен да уведоми регионалния отдел на ГД „ИДТН“, на чиято територия ще се експлоатират, за датата на влизане в Република България на съоръженията в срок 10 дни преди влизането им.
 • 5. За повдигателните съоръжения, монтирани в сгради в режим на етажна собственост, задълженията на ползвателя по наредбата се изпълняват от управителя или председателя на управителния съвет на етажната собственост.
 • 6. Наредбата е обявена пред Европейската комисия по реда на чл. 5, ал. 1 от Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 48 от 2009 г.), с което се въвеждат разпоредбите на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (OB, L 204, 21.07.1998 г., стр. 37), изменена с Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г. (ОВ, L 217, 05.08.1998 г., стр. 18).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 7. Устройството на пуснатите в експлоатация преди влизането в сила на наредбата повдигателни съоръжения и стойността на товара, с който се извършва статичното и динамичното изпитване, трябва да съответстват на документацията на производителя им и/или на заверената от органите за технически надзор проектна документация.
 • 8. В срок 6 месеца от датата на влизане в сила на наредбата монтажът на повдигателните съоръжения може да се извършва по заверените от органите за технически надзор преди влизането в сила на наредбата инвестиционни проекти.
 • 9. (1) Лицата, които преди влизането в сила на наредбата са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП като лица, извършващи поддържане, ремонтиране и/или преустройване на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 5 и 7, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 123 не по-късно от една година след влизането в сила на наредбата.
  (2) Лицата по ал. 1 могат да извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 6.
 • 10. (1) Лицата, които до влизането в сила на наредбата са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП като лица, извършващи поддържане, ремонтиране и/или преустройване на асансьори, строителни товаро-пътнически подемници и/или товарни платформени асансьори, могат да извършват съответно поддържане, ремонтиране и/или преустройване на съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 8.
  (2) Лицата по т. 1 трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 123 не по-късно от 3 месеца след влизането в сила на наредбата.
 • 11. (1) Към заявителите по висящи производства за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП се прилагат изискванията на чл. 123.
  (2) В двумесечен срок от влизането в сила на наредбата заявителите по ал. 1 могат да представят допълнително документи по чл. 124, ал. 2, с които удостоверяват съответствието си с изискванията на чл. 123.
  (3) За срока по ал. 2 проверките по висящите производства спират, а след изтичането му сроковете на проверките по чл. 125 започват да текат отново.
 • 12. В срок до 3 месеца от влизането в сила на наредбата ползвателите на съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 6 и 8, с изключение на строителните подемници, са длъжни да ги регистрират пред органите за технически надзор.
 • 13. Наредбата се приема на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 9, ал. 1 и чл. 83

Видове почви Дълбочина на изкопа (в m)
1 2 3 4 5 6
Разстояние от най-близката опора или колело на стрелови кран или подвижна работна площадка стрелови тип, монтирана на автомобил или на самоходно и несамоходно шаси, както и до верига на багер по чл. 2, ал. 1, т. 4 до горния ръб на земни откоси и изкопи в m
Песъчлива или чакълеста 2,0 3,0 4,3 5,5 7,0 8,5
Глинест пясък 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5
Песъчлива глина 1,0 2,0 3,0 4,0 4,7 5,5
Глина, льос (сух) 1,0 1,7 2,2 3,0 3,7 4,5
Други видове 2,0 3,0 4,3 5,5 7,0 8,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 27, ал. 3, чл. 84 и 94

Наименование на допуска Мостови кранове Кулови кранове Козлови кранове с отвор до 30 m Портални кранове Кранове с носещи въжета и козлови кранове с отвор, по-голям от 30 m
при монти- ране при екс- плоа- тиране при монти- ране при екс- плоа- тиране при монти- ране при екс- плоа- тиране при монти- ране при екс- плоа- тиране при монти- ране при екс- плоа- тиране
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Разлика в котите 15 20 20 – 25 25 – 60 10 15 15 30 20 30
(нивата) на главите на крановите релси върху опорите на колоните при натоварен кран за
в едно напречно 15 20 междурелсия
сечение между колоните от 2,5 до 6,0 m
2. Разлика в котите (нивата) на крановите релси между съседни колони:
а) при разстояние между колоните до 10 m 10 15
б) при разстояние 1/1000 20
между колоните от раз- стоя- нието между коло- ните, но не повече от 15
над 10 m
3. Отклонение от разстоянието между осите на релсите 10 15 5 10 8 12 5 10 30 40
4. Разместване челата на съединяваните релси – вертикално и хоризонтално 2 3 2 3 1 2 1 3 1 2
5. Отклонение на релсите от правата линия (за мостови кранове за участък 40 m, а за останалите кранове – 30 m) 15 20 15 20 15 20 15 20
6. Хлабини в челните съединения 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6
на релсите (при при изменение на температурата с 10 °С допускът
температура 0 °С и дължина на релсата 12,5 m) за хлабини се изменя с 1,5 mm
7. Разлика в котите (нивата) на главите на релсите на дължина 10 m от релсовия път 40 100 20 30 15 20 20 30

Забележка. Посочените допустими отклонения са в mm.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 27, ал. 3, чл. 84 и 94

Забележка. Посочените допустими отклонения са в mm.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 53, ал. 3

 1. Функционални проверки на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4:
  1.1. веднъж месечно се проверява изправността на:
  1.1.1. предпазните устройства;
  1.1.2. отделните елементи на механизмите;
  1.1.3. въжетата на ролковия блок и на товарозахващащия орган;
  1.1.4. органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга сигнализация;
  1.1.5. хидравличната система – тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани;
  1.1.6. товарозахващащите приспособления;
  1.2. веднъж на 3 месеца се проверява за видими с невъоръжено око дефекти:
  1.2.1. металоконструкцията – връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзката между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепването на противотежестта и др.;
  1.2.2. електрообзавеждането на повдигателното съоръжение;
  1.3. веднъж на 6 месеца се проверяват за видими дефекти релсовият път, опорите в края на релсовия път, буферите на количката или телфера на крана и релсозахватните устройства.
  2. Функционални проверки на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 7 – веднъж месечно се проверява изправността на:
  2.1. предпазните устройства;
  2.2. отделните елементи на механизмите;
  2.3. носещите въжета;
  2.4. органите за управление, звуковата и друга сигнализация;
  2.5. хидравличната система – тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани.
  3. Функционални проверки на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8:
  3.1. веднъж месечно се проверява изправността на:
  3.1.1. крайните изключватели;
  3.1.2. ограничителя на скоростта;
  3.1.3. устройствата за контрол на затварянето на кабинната и шахтните врати и контактите за безопасност;
  3.1.4. устройството за контрол на затварянето на люка на покрива на кабината;
  3.1.5. бутона „стоп“;
  3.1.6. контакта за безопасност на захващащия механизъм;
  3.1.7. буферите;
  3.1.8. предпазния клапан;
  3.1.9 воденето на кабината и противотежестта по направляващите елементи;
  3.1.10. отделните елементи на механизма за повдигане – носещите елементи (въжета, вериги, зъбни гребени, подемни винтове, хидравлични цилиндри) и тяхното водене и закрепване; двигателя, редуктора, спирачката и задвижващите елементи;
  3.1.11. шахтените и кабинните врати;
  3.1.12. органите за управление в кабината;
  3.1.13. електрообзавеждането на подемника – таблото за управление, главния прекъсвач и възможността му да се заключва в отворено положение с катинар;
  3.1.14. хидравличната система – тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани;
  3.2. веднъж на 3 месеца се проверява за видими с невъоръжено око дефекти металоконструкцията – връзките между отделните елементи на подемника, шарнирните връзки и заварките;
  3.3. веднъж на 6 месеца се проверява:
  3.3.1. изправността на устройството за ръчно аварийно задвижване;
  3.3.2. захващащият механизъм и аварийната спирачка за видими дефекти;
  3.4. веднъж годишно се проверява електрическата непрекъснатост на връзката между заземяващата клема и различните части на подемника, които могат да попаднат непреднамерено под напрежение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 към чл. 87, ал. 1

Стоманените въжета на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 5 се бракуват, ако броят на видимите скъсани телчета е повече от определения съгласно таблицата за която и да е дължина на проверявания участък.

Дължина на участъка 3d 6d 30d
Брой на скъсаните телчета в участъка 4 6 8

d – диаметър на въжето.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл. 88

 1. Удължаване на звено
 2. Износване на звено
  L0 – първоначална дължина на звеното, mm;
  L1 – увеличена дължина на звеното, mm;
  d0 – първоначален диаметър на звеното, mm;
  d1, d2 – измерени диаметри на сечението на звеното във взаимно перпендикулярно направление.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 към чл. 93

Критерии за бракуване на релсов път

 1. Релсовите пътища на стоящите кранове се бракуват при констатиране на следните дефекти:
  1.1. пукнатини и отчупени парчета с всякакви размери;
  1.2. вертикално, хоризонтално или наклонено (вертикално плюс половината хоризонтално) износване на главата на релсата с повече от 15 на сто от размера на неизносен профил.
  2. Траверсите на наземни релсови пътища се бракуват при констатиране на следните дефекти или повреди:
  2.1. за железобетонни траверси:
  2.1.1. отчупени парчета бетон с разкриване на арматурата или отчупени парчета бетон с дължина над 250 mm;
  2.1.2. плътни напречни или надлъжни пукнатини с дължина над 100 mm и широчина над 0,3 mm;
  2.2. за дървени траверси:
  2.2.1. счупени през цялото сечение;
  2.2.2. напречни цепнатини с дълбочина над 50 mm и дължина над 200 mm;
  2.2.3. дефекти от изгниване на дървото с размер над 60 mm в която и да е посока.
  3. Релсови пътища на висящи кранове, товароподемни електрически колички и телфери:
  3.1. пукнатини и отчупени парчета с всякакви размери;
  3.2. намалена широчина на релсата поради износването и DB і 0,05B;
  3.3. намалена дебелина на долната (подпорната) част на релсата вследствие на износване Ddі 0,2d при едновременно огъване на долната част f1Ј 0,15d.

Схема за извършване на измерването на стойността на износване и огъване на монорелса за проверяване на дефекти

B – първоначална дебелина на долната част; DB – износване на долната част; t – дебелина на стената; f1 – огъване на долната част; d – първоначална дебелина на долната част на разстояние (B-t)/4 от края; Dd – намаляване на дебелината на долната част вследствие на износване.

 

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства от 02.08.2002 г.2017-12-08T09:48:40+03:00

В сила от 02.08.2002 г.

Приета с ПМС № 242 от 24.10.2001 г.

Обн. ДВ. бр.94 от 2 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 13 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., отм. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.

Отменена с § 1, т. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 47 от 15 март 2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане, на Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието за електромагнитна съвместимост, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, на Наредба за съществени изискания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори, на Наредба за съществените изискания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, на Наредба за съществените изискания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението – ДВ, бр. 23 от 25 март 2016 г., в сила от 20.04.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:

 1. съществените изисквания към асансьорите и техните предпазни устройства;
 2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на асансьорите и предпазните им устройства със съществените изисквания;
 3. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

Чл. 2. Наредбата се прилага за:

 1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) асансьори, предназначени за постоянно обслужване на сгради и съоръжения;
 2. предпазни устройства на асансьорите съгласно приложение № 1.

 

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.) Наредбата не се прилага за:

 1. подемни съоръжения, чиято скорост не е по-голяма от 0,15 m/s;
 2. строителни подемници;
 3. въжени линии, включително въжени железници (фуникуляри);
 4. асансьори, специално проектирани за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи;
 5. подемни съоръжения, от които могат да се извършват работни операции;
 6. минни подемни съоръжения;
 7. подемни съоръжения, предназначени за преместване на актьори по време на художествени представления;
 8. подемни съоръжения, монтирани на средства за транспорт;
 9. подемни съоръжения, свързани с машини и предназначени изключително за достъп до работните места, включително за поддръжка, и места за проверка на машината;
 10. зъбчати железници;
 11. ескалатори и подвижни пътеки.

 

Чл. 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Асансьорите се пускат на пазара и се пускат в действие само ако при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение не застрашават безопасността и здравето на хората или на вещите.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Предпазните устройства се пускат на пазара и се пускат в действие само ако асансьорите, в които те се инсталират, при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение не застрашават безопасността и здравето на хората или на вещите.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Лицата, които монтират асансьори, и лицата, които проектират или изграждат сгради или съоръжения, трябва да обменят помежду си необходимата информация и да вземат необходимите мерки за осигуряване на правилното функциониране и безопасната експлоатация на асансьорите.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Не се допуска монтирането на тръбопроводи или кабели или съединителните им елементи в шахтите на асансьорите освен в случаите, когато са необходими за безопасната експлоатация на асансьорите.

 

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Считат се за съответстващи на изискванията на наредбата асансьорите и предпазните устройства, които имат нанесена маркировката за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.), и са придружени с ЕО декларация за съответствие.

 

Чл. 6. (1) Когато българските стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, обхващат едно или повече съществени изисквания, се счита, че:

 1. асансьорите, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на тези стандарти, съответстват на съществените изисквания по глава втора;
 2. предпазните устройства, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на тези стандарти, осигуряват съответствието на асансьора със съществените изисквания по глава втора.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Когато няма приети български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, отнасящи се за асансьорите и предпазните устройства, могат да се използват съществуващи български стандарти, за които се счита, че са важни или подходящи за правилното прилагане на съществените изисквания по глава втора и чиито номера са публикувани в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

 

Чл. 7. Когато съществуват рискове относно асансьори и предпазни устройства – предмет на други наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), се прилагат съществените изисквания и на другите наредби.

 

Чл. 8. Всички разрешени варианти между асансьора-модел и асансьорите, на които съответствието се доказва чрез асансьора-модел, трябва да бъдат ясно описани в техническото досие с максимални и минимални стойности.

 

Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО И ИЗРАБОТВАНЕТО НА АСАНСЬОРИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 100 ОТ 2003 Г.)

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 9. (1) Проектирането и изработването на асансьори и предпазни устройства трябва да е съобразено с оценката на рисковете.

(2) Производителят на предпазните устройства и лицето, което монтира асансьори, трябва да оценят рисковете, за да идентифицират онези, които се отнасят до тяхната продукция.

(3) Задълженията, които произтичат от съществените изисквания, възникват само когато съществува опасност при използването на асансьора или на предпазното устройство по предназначение и тя е предвидена от лицето, което монтира асансьора, или от производителя на предпазното устройство.

 

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Асансьорът или предпазното устройство трябва да се проектира и изработи така, че да могат да се изпълнят във възможно най-висока степен съществените изисквания, отнасящи се до здравето и безопасността, когато равнището на техниката не дава възможност целите, които са заложени в съществените изисквания, определени в наредбата, да се постигнат напълно.

 

Чл. 10. (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Когато съществуват рискове, които не са обхванати от тази глава, се прилагат съществените изисквания, които са определени в част втора на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 91 от 2001 г.). Съществените изисквания по чл. 8от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините се прилагат във всеки един случай.

 

Чл. 11. Съществените изисквания, които са определени в глава втора на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 230 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 93 от 2000 г.), се прилагат и за асансьорите.

 

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.) Превозващото устройство на всеки асансьор трябва да бъде кабина. Кабината на асансьора трябва да се проектира и изработи така, че да осигури необходимото пространство и здравина за максимален брой пътници, съответстващи на номиналната товароподемност на асансьора, избрана от лицето, което го монтира.

(2) При пътническите асансьори кабината трябва да се проектира и изработи така, че нейните конструктивни параметри да не затрудняват достъпа и използването на асансьорите от инвалиди или конструкцията на кабината да дава възможност за преустройство, което да улесни ползването на асансьорите от инвалиди.

 

Чл. 13. (1) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Носещите средства за окачване и/или поддържане на кабината, техните механизми и свързващи елементи трябва да се подберат и конструират така, че да осигурят необходимата безопасност и да намалят риска от падане на кабината, като се отчитат условията на експлоатация, видът на използваните материали и условията за производство.

(2) Когато се използват въжета и вериги като носещо средство на кабината, тя трябва да има не по-малко от две независими въжета или вериги със собствен елемент на окачване. Тези въжета или вериги не трябва да се съединяват посредством заплитане и съединения освен в случай, когато трябва да се направи скоба със сглобка ухо при кауш.

 

Чл. 14. Асансьорите трябва да се проектират, изработват и монтират така, че да не се допуска потегляне на кабината при недопустимо превишаване на номиналната товароподемност.

 

Чл. 15. (1) Асансьорите трябва да са оборудвани с ограничител за превишена скорост.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за асансьори, чиято конструкция на задвижването не допуска превишаване на скоростта.

(3) Високоскоростните асансьори трябва да са оборудвани с устройство за следене и ограничаване на скоростта.

 

Чл. 16. Асансьорите, задвижвани посредством триеща шайба, трябва да са конструирани така, че да се осигури стабилна работа на носещите въжета в каналите на шайбата.

 

Чл. 17. (1) Всеки пътнически асансьор трябва да има собствен повдигателен механизъм. Това изискване не се отнася за асансьорите, при които противотежестта е заменена с втора кабина.

(2) Лицето, което монтира асансьори, трябва да осигури до повдигателния механизъм и свързаните с него устройства да имат свободен достъп само лица, които отговарят за поддържането и ремонта на асансьора или за аварийното поддържане.

 

Чл. 18. Управлението на асансьорите трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. асансьорите, предназначени за използване от инвалиди без придружител, трябва да са снабдени със специално конструирани и разположени апарати за управление;
 2. функциите на управлението трябва да са ясно означени;
 3. електрическите вериги за повикване на група асансьори могат да са общи и взаимно свързани;
 4. електрооборудването трябва да е монтирано така, че:

а) да не създава възможност за объркване с други електрически вериги, които не са свързани с асансьора;

б) да може да се превключва под товар;

в) движението на асансьора да се контролира от електрически предпазни устройства, включени в отделна електрическа верига за безопасност;

г) повредите в електрическите вериги да не предизвикват опасни ситуации.

 

Раздел II.
Специални изисквания, свързани с рискове за хората извън кабината на асансьора

Чл. 19. (1) Асансьорите трябва да са проектирани и изработени така, че пространството, в което се движи кабината, да е недостъпно, освен за дейностите по техническото обслужване и ремонта, както и при аварийни случаи.

(2) Когато в случаите по ал. 1 се налага влизане в пространството, в което се движи кабината, нормалното използване на асансьора трябва да може да се блокира преди влизането.

 

Чл. 20. (1) Асансьорите трябва да са проектирани и изработени така, че да се избегне рискът от смачкване от кабината в едно от крайните положения чрез осигуряване на свободно пространство над и под кабината.

(2) За специфични случаи и за съществуващи шахти в сгради, където изискването по ал. 1 не е възможно да се спази, могат да се вземат други подходящи мерки за избягване на този риск.

 

Чл. 21. (1) Входовете в шахтата за влизане и излизане от кабината трябва да имат врати с подходяща механична якост, съобразена с условията на експлоатация.

(2) Асансьорите трябва да имат поне едно предпазно устройство, което да не допуска по време на нормална експлоатация:

 1. случайно или умишлено пускане в движение на кабината, ако не са затворени и заключени всички врати на шахтите;
 2. отварянето на вратите на шахтите, когато кабината е в движение и е извън зоната на отключване на вратата; допуска се придвижване на кабината при отворена врата на шахтата в зоната на отключване при намалена и контролирана скорост на движение.

 

Раздел III.
Специални изисквания, свързани с рискове за хората в кабината на асансьора

Чл. 22. (1) Кабините на асансьорите трябва да са оградени напълно със стени, подове и тавани, с изключение на отворите за вентилация и врати по цялата им височина.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Кабинната врата трябва да е проектирана и монтирана така, че кабината да не може да се движи, ако вратата не е затворена. Допуска се придвижване на кабината при отворена врата в зоната на отключване в случая по чл. 21, ал. 2, т. 2, като кабината трябва да спре при пълното й отваряне.

(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Вратата на кабината трябва да остане затворена и заключена, ако тя спре в зоната между два етажа, където има опасност от попадане на пътници между кабината и шахтата или от падане, когато асансьорът е без шахта.

 

Чл. 23. (1) Асансьорите трябва да имат предпазни устройства, предотвратяващи свободното падане и неконтролируемото движение на кабината нагоре при прекъсване на електрозахранването или при повреда на някоя от съставните й части.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Предпазните устройства по ал. 1 трябва да са независими от средствата за окачване на кабината и да са в състояние да спрат кабината при предвидените от лицето, което монтира асансьори номинална товароподемност и максимална скорост.

(3) Всяко спиране на асансьора, причинено от устройствата по ал. 1, не трябва да предизвиква вредно ускорение за пътниците независимо от големината на товара.

 

Чл. 24. (1) Между дъното на шахтата и пода на кабината трябва да се монтират буфери.

(2) Свободното пространство между дъното на шахтата и пода на кабината се оразмерява при напълно свити буфери.

(3) Изискването по ал. 1 не се прилага за асансьори, при които кабината не може да влезе в свободното пространство, съгласно чл. 20, ал. 2 по причини, които възникват от конструкцията на задвижването.

 

Чл. 25. Асансьорите трябва да са проектирани и конструирани така, че да не могат да се пускат в движение, когато предпазните устройства по чл. 23 не са в работно положение.

 

Раздел IV.
Специални изисквания, свързани с други рискове

Чл. 26. Вратите на шахтите и кабините или и двете врати заедно, когато са автоматично задвижвани, трябва да са снабдени с устройство, предпазващо пътниците от притискане от крилата на вратите.

 

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Вратите на шахтите, които трябва да допринесат за противопожарната защита на сградата, включително вратите със стъклени части, трябва да са с подходяща пожароустойчивост по отношение на тяхната цялост и техните характеристики, свързани с изолиране (ограничаване разпространението на пламъци) и пренасяне на топлина (топлинно излъчване).

 

Чл. 28. Противотежестите трябва да са инсталирани така, че да няма риск от сблъсък с кабината или падане върху нея.

 

Чл. 29. Асансьорите трябва да са оборудвани със средства, позволяващи освобождаване и евакуиране на пътниците в кабината при авария.

 

Чл. 30. Кабините трябва да са оборудвани със средства за двустранна връзка, позволяваща постоянен контакт с аварийна служба.

 

Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Асансьорите трябва да са проектирани и изработени така, че в случай на повишаване температурата на задвижващия механизъм над стойност, определена от лицето, което монтира асансьори, да завършат започнатото движение, но да отказват следващи команди или повиквания.

 

Чл. 32. (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Кабините трябва да са проектирани и конструирани така, че да осигуряват достатъчна вентилация за пътниците в тях, дори и в случаите на продължително спиране на асансьорите.

 

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Кабините трябва да имат достатъчно осветление, когато са в движение или когато вратата е отворена, и да имат аварийно осветление.

 

Чл. 34. (1) Средствата за връзка по чл. 30 и аварийното осветление по чл. 33 трябва да са проектирани и изработени така, че да функционират дори когато нормалното електрозахранване е изключено.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Продължителността на работа на средствата за връзка и на аварийното осветление трябва да е достатъчно голяма, за да се даде възможност за нормално извършване на процедурата за спасяване на пътниците в случай на авария.

 

Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Веригите за управление на асансьорите, които се използват в случай на пожар, трябва да са проектирани и изработени така, че асансьорите да не могат да спират на определени нива и управлението им да може да се извършва с предимство от спасителните екипи.

 

Раздел V.
Маркировка

Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) В допълнение на данните, които се изискват за маркиране, съгласно част втора, глава първа, раздел VII „Сигнализация и информация“ от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, всяка кабина трябва да има лесна за виждане табела със следните данни:

 1. номинална товароподемност в килограми;
 2. максимален брой на пътниците, които могат да се превозват.

(2) В кабината трябва да има ясна и видима инструкция за евакуация, ако асансьорът е проектиран така, че затворени в кабината пътници да могат да се освободят без външна помощ.

 

Раздел VI.
Инструкции за експлоатация

Чл. 37. Предпазните устройства трябва да се придружават с инструкция за експлоатация на български език така, че монтажът, свързването, настройката и поддържането да могат да се провеждат ефективно и безопасно.

 

Чл. 38. Всеки асансьор трябва да се придружава с документация на български език, която да съдържа:

 1. инструкция за експлоатация, съдържаща чертежи, схеми и други необходими технически документи за нормалното използване, поддържане, извършване на прегледи и ремонтиране, както и за извършване на периодични проверки и спасителни операции;
 2. дневник, в който се отбелязват ремонтите и периодичните проверки.

 

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 39. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) (1) Съответствието на предпазните устройства със съществените изисквания към тях се оценява преди пускането им на пазара. Производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител трябва:

 1. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) да предостави образец от предпазното устройство за изпълнение на процедурата „ЕО изследване на типа“ съгласно приложение № 2 и да приложи процедурата „Съответствие с типа чрез случайни проверки“ съгласно приложение № 8, или
 2. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) да предостави образец от предпазното устройство за изпълнение на процедурата „ЕО изследване на типа“ съгласно приложение № 2 и да приложи процедурата „Осигуряване качеството на продукта“ за проверка на продукцията съгласно приложение № 5, или
 3. да приложи процедурата „Пълно осигуряване на качеството“ съгласно приложение № 6.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител трябва да нанесе маркировката за съответствие и да състави ЕО декларация за съответствие съгласно приложение № 12, раздел „А“.

(3) Производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител е длъжен да съхранява копие от декларацията в продължение на 10 години от датата на производство на последното произведено предпазно устройство.

 

Чл. 40. (1) Съответствието на асансьорите със съществените изисквания се оценява преди пускането им на пазара по избор на лицето, което монтира асансьори, по един от следните начини:

 1. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) когато асансьорът е проектиран в съответствие с асансьор, оценен по процедурата „ЕО изследване на типа“ съгласно приложение № 3, той се изработва, монтира и изпитва при прилагане на една от следните процедури:

а) „Краен контрол“ съгласно приложение № 4, или

б) „Осигуряване качеството на продукта“ съгласно приложение № 9, или

в) „Осигуряване качеството на производството“ съгласно приложение № 11;

 1. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) когато асансьорът е проектиран в съответствие с асансьор-модел, оценен по процедурата „ЕО изследване на типа“ съгласно приложение № 3, той се изработва, монтира и изпитва при прилагане на една от следните процедури:

а) „Краен контрол“ съгласно приложение № 4, или

б) „Осигуряване качеството на продукта“ съгласно приложение № 9, или

в) „Осигуряване качеството на производството“ съгласно приложение № 11;

 1. когато асансьорът е проектиран в съответствие с асансьор, за който е изпълнена процедурата „Пълно осигуряване на качеството“ съгласно приложение № 10, допълнена с изследване на конструкцията в случаите, когато не са приложени стандартите по чл. 6, ал. 1 или са приложени частично, той се изработва, монтира и изпитва при прилагане на една от следните процедури:

а) „Краен контрол“ съгласно приложение № 4, или

б) „Осигуряване качеството на продукта“ съгласно приложение № 9, или

в) „Осигуряване качеството на производството“ съгласно приложение № 11;

 1. чрез прилагане на процедурата „Проверка на единичен продукт“ съгласно приложение № 7;
 2. чрез прилагане на процедурата „Пълно осигуряване на качеството“ съгласно приложение № 10, допълнена с изследване на конструкцията в случаите, когато не са приложени стандартите по чл. 6, ал. 1 или са приложени частично.

(2) Процедурите по ал. 1, т. 1 на етапите на проектиране и производство, от една страна, и на етапите на монтиране и изпитване, от друга страна, могат да бъдат извършени на същия асансьор.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 – 3 лицето, което е проектирало асансьора, трябва да предостави на лицето, което изработва, монтира и изпитва асансьора, цялата информация и документация, необходима за безопасното функциониране на асансьора.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) В случаите по ал. 1 лицето, което монтира асансьорите, нанася маркировката за съответствие и съставя ЕО декларация за съответствие съгласно приложение № 12, раздел „Б“.

(5) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Лицата, които монтират асансьори, съхраняват копие от ЕО декларацията за съответствие за период от 10 години, считано от датата, на която асансьорът е бил пуснат на пазара.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Органите за надзор на пазара и лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието и обявени в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), при поискване получават копие от ЕО декларацията за съответствие и протоколите и докладите от изпитванията, проведени при крайния контрол.

 

Чл. 41. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител, или лицето, което монтира асансьори, не са изпълнили задълженията по чл. 39 или 40, тези задължения се извършват от лицето, което пуска на пазара асансьорите или предпазните устройства.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Задълженията по чл. 39 или 40 се отнасят и за лицата, които изработват предпазни устройства или асансьори за собствена употреба.

 

Чл. 42. (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Съответствието на асансьорите и предпазните устройства със съществените изисквания се удостоверява от лицето, което ги пуска на пазара и/или ги пуска в действие, с маркировка за съответствие и с ЕО декларация за съответствие съгласно приложение № 12.

 

Чл. 43. (1) Маркировката за съответствие се нанася на видно място в кабината на асансьора и на всяко предпазно устройство или на табели, трайно закрепени към тях.

(2) При малки по размер предпазни устройства се допуска отклонение от минималните размери на маркировката за съответствие.

 

Глава четвърта.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО (В СИЛА ОТ 06.11.2001 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2006 Г.)

Чл. 44. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на БДС ЕN 45011, БДС ЕN 45012 и БДС ЕN ISO/IEC 17025 в зависимост от процедурите и продуктите, за които кандидатства, и:

 1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства;
 2. да има методики и инструкции за изпитване на асансьорите и/или техните предпазни устройства, когато не се прилагат стандартите по чл. 6;
 3. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на асансьорите и/или техните предпазни устройства при извършване оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;
 4. да има наръчник и процедури на системата по качеството.

 

Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Лицето по чл. 44 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено заявление, в което се посочват продуктите и процедурите, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:

 1. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2014 г.) единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;
 2. справка в табличен вид, съдържаща видовете продукти, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
 3. копия от трудови и граждански договори на персонала, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване оценяване на съответствието по заявения обхват;
 4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
 5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
 6. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
 7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;
 8. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2014 г.) удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП;
 9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
 10. списък на стандартите по чл. 6, които притежава, отнасящи се до продуктите, посочени в заявлението;
 11. методики и инструкции за изпитване на продуктите, когато не се прилагат стандартите по чл. 6;
 12. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит, съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011 на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;
 13. наръчник и процедурите на системата по качеството;
 14. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;
 15. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП по чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г. и бр. 17 и 49 от 2003 г.).

(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:

 1. документите по ал. 1, т. 1 – 6, 8 – 12, 14 и 15;
 2. сертификат за акредитация от орган по акредитация в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:

а) за „ЕО изследване на типа“ по приложения № 2 и 3 – по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

б) за „Краен контрол“ по приложение № 4 – по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

в) за „Осигуряване качеството на продукта“ по приложения № 5 и 9 – по стандарт БДС EN 45012;

г) за „Пълно осигуряване на качеството“ по приложения № 6 и 10 – по стандарт БДС EN 45012;

д) за „Проверка на единичен продукт“ – по приложение № 7 – по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

е) за „Съответствие с типа чрез случайни проверки“ по приложение № 8 – по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

ж) за „Осигуряване качеството на производството“ по приложение № 11 – по стандарт БДС EN 45012;

з) по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO 45012 за изследване на проекта в случаите, когато не са приложени стандартите по чл. 6 или са приложени частично и се прилага процедурата „Пълно осигуряване на качеството“ по приложение № 10.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

 

Чл. 45а. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) Оценяването на изпълнението на изискванията по чл. 44 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.

(2) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 45 председателят на ДАМТН издава разрешение за извършване оценяване на съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства или отказва издаването му с мотивирана заповед.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) При издаване на разрешението за оценяване съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

 

Чл. 46. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява периодично лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които е получило разрешението, и за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието.

(2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН.

(3) Плановите проверки на лицето по ал. 1 се извършват най-малко веднъж годишно от датата на издаване на разрешението съгласно годишен график за проверки и обхващат:

 1. изпълнените процедури за оценяване на съответствието;
 2. функционирането на системата по качеството;
 3. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;
 4. актуалността на прилаганите стандарти;
 5. взаимодействието с подизпълнителите и дейността им като част от процедурите за оценяване на съответствието;
 6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;
 7. издадените сертификати и одобрения в резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.

(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата по ал. 1 и обхващат:

 1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
 2. пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;
 3. възможността на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.

(5) При извършване на проверките по ал. 3 и 4 лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по ал. 2.

(6) В случаите, когато комисията констатира нарушения по чл. 14в, ал. 4 и чл. 15 ЗТИП, тя изготвя и представя на председателя на ДАМТН доклад за временно спиране на дейността или за отнемане разрешението на лицето по ал. 1.

 

Чл. 47. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства, е длъжно до 31 януари следващата година да представя годишен доклад за дейността си, който обхваща общия брой на извършените оценки за съответствието по видове продукти и процедури за оценяване на съответствието, списък на издадените сертификати и одобрения, отказите за издаване на сертификат и/или одобрения, общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия по уреждането им.

 

Допълнителни разпоредби

 

 • 1. По смисъла на наредбата:
 1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.) „Асансьор“ е устройство, което обслужва определени нива на сгради и съоръжения чрез превозващо устройство, движещо се по твърди направляващи елементи, наклонени под ъгъл, по-голям от 15 градуса, спрямо хоризонталата, и е предназначено за превоз:

а) на хора;

б) на хора и товари;

в) само на товари, при условие че превозващото устройство е леснодостъпно за хора и в него или в обсега на намиращ се в него човек има апарати за управление.

„Асансьор“ е също повдигателно устройство, което се движи по определена траектория, дори когато не се движи по твърди направляващи елементи.

 1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) „Лице, което монтира асансьор“ е всяко физическо или юридическо лице, което поема отговорност за проектирането, изработването, монтирането и пускането на пазара на асансьори и което нанася маркировка за съответствие и съставя ЕО декларация за съответствие.
 2. „Пускане на пазара на асансьор“ е предоставянето от лицето, което монтира асансьора, за първо ползване от крайния потребител.
 3. (доп. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) „Производител на предпазни устройства“ е всяко физическо или юридическо лице, което поема отговорност за проектирането и изработването на предпазни устройства и което нанася маркировка за съответствие и съставя ЕО декларация за съответствие.
 4. „Асансьор-модел“ е асансьор, чрез техническото досие на който се представя начинът, по който да бъдат изпълнени съществените изисквания за асансьори, на които съответствието с асансьора-модел е определено от конкретни параметри и които използват еднакви предпазни устройства.
 5. (нова – ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.) „Превозващо устройство“ е част от асансьора, чрез което хора и/или товари се повдигат или спускат.
 • 1а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) Когато Република България е страна по влезли в сила споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и приемане на промишлените продукти, сключени с Европейските общности и техните държави членки или с държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия, и в случаите, когато лицето, което монтира асансьори, или производителят на предпазни устройства не е установен и няма упълномощен представител на територията на Република България или в Европейския съюз, задълженията за извършване на действията по чл. 39 или 40 трябва да се изпълнят от лицето, което пуска на пазара асансьорите или предпазните устройства.

(2) От датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и в случаите, когато лицето, което монтира асансьори, или производителят на предпазните устройства не е установен и няма упълномощен представител на територията на Европейския съюз, задълженията за извършване на действията по чл. 39 или 40 се изпълняват от лицето, което пуска асансьорите или предпазните устройства на пазара на Европейския съюз.

 • 1б. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 1995 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно асансьорите (ОВ, Специално издание, 2007 г., глава 13, том 16), последно изменена с Директива 2006/42/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ, Специално издание, 2007 г., глава 13, том 53).

 

Заключителни разпоредби

 

 • 2. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 ЗТИП.
 • 3. (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г.) Наредбата влиза в сила 18 месеца след обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на глава четвърта.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 10 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2006 Г.)

 

 • 2. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г. и бр. 100 от 2003 г.), се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Навсякъде в наредбата и в приложенията към нея:

а) думите „изследване на типа“ се заменят с „ЕО изследване на типа“;

б) думите „Съответствие с типа“ се заменят със „Съответствие с типа чрез случайни проверки“;

в) думите „декларация за съответствие“ се заменят с „ЕО декларация за съответствие“.

 • 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

 

 • 2. Навсякъде думите „Държавната агенция за метрология и технически надзор“ се заменят с „Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ в следните нормативни актове:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г. и бр. 24 от 2006 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 19 ЮНИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИТЕ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 61 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2008 Г.)

 

 • 3. Постановлението влиза в сила от 29 декември 2009 г.

 

Приложение № 1 към чл. 2, т. 2

 

(Доп. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г.)

 

Списък на предпазните устройства

 

 1. Устройства за заключване на врати на шахтите.
 2. Устройства, предпазващи кабината от падане и от свободно неконтролируемо движение нагоре.
 3. Устройства, ограничаващи превишаването на скоростта.
 4. Буфери с акумулиране на енергията:

а) с нелинейна характеристика;

б) с демпфериране на обратното движение.

 1. Буфери с разсейване на енергията.
 2. Предпазни устройства, монтирани в нагнетателния тръбопровод на хидравличния цилиндър, предотвратяващи свободно падане на кабината.
 3. Електрически предпазни устройства, съдържащи електронни елементи.

 

Приложение № 2 към чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква „а“

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване съответствието на предпазни устройства „ЕО изследване на типа“ (модул В) (Загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

„ЕО изследване на типа“ е процедура, при която лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, установява и удостоверява, че един представителен образец на предпазно устройство при правилен монтаж позволява асансьора, в който то е монтирано, да удовлетворява съществените изисквания на наредбата.

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Заявлението за ЕО изследване на типа се подава от производителя на предпазното устройство или от неговия упълномощен представител до избрано от него лице по т. 1. Заявлението трябва да съдържа:

а) името и адреса на производителя на предпазното устройство или на неговия упълномощен представител, когато заявлението се подава от него, и мястото на производство на предпазното устройство;

б) писмена декларация, че не е подадено същото заявление до друго лице по т. 1;

в) техническо досие;

г) представителен образец на предпазното устройство или данни за мястото, където той може да се изследва; лицето по т. 1 може да направи мотивирано искане за предоставяне на повече образци.

 1. Техническото досие трябва да позволява оценяване на съответствието и възможността на предпазното устройство да осигури съответствието на асансьора, в който е правилно монтирано, с изискванията на наредбата. За целите на оценяването на съответствието досието трябва да съдържа:

а) общо описание на предпазното устройство, включително областта на приложението му (по-специално възможните граници на скоростта, натоварването и мощността), както и условията за функциониране (по-специално взривоопасна среда и опасност от контакт с други елементи);

б) проектни и производствени чертежи или схеми;

в) взетите под внимание съществени изисквания и приетите начини за удовлетворяване на съответствието с тях, като например български стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти;

г) резултатите от всички изпитвания или изчисления, извършени от производителя или възложени от него на подизпълнители;

д) копие от инструкциите за монтаж на предпазните устройства;

е) предприетите мерки при производството за осигуряване съответствието на серийно произведените предпазни устройства с изследваното предпазно устройство.

 1. Лицето по т. 1:

а) изследва техническото досие, за да оцени доколко поставените цели са постигнати;

б) изследва предпазното устройство, за да провери неговото съответствие с техническото досие;

в) извършва или възлага извършването на проверки и изпитвания, за да провери дали решенията, възприети от производителя на предпазното устройство, съответстват на съществените изисквания на наредбата и дават възможност предпазното устройство да изпълнява функциите си, когато правилно е монтирано в асансьора.

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато представителният образец на предпазното устройство съответства на съществените изисквания, лицето по т. 1 издава на заявителя сертификат за ЕО изследване на типа. Той съдържа името и адреса на производителя на предпазното устройство, заключенията от проверката, условията за валидност на сертификата и данни, необходими за идентифициране на одобрения тип. Органите за надзор на пазара и другите лица по т. 1 могат да получат копие от сертификата и при мотивирано искане – копие от техническото досие и протоколите от извършените изследвания, изчисления и изпитвания.
 2. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато лицето по т. 1 откаже да издаде на производителя сертификат за ЕО изследване на типа, то посочва писмено подробни мотиви за отказа и процедура за възражение.
 3. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят на предпазното устройство или неговият упълномощен представител е длъжен да информира лицето по т. 1 за всички изменения на одобрения тип предпазно устройство, дори минимални, които са направени или предстоят да се направят, включително нови разширения или варианти, които не са посочени в първоначалното описание по т. 3, буква „а“. Лицето по т. 1 изследва измененията и информира заявителя дали сертификатът за ЕО изследване на типа остава валиден. Ако счете за необходимо, то може да издаде допълнения към сертификата по т. 5 за одобряване на измененията или да поиска от производителя или от неговия упълномощен представител да представи ново заявление за ЕО изследване на типа.
 4. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето по т. 1 информира органите за надзор на пазара и другите лица по т. 1 за издадените и оттеглените сертификати за ЕО изследване на типа.
 5. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Сертификатът за ЕО изследване на типа, техническото досие и кореспонденцията, свързана с тази процедура, се съставят на български език.
 6. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят на предпазното устройство или неговият упълномощен представител трябва да съхранява техническата документация и копие от сертификатите за ЕО изследване на типа и техните допълнения в продължение на 10 години след произвеждането на последното предпазно устройство.
 7. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато производителят на предпазните устройства не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 ЗТИП, задължението да съхранява техническата документация е на лицето, което пуска предпазното устройство на пазара.

 

Приложение № 3 към чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква „а“

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 03.08.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване съответствието на асансьори „ЕО изследване на типа“ (модул В) (Загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) „ЕО изследване на типа“ е процедура, при която лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, установява и удостоверява, че асансьорът-модел или асансьорът, за който не са предвидени разширения или варианти, съответства на съществените изисквания на наредбата.
 2. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Заявлението за ЕО изследване на типа се подава от лицето, което е монтирало асансьора, до избрано от него лице по т. 1. Заявлението съдържа:

а) името и адреса на лицето, което е монтирало асансьора;

б) писмена декларация, че същото заявление не е подадено до друго лице по т. 1;

в) техническо досие;

г) данни за мястото, където може да се изследва асансьорът-модел.

Асансьорът-модел, който е представен за изследване, трябва да включва площадките за товарене и разтоварване и да е в състояние да обслужва най-малко три нива – горно, средно и долно.

 1. Техническото досие трябва да позволява оценяване съответствието на асансьора със съществените изисквания на наредбата и да пояснява проекта и функционирането на асансьора. В случай че е необходимо за целите на оценяването на съответствието, досието трябва да съдържа следната информация:

а) общо описание на представителния модел на асансьора; досието трябва ясно да посочва всички възможни разширения на представителния модел на асансьора, който се изследва;

б) проектни и производствени чертежи или схеми;

в) взетите под внимание съществени изисквания и приетите начини за удовлетворяване на съответствието с тях, като например български стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти;

г) (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) копие от ЕО декларацията за съответствие на предпазните устройства, използвани при производството на асансьора;

д) резултатите от всички извършени изпитвания или изчисления, извършени от производителя или възложени от него на подизпълнители;

е) копие от наръчника с инструкция за монтаж и експлоатация на асансьора;

ж) предприетите мерки при монтирането за осигуряване съответствието на серийно произведените асансьори с изискванията на наредбата.

 1. Лицето по т. 1:

а) изследва техническото досие, за да оцени доколко поставените цели са постигнати;

б) изследва представителния образец на асансьора, за да провери дали е произведен в съответствие с техническото досие;

в) извършва или възлага извършването на подходящи проверки и изпитвания, за да провери дали решенията, възприети от лицето, което е монтирало асансьора, съответстват на съществените изисквания на наредбата.

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато асансьорът-модел съответства на съществените изисквания на наредбата, лицето по т. 1 издава на заявителя сертификат за ЕО изследване на типа. Той съдържа името и адреса на лицето, което е монтирало асансьора, заключенията от проверката, условията за валидност на сертификата и данни, необходими за идентифициране на одобрения тип. Органите за надзор на пазара и другите лица по т. 1 могат да получат копие от сертификата и при мотивирано искане – копие от техническото досие и протоколите от извършените изследвания, изчисления и изпитвания. Когато лицето по т. 1, извършило оценяване на съответствието, откаже да издаде сертификат за ЕО изследване на типа, то посочва писмено подробни мотиви за отказ и процедура за възражение.
 2. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което е монтирало асансьора, трябва да информира лицето по т. 1, извършило оценяване на съответствието, за всички изменения на одобрения тип асансьор, дори минимални, които са направени или предстои да се направят, включително нови разширения или варианти, които не са посочени в първоначалното описание по т. 3, буква „а“. Лицето изследва измененията и информира заявителя дали сертификатът за ЕО изследване на типа остава валиден. Ако счита за необходимо, то може да издаде допълнения към сертификата по т. 5 за одобряване на измененията или да поиска от лицето, което монтира асансьори, да представи ново заявление за ЕО изследване на типа.
 3. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето по т. 1, извършило оценяването, информира органите за надзор на пазара и другите лица по т. 1 за издадените и оттеглените сертификати за ЕО изследване на типа.
 4. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Сертификатът за ЕО изследване на типа, техническото досие и кореспонденцията, свързана с тази процедура, се съставят на български език.
 5. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което е монтирало асансьора, трябва да съхранява техническата документация и копие от сертификатите за ЕО изследване на типа и техните допълнения в продължение на 10 години след произвеждането на последния съответстващ на одобрения тип асансьор.

 

Приложение № 4 към чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2, буква „а“ и т. 3, буква „а“ и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква „б“

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. – ДВ, бр. 37 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.)

 

Процедура за оценяване на съответствието „Краен контрол“ (Загл. доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.)

 

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) „Краен контрол“ е процедура, при която лицето, което е монтирало асансьора и което изпълнява задълженията си по т. 2, осигурява и декларира, че асансьорът, който се пуска на пазара, удовлетворява изискванията на наредбата. Лицето, което е монтирало асансьора, нанася маркировка за съответствие в кабината на всеки асансьор и съставя ЕО декларация за съответствие.
 2. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което е монтирало асансьора, трябва да предприеме всички необходими мерки за осигуряване съответствието на асансьора, който се пуска на пазара, с асансьора-модел, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и със съществените изисквания на наредбата.
 3. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което е монтирало асансьора, съхранява копия от ЕО декларацията за съответствие и сертификата за крайния контрол по т. 6 в продължение на десет години от датата на пускане на асансьора на пазара.
 4. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието и избрано от лицето, което е монтирало асансьора, извършва или възлага извършването на крайния контрол на асансьора, който ще бъде пуснат на пазара. Необходимите проверки и изпитвания, посочени в стандартите по чл. 6, ал. 1, или равностойни на тях изпитвания се извършват с цел да осигуряват съответствието на асансьора с изискванията на наредбата. Проверките и изпитванията обхващат:

а) изследване на документацията, за да се провери дали асансьорът съответства на одобрения представителен образец на асансьора-модел по процедурата по приложение № 3;

б) (доп. – ДВ, бр. 37 от 2007 г.) изпитвания без товар и с максимален товар, за да се установи правилното монтиране и работата на предпазните устройства (крайни изключватели, устройства за заключване на вратите и т.н.); изпитвания без товар и с максимален товар, за да се провери правилното функциониране на предпазните устройства при прекъсване на електрозахранването; статично изпитване с товар 1,25 пъти по-голям от номиналния. След проверките и изпитванията по т. 4, букви „а“ и „б“ лицето по т. 4 проверява дали не са настъпили деформации или износване, които могат да повлияят отрицателно на използването на асансьора.

 1. Лицето по т. 4 трябва да получи следните документи:

а) монтажен чертеж на целия асансьор;

б) чертежи и схеми, необходими за крайния контрол, и по-специално схеми на веригите за управление;

в) (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) копие от инструкцията за експлоатация; лицето по т. 4 може да не изисква подробни чертежи на съставни части и сглобени единици или точна информация, които не са необходими за проверката на съответствието на асансьора, който ще бъде пуснат на пазара, с асансьора-модел, описан в сертификата за ЕО изследване на типа.

 1. Когато асансьорът съответства на съществените изисквания, лицето по т. 4, извършило оценяването, нанася или изисква да се нанесе неговият идентификационен номер до маркировката за съответствие, издава сертификат за краен контрол, в който посочва извършените проверки и изпитвания, и попълва съответните страници на дневника по чл. 38, т. 2. Когато лицето по т. 4 откаже да издаде сертификат за краен контрол, то трябва да посочи подробни мотиви за отказа и да препоръча мерки за отстраняване на причините, предизвикали отказа.
 2. Когато заявителят желае повторно да приложи процедурата „Краен контрол“, той трябва да се обърне към същото лице по т. 4, до което е подал първото заявление.
 3. Сертификатът за крайния контрол, досиетата и кореспонденцията относно процедурата по т. 6 се съставят на български език.

 

Приложение № 5 към чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква „в“

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване съответствието на предпазните устройства „Осигуряване качеството на продукта“ (модул Е) (Загл. доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) „Осигуряване качеството на продукта“ е процедура, при която производителят на предпазните устройства, който изпълнява задълженията си по т. 2, осигурява и декларира, че предпазните устройства съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и удовлетворяват приложимите съществени изисквания на наредбата и осигурява и декларира, че предпазните устройства при правилен монтаж осигуряват съответствието на асансьора, в който са монтирани, със съществените изисквания. Производителят на предпазното устройство или неговият упълномощен представител нанася маркировка за съответствие на всяко предпазно устройство и съставя ЕО декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще осъществява надзора по т. 9 – 12.
 2. Производителят трябва да прилага одобрена система по качеството при крайния контрол на предпазните устройства и изпитванията по т. 4 и подлежи на надзор съгласно т. 9 – 12.
 3. Производителят на предпазни устройства подава заявление за оценяване на неговата система по качеството за съответните предпазни устройства до избрано от него лице по т. 1. Заявлението съдържа:

а) цялата необходима информация за предвижданите предпазни устройства;

б) документацията на системата по качеството;

в) (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) техническата документация на одобрените типове предпазни устройства и копия от сертификатите за ЕО изследване на типа.

 1. В рамките на системата по качеството всяко предпазно устройство трябва да бъде изследвано и подложено на изпитванията, предвидени в стандартите по чл. 6, ал. 1, или на равностойни изпитвания, за да се осигури съответствието с изискванията на наредбата. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя на предпазни устройства, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на писмени мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да осигурява еднозначно разбиране на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите. Тя трябва да съдържа и пълно описание на:

а) целите по качеството;

б) организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на качеството на предпазните устройства;

в) изследванията и изпитванията, които ще се извършат след производството;

г) начините за проверка на ефективното функциониране на системата по качеството;

д) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.

 1. Лицето по т. 1 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния хармонизиран стандарт, допълнен, когато е необходимо, за да се отчетат спецификите на предпазните устройства.
 2. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на асансьори. Процедурата за оценяване трябва да включва проверка в производствените помещения на производителя на предпазни устройства.
 3. Решението се обявява на производителя на предпазни устройства. То трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
 4. Производителят на предпазни устройства трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури поддържането й по подходящ и ефективен начин. Производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител трябва да информира лицето по т. 1, което е одобрило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 1 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството все още удовлетворява изискванията по т. 4, или се изисква ново оценяване. То съобщава своето решение на производителя. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивирано решение от оценяването.
 5. Надзорът по т. 2 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на производителя на предпазни устройства, произтичащи от одобрената система по качеството.
 6. За целите на надзора производителят разрешава на лицето по т. 1, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за контрол, изпитване и складиране, предоставя му цялата необходима информация и по-специално:

а) документацията на системата по качеството;

б) техническата документация;

в) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.

 1. Лицето по т. 1, оценило системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че производителят на предпазни устройства поддържа и прилага системата по качеството. То представя доклад от одита на производителя на предпазни устройства.
 2. Лицето по т. 1, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на производителя на предпазни устройства. По време на проверките лицето може да извърши или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството, когато е необходимо. Протоколите от проверките се предават на производителя, а ако е извършено изпитване – и протокол от изпитването.
 3. Производителят е длъжен да съхранява в продължение на 10 години след производството на последното предпазно устройство и да предоставя на органите за надзор на пазара:

а) документацията по т. 3, буква „в“;

б) документите за извършените изменения по т. 8;

в) решенията и протоколите по т. 8, 11 и 12.

 1. Лицето по т. 1 е длъжно да информира другите лица по т. 1, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи по качеството.

 

Приложение № 6 към чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква „г“

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване съответствието на предпазните устройства „Пълно осигуряване на качеството“ (модул Н) (Загл. доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) „Пълно осигуряване на качеството“ е процедура, при която производителят на предпазни устройства, който изпълнява задълженията си по т. 2, осигурява и декларира, че предпазните устройства удовлетворяват приложимите съществени изисквания на наредбата и осигуряват съответствието на асансьора, в който са правилно монтирани, със съществените изисквания на наредбата. Производителят на предпазните устройства или неговият упълномощен представител нанася маркировка за съответствие на всяко предпазно устройство и съставя ЕО декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще осъществява надзора по т. 9 – 12.
 2. Производителят трябва да прилага одобрена система по качеството при проектирането, производството и крайния контрол на предпазните устройства и изпитванията по т. 4 и подлежи на надзор съгласно т. 9 – 12.
 3. Производителят на предпазни устройства трябва да подаде заявление за оценяване на неговата система по качеството до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:

а) цялата необходима информация за предпазните устройства;

б) документацията на системата по качеството.

 1. Системата по качеството трябва да осигурява съответствие на предпазните устройства и на асансьорите, в които те са правилно монтирани, със съществените изисквания. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на писмени мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва осигурява еднозначно разбиране на политиката и процедурите по качеството, като програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите. Тя трябва да съдържа по-специално пълно описание на:

а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на проекта и качеството на предпазните устройства;

б) стандартите по чл. 6, ал. 1, които ще се прилагат, а когато те няма да бъдат приложени изцяло – мерките, които ще се прилагат за осигуряване съответствието на предпазните устройства със съществените изисквания;

в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процедурите и систематичните мерки, които ще се прилагат при проектирането на предпазните устройства;

г) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и съответните систематични мерки, които ще се прилагат;

д) изследванията и изпитванията, които ще се извършат преди, по време и след производството, и периодичността им;

е) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.;

ж) средствата за непрекъснато наблюдение за постигане на изискващото се качество на проекта и продукта и ефективното функциониране на системата по качеството.

 1. Лицето по т. 3 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния хармонизиран стандарт, допълнен, когато е необходимо, за да се отчетат спецификите на предпазните устройства.
 2. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на асансьори. Процедурата за оценяване трябва да включва проверка в производствените помещения.
 3. Решението се обявява на производителя на предпазни устройства. Съобщението трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
 4. Производителят на предпазни устройства трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури поддържането й по подходящ и ефикасен начин. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да информира лицето по т. 3, което е одобрило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 3 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството все още удовлетворява изискванията по т. 4, или се изисква ново оценяване. То съобщава на производителя своето решение. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивирано решение от оценяването.
 5. Надзорът по т. 2 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на производителя на предпазни устройства, произтичащи от одобрената система по качеството.
 6. За целите на надзора производителят трябва да осигури на лицето по т. 3, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за проектиране, производство, контрол, изпитване и складиране, предоставя му цялата необходима информация и по-специално:

а) документацията на системата по качеството;

б) записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството – резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;

в) записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството, като протоколи от контрола по качеството, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.

 1. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че производителят на предпазни устройства поддържа и прилага системата по качеството и представя доклад от одита на производителя на предпазни устройства.
 2. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на производителя на предпазни устройства, по време на които може да извършва или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството, когато е необходимо. То трябва да предаде на производителя протокол от проверката, а ако са извършени изпитвания – и протокол от изпитванията.
 3. Производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител е длъжен да съхранява в продължение на 10 години след производството на последното предпазно устройство и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:

а) документацията по т. 3, буква „б“;

б) документацията за извършените изменения по т. 8;

в) решенията и протоколите по т. 8, 11 и 12.

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато производителят на предпазните устройства не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 ЗТИП, задължението да съхранява техническата документация по т. 13 е на лицето, което пуска предпазното устройство на пазара.
 2. Лицето по т. 3 е длъжно да информира другите лица, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи по качеството.
 3. Досиетата и кореспонденцията относно процедурата за пълно осигуряване на качеството се съставят на български език.

 

Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1, т. 4 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква „д“

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване на съответствието „Проверка на единичен продукт“ (модул G) (Загл. доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) „Проверка на единичен продукт“ е процедура, при която лицето, което е монтирало асансьора, осигурява и декларира, че пуснат на пазара асансьор, на който е издаден сертификат за съответствие по т. 4, съответства на съществените изисквания на наредбата. Лицето, което е монтирало асансьора, нанася маркировка за съответствие в кабината на асансьора и съставя ЕО декларация за съответствие.
 2. Лицето, което е монтирало асансьора, подава до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, заявление за проверка на единичен продукт. Заявлението съдържа:

а) името и адреса на лицето, което е монтирало асансьора, и мястото, където асансьорът е монтиран;

б) писмена декларация, че не е подадено същото заявление до друго лице, получило разрешение за оценяване на съответствието;

в) техническото досие на асансьора.

 1. Техническото досие трябва да позволява оценяване съответствието на асансьора със съществените изисквания на наредбата и да пояснява проекта, монтирането и функционирането на асансьора. Доколкото е необходимо за оценяване на съответствието, то трябва да съдържа следната информация:

а) общо описание на асансьора;

б) проектни и производствени чертежи и схеми;

в) съществените изисквания и предприетите мерки за осигуряване на съответствие с тях, като например български стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти;

г) резултатите от всички изпитвания или изчисления, извършени от лицето, което е монтирало асансьора, или възложени от него на подизпълнители;

д) копие от инструкцията за експлоатация на асансьора;

е) (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) копие от сертификатите за ЕО изследване типа на използваните предпазни устройства.

 1. Лицето по т. 2 изследва техническото досие и асансьора и извършва необходимите изпитвания, посочени в стандартите по чл. 6, ал. 1, или равностойни на тях изпитвания, за да осигури съответствието на асансьора със съществените изисквания на наредбата. Когато асансьорът съответства на съществените изисквания, лицето по т. 2 нанася или изисква да се нанесе неговият идентификационен номер до маркировката за съответствие, издава сертификат за съответствие относно проведените изпитвания и попълва съответните страници от дневника по чл. 38, т. 2. Когато лицето откаже да издаде сертификат за съответствие, то трябва да посочи подробни мотиви за отказа и по какъв начин съответствието може да бъде постигнато.
 2. Когато лицето, което монтира асансьори, желае повторно да приложи процедурата „Проверка на единичен продукт“, то трябва да се обърне към същото лице по т. 2, до което е подало първото заявление.
 3. Сертификатът за съответствие, техническото досие и кореспонденцията относно тази процедура се съставят на български език.
 4. Лицето, което е монтирало асансьора, трябва да съхранява с техническото досие и копие от сертификата за съответствие в продължение на 10 години след датата на пускане на асансьора на пазара.

 

Приложение № 8 към чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква „е“

 

(Доп. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване на съответствието „Съответствие с типа чрез случайни проверки“ (модул С) (Загл. доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) „Съответствие с типа чрез случайни проверки“ е процедура, при която производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител осигурява и декларира, че предпазните устройства съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и на съществените изисквания и осигуряват съответствие на всеки асансьор, в който те са правилно монтирани, със съществените изисквания на наредбата. Производителят на предпазните устройства или неговият упълномощен представител нанася маркировка за съответствие на всяко предпазно устройство и съставя ЕО декларация за съответствие.
 2. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят на предпазни устройства трябва да вземе всички мерки, така че производственият процес да осигурява съответствие на произвежданите предпазни устройства с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и със съществените изисквания на наредбата.
 3. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител трябва да съхранява копие от ЕО декларацията за съответствие в продължение на 10 години след производството на последното предпазно устройство. Когато производителят на предпазните устройства не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 ЗТИП, задължението да съхранява техническата документация е на лицето, което пуска предпазните устройства на пазара.
 4. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието и избрано от производителя, извършва или възлага извършването на случайни проверки на предпазните устройства. Лицето извършва изследвания и изпитвания съгласно стандартите по чл. 6, ал. 1 или равностойни на тях изпитвания на случайно избран образец от готовите предпазни устройства, за да провери съответствието на продукцията със съществените изисквания на наредбата. Когато едно или няколко от проверените предпазни устройства не съответстват на съществените изисквания, лицето трябва да вземе подходящи мерки. Начините за извършване на тези проверки се определят по общо споразумение от всички лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, които изпълняват процедурата, като се вземат предвид съществените характеристики на предпазните устройства.
 5. По време на производствения процес производителят нанася върху продукцията си идентификационния номер на лицето по т. 4, извършило проверката по т. 4, на негова отговорност.
 6. Досиетата и кореспонденцията относно проверките по т. 4 се съставят на български език.

 

Приложение № 9 към чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б“, т. 2, буква „б“ и т. 3, буква „б“ и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква „в“

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.)

 

Процедура за оценяване съответствието на асансьори „Осигуряване качеството на продукта“ (модул Е) (Загл. доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.) „Осигуряване качеството на продукта“ е процедура, при която лицето, което е монтирало асансьора и което изпълнява изискванията по т. 2, осигурява и декларира, че монтираният асансьор е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и удовлетворява приложимите съществени изисквания. То нанася маркировка за съответствие на всеки асансьор и съставя ЕО декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще осъществява надзора по т. 9 – 12.
 2. Лицето, което монтира асансьори, прилага одобрена система по качеството при крайния контрол на асансьорите и изпитванията по т. 4 и подлежи на надзор съгласно т. 9 – 12.
 3. Лицето, което монтира асансьори, подава заявление за оценяване на неговата система по качеството до избрано от него лице по т. 1. Заявлението съдържа:

а) цялата необходима информация за предвижданите асансьори;

б) документацията на системата по качеството;

в) (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) техническата документация на одобрените типове асансьори и копия от сертификатите за ЕО изследване на типа.

 1. В рамките на системата по качеството всеки асансьор трябва да бъде изследван и подложен на изпитванията, предвидени в стандартите по чл. 6, ал. 1, или на равностойни на тях, за да се осигури съответствието му със съществените изисквания. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от лицето, което монтира асансьори, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на писмени мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да осигурява еднозначно разбиране на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите по качеството. То трябва да съдържа пълно описание на:

а) целите по качеството;

б) организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на качеството на асансьорите;

в) изследванията и изпитванията, които трябва да се извършат преди пускането на асансьора на пазара, като задължително се извършват посочените в т. 4 на процедурата, описана в приложение № 4;

г) начините за проверка на ефективното функциониране на системата по качеството;

д) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификацията на съответния персонал и др.

 1. Лицето по т. 1 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния хармонизиран стандарт, допълнен, когато е необходимо, за да се отчетат спецификите на асансьорите.
 2. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на асансьори. Процедурата за оценяване трябва да включва посещение в помещенията на лицето, което монтира асансьори, и посещение на местата, където се монтират асансьори.
 3. Решението се обявява на лицето, което монтира асансьори, и трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
 4. Лицето, което монтира асансьори, трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури поддържането й по подходящ и ефективен начин. То трябва да информира лицето по т. 1, което е одобрило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 1 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството все още удовлетворява изискванията по т. 4, или се изисква ново оценяване. То съобщава своето решение на лицето, което е монтирало асансьора. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
 5. Надзорът по т. 2 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на лицето, което монтира асансьори, произтичащи от одобрената система по качеството.
 6. За целите на надзора лицето, което монтира асансьори, разрешава на лицето по т. 1, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за контрол и изпитване, предоставя му цялата необходима информация и по-специално:

а) документацията на системата по качеството;

б) техническата документация;

в) записите по качеството, като протоколи от контрола, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификацията на съответния персонал и др.

 1. Лицето по т. 1, оценило системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че лицето, което монтира асансьори, поддържа и прилага системата по качеството, и представя доклад от одита на лицето, което монтира асансьори.
 2. Лицето по т. 1, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на местата, където се монтират асансьори, по време на които може да извършва или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството и на асансьора. То предава на лицето, което монтира асансьори, протокол от проверката, а ако са проведени изпитвания – и протокол от изпитванията.
 3. Лицето, което е монтирало асансьора, е длъжно да съхранява в продължение на 10 години след производството на асансьора и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:

а) документите по т. 3, буква „б“;

б) документите за извършените изменения по т. 8;

в) решенията и протоколите по т. 8, 11 и 12.

 1. Лицето по т. 1 е длъжно да информира другите лица по т. 1, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи за осигуряване на качеството.

 

Приложение № 10 към чл. 40, ал. 1, т. 5 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква „г“

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване съответствието на асансьори „Пълно осигуряване на качеството“ (модул Н) (Загл. доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) „Пълно осигуряване на качеството“ е процедура, при която лицето, което монтира асансьори и което изпълнява задълженията по т. 2, осигурява и декларира, че асансьорите съответстват на съществените изисквания. Лицето, което монтира асансьори, нанася маркировка за съответствие на всеки асансьор и съставя ЕО декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще осъществява надзора по т. 10 – 13.
 2. Лицето, което монтира асансьори, прилага одобрена система по качеството при проектирането, производството, сглобяването, монтирането, крайния контрол на асансьорите и изпитванията по т. 4 и подлежи на надзор съгласно т. 10 – 13.
 3. Лицето, което монтира асансьори, подава заявление за оценяване на неговата система по качеството до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:

а) цялата информация за асансьора, включително информация, която пояснява връзката между проекта и функционирането на асансьора и която позволява да се оцени съответствието му със съществените изисквания;

б) документацията на системата по качеството.

 1. Системата по качеството трябва да осигурява съответствие на асансьорите със съществените изисквания. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от лицето, което монтира асансьори, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на писмени мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да осигурява еднозначно разбиране на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите по качеството и да съдържа пълно описание на:

а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на проекта и качеството на асансьорите;

б) стандартите по чл. 6, ал. 1, които ще се прилагат, а когато тези стандарти няма да бъдат приложени изцяло – мерките, които ще се прилагат за осигуряване съответствието на асансьорите със съществените изисквания;

в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процедурите и систематичните мерки, които ще се прилагат при проектирането на асансьорите;

г) изследванията и изпитванията, които ще се извършват при приемане на доставяните материали, компоненти и сглобени единици;

д) съответните средства и методи, процедурите и систематичните мерки, които ще се прилагат при сглобяването, монтирането и контрола на качеството;

е) изследванията и изпитванията, които ще се извършат преди монтирането – проверка на условията за монтиране: шахта, машинно помещение и др., както и тези, които ще се извършват по време на монтирането и след това, като задължително трябва да се извършат посочените в т. 4 на процедурата, описана в приложение № 4;

ж) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.;

з) средствата за непрекъснато наблюдение за постигане на изискващото се качество на проекта и монтирането и на ефикасното функциониране на системата по качеството.

 1. Когато проектът не е изцяло в съответствие с изискванията на стандартите по чл. 6, ал. 1, лицето по т. 3 установява дали проектът съответства на съществените изисквания. Когато проектът съответства на съществените изисквания, лицето издава сертификат за изследване на проекта, който съдържа условията за валидността му и данните, необходими за идентифициране на одобрения проект.
 2. Лицето по т. 3 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния хармонизиран стандарт, допълнен, когато е необходимо, за да се отчетат специфичните особености на асансьорите.
 3. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на асансьори. Процедурата за оценяване трябва да включва посещение в помещенията на лицето, което монтира асансьори, и посещение на местата, където се монтират асансьори.
 4. Решението се обявява на лицето, което монтира асансьори, и трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
 5. Лицето, което монтира асансьори, трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури поддържането й по подходящ и ефикасен начин. То трябва да информира лицето по т. 3, което е оценило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 3 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството отговаря на изискванията по т. 4, или се налага ново оценяване. То съобщава на лицето, което монтира асансьори, своето мотивирано решение от оценяването, придружено със заключенията от изследването.
 6. Надзорът по т. 2 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на лицето, което монтира асансьори, произтичащи от одобрената система по качеството.
 7. За целите на надзора лицето, което монтира асансьори, разрешава на лицето по т. 3, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за проектиране, производство, сглобяване, монтиране, контрол, изпитване и складиране, предоставя му цялата необходима информация и по-специално:

а) документацията на системата по качеството;

б) записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;

в) записите по качеството, посочени в частта на системата по качеството относно приемането на доставки и монтирането на асансьори, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификацията на съответния персонал и др.

 1. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че лицето, което монтира асансьори, поддържа и прилага системата по качеството, и му предава доклад от одита.
 2. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на производствените помещения или местата, където се сглобяват асансьорите, по време на които може да извършва или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството. То предава на лицето, което монтира асансьори, протокол от проверката, а ако са проведени изпитвания – и протокол от изпитванията.
 3. Лицето, което монтира асансьори, е длъжно да съхранява в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:

а) документацията по т. 3, буква „б“;

б) документацията за извършените изменения по т. 9;

в) решенията и протоколите по т. 9, 12 и 13.

 1. Лицето по т. 3 е длъжно да информира другите лица по т. 3, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи за осигуряване на качеството.
 2. Досиетата и кореспонденцията относно процедурата за пълно осигуряване на качеството се съставят на български език.
 3. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато лицето, което монтира асансьори, не е установено на територията на Република България, задължението по т. 14 е на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието.

 

Приложение № 11 към чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „в“, т. 2, буква „в“ и т. 3, буква „в“ и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква „ж“

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.)

 

Процедура за оценяване на съответствието „Осигуряване качеството на производството“ (модул D) (Загл. доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.)

 

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) „Осигуряване качеството на производството“ е процедура, при която лицето, което монтира асансьори и което изпълнява задълженията си по т. 2, осигурява и декларира, че асансьорите съответстват на приложимите съществени изисквания. Лицето, което монтира асансьори, нанася маркировка за съответствие на всеки асансьор и съставя ЕО декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще осъществява надзора по т. 9 – 12.
 2. Лицето, което монтира асансьори, прилага одобрена система по качеството при производството, монтирането, крайния контрол на асансьорите и изпитванията по т. 4 и подлежи на надзор съгласно т. 9 – 12.
 3. Лицето, което монтира асансьори, подава заявление за оценяване на неговата система по качеството до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:

а) цялата необходима информация за асансьорите;

б) документацията на системата по качеството;

в) (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за ЕО изследване на типа.

 1. Системата по качеството трябва да осигурява съответствие на асансьорите със съществените изисквания. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от лицето, което монтира асансьори, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на писмени мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите по качеството и да съдържа пълно описание на:

а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на качеството на асансьорите;

б) средствата и методите за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и съответните систематични мерки, които ще се прилагат;

в) изследванията и изпитванията, които ще се извършат преди, по време и след монтирането, като задължително трябва да се извършат посочените в т. 4 на процедурата, описана в приложение № 4;

г) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.;

д) средствата за непрекъснато наблюдение за постигане на изискващото се качество на асансьора и за ефикасното функциониране на системата по качеството.

 1. Лицето по т. 3 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния хармонизиран стандарт, допълнен, когато е необходимо, за да се отчетат специфичните особености на асансьорите.
 2. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на асансьори. Процедурата за оценяване трябва да включва проверка на помещенията на лицето, което монтира асансьори.
 3. Решението се обявява на лицето, което монтира асансьори, и трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
 4. Лицето, което монтира асансьори, трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури поддържането й по подходящ и ефикасен начин. То трябва да информира лицето по т. 3, което е оценило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 3 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството все още удовлетворява изискванията по т. 4, или се изисква ново оценяване. То съобщава своето решение на лицето, което монтира асансьори. Съобщението съдържа заключението от изследването и мотивираното решение от оценяването.
 5. Надзорът по т. 2 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на лицето, което монтира асансьори, произтичащи от одобрената система по качеството.
 6. За целите на надзора лицето, което монтира асансьори, разрешава на лицето по т. 3, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за производство, контрол, изпитване, сглобяване, монтиране и складиране, предоставя му цялата необходима информация и по-специално:

а) документацията на системата по качеството;

б) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификацията на съответния персонал и др.

 1. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че лицето, което монтира асансьори, поддържа и прилага системата по качеството, и му предава доклад от одита.
 2. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на лицето, което монтира асансьори, по време на които може да извършва или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството, когато е необходимо. То предава на лицето, което монтира асансьори, протокол от проверката, а ако са извършени изпитвания – и протокол от изпитванията.
 3. Лицето, което монтира асансьори, е длъжно да съхранява в продължение на 10 години след производството на последния асансьор и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:

а) документацията по т. 3, буква „б“;

б) документацията за измененията по т. 8;

в) решенията и протоколите по т. 8, 11 и 12.

 1. Лицето по т. 3 е длъжно да информира другите лица по т. 3, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи за осигуряване на качеството.
 2. Досиетата и кореспонденцията относно тази процедура се съставят на български език.

 

Приложение № 12 към чл. 39, ал. 2, чл. 40, ал. 4 и чл. 42

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Изисквания към съдържанието на ЕО декларацията за съответствие

(Загл. изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

А. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Съдържание на ЕО декларацията за съответствие на предпазни устройства

 1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) ЕО декларацията за съответствие трябва да съдържа следната информация:

а) (доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) името и адреса на управление на производителя на предпазни устройства и когато е необходимо, името и адреса на управление на неговия упълномощен представител;

б) описание на предпазното устройство, данни за типа или серията и сериен номер, когато има такъв;

в) функциите по безопасност на предпазното устройство, ако не са очевидни от описанието;

г) годината на производство на предпазното устройство;

д) всички изисквания, на които предпазното устройство съответства;

е) приложените български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, когато такива се прилагат;

ж) (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) името, адреса и идентификационния номер на лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, което е извършило ЕО изследването на типа, когато такова е извършено;

з) (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) номера на сертификата за ЕО изследване на типа, когато такъв е издаден;

и) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което извършва проверките на производството, когато е приложена система по качеството;

к) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което е оценило системата по качеството, внедрена от производителя, когато такава се прилага;

л) идентификацията на лицето, упълномощено да подпише декларация от името на производителя на предпазни устройства, или на неговия упълномощен представител.

 1. Декларацията трябва да е съставена и напечатана на български език.

 

Б. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Съдържание на ЕО декларацията за съответствие на асансьори

 1. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) ЕО декларацията за съответствие на асансьори трябва да съдържа следната информация:

а) (доп. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) името и адреса на управление на лицето, което е монтирало асансьора;

б) описание на асансьора, данни за типа или серията, серийния номер и адреса, където асансьорът е монтиран;

в) годината на монтиране на асансьора;

г) всички изисквания, на които съответства асансьорът;

д) приложените български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, когато такива се прилагат;

е) (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което е извършило ЕО изследването на типа, когато такова е извършено;

ж) (изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) номера на сертификата за ЕО изследването на типа, когато такъв е издаден;

з) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което е извършило проверката на единичен продукт, когато е приложена такава процедура;

и) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което е провело крайния контрол на асансьора, когато е приложена процедура, включваща краен контрол;

к) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което е оценило системата по качеството, внедрена от лицето, което монтира асансьори, когато такава се прилага;

л) идентификацията на лицето, упълномощено да подпише декларацията от името на лицето, което е монтирало асансьора.

 1. Декларацията трябва да е съставена и напечатана на български език.

 

ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите2017-11-21T17:13:52+03:00

(Обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр.18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г. и бр. 66 и 68 от 2013 г.)

 

Г л а в а  п ъ р в а

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този закон урежда:

 1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) реда за определяне на съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;
 2. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) реда за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ), които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;
 3. (изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; досегашна т. 2, бр. 86 от 2007 г.) задълженията на лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие;
 4. (доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; досегашна т. 3; доп., бр. 86 от 2007 г.) реда за определяне на правата и задълженията на производителите и лицата, които извършват дейностите по оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания и/или изискванията за екопроектиране;
 5. (нова, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 45 от 2005 г.; досегашна т. 4; доп., бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.) надзора на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие продукти, за които има определени съществени изисквания и/или изисквания за екопроектиране и на пуснатите/предоставените на пазара строителни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L 88/5 от 4 април 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 305/2011”;
 6. (досегашна т. 4; изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; досегашна т. 5; изм., бр. 86 от 2007 г.) техническия надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройството или монтажа и за безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност;
 7. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) условията за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
 8. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) условията за вписване в регистър на лицата, осъществяващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Чл. 2. Този закон цели:

 1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 45 от 2005 г.) да създаде условия, които гарантират пускането на пазара и/или пускането в действие на продукти, които не застрашават живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите, когато продуктите са правилно монтирани, поддържани и се използват по предназначение;
 2. (доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) да уеднакви съществените изисквания към продуктите със съществените изисквания, приети в Директивите на Европейския съюз от „Нов подход”, и да осигури условия за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и за интегриране в единния пазар на Европейския съюз;
 3. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) да гарантира пускането на пазара и/или пускането в действие на ПСЕ, които отговарят на изискванията за екопроектиране, с което да се създадат условия за устойчиво развитие чрез увеличаване на енергийната ефективност и нивото на защита на околната среда, както и за подобряване сигурността на енергоснабдяването.

Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) Продукти, за които са определени съществени изисквания в наредбите по чл. 7, наричани по-нататък „съществените изисквания” или ПСЕ, за които са определени изисквания за екопроектиране в мерките по прилагането по чл. 26а, наричани по-нататък „изисквания за екопроектиране”, се пускат на пазара и/или се пускат в действие само когато съответстват на тези изисквания.

Чл. 4. (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) Всеки продукт, за който са определени съществени изисквания и/или изисквания за екопроектиране, се пуска на пазара и/или се пуска в действие след оценяване и удостоверяване на съответствието му с тези изисквания.

(2) Задължението да бъде оценено и удостоверено съответствието на продукта по ал. 1 е на производителя или на други лица, определени в наредбите по чл. 7 и/или в мерките по прилагането по чл. 26а.

(3) Оценяването и удостоверяването на съответствието със съществените изисквания и/или с изискванията за екопроектиране се извършват съгласно изискванията на глава трета и/или глава трета „а”, или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, с което се въвеждат директиви от „Нов подход”.

(4) Производителят може да упълномощи свой представител – физическо или юридическо лице, установено на територията на Европейския съюз, да действа от негово име за изпълнение на задълженията му, свързани с пускането на пазара и/или с пускането в действие на продуктите, наричан по-нататък „упълномощен представител”. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и в него да бъдат посочени действията, които упълномощеният представител може да извършва.

(5) Вносителите са длъжни да пускат на пазара само продукти, чието съответствие е оценено и удостоверено.

Чл. 4а. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2005 г.) (1) (Доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Производителите, вносителите и/или други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл. 7 и/или в мерките по прилагането по чл. 26а, са длъжни да посочат наименованието и адреса си на управление върху продукта, а когато това е невъзможно – върху опаковката му и придружаващата го документация.

(2) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят продукти с инструкция и/или указание за употребата им на български език, когато такива се изискват от наредбите по чл. 7 и/или от мерките по прилагането по чл. 26а.

Чл. 4б. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) Търговците са длъжни да предлагат само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по чл. 7 и/или на мерките по прилагането по чл. 26а са:

 1. с обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл. 4а, ал. 1;
 2. (доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) с маркировка за съответствие и допълнителна маркировка, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7;
 3. с декларация за съответствие в случаите, когато се изисква декларацията да придружава продукта;
 4. с инструкция и/или указание за употреба на български език.

Чл. 5. (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) За продуктите, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на националните стандарти на държавите – членки на Европейския съюз, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, се смята, че те съответстват на съществените изисквания и/или на изискванията за екопроектиране, които се покриват от тези стандарти.

(2) (Изм., ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Строителните продукти осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато отговарят на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби и когато за тях има хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО), и експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните продукти са определени и декларирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011.

(3) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Когато не съществуват технически спецификации по ал. 2, се смята, че строителните продукти могат да се влагат в строежите в зависимост от предвидената за тях употреба, когато експлоатационните им характеристики и методите за тяхното определяне отговарят на изискванията на:

 1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или
 2. националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти;
 3. българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;
 4. българските технически одобрения, когато няма стандарти по т. 2 и 3.

(4) (Доп., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) При прилагането на нормативните актове и техническите спецификации по ал. 3 не се нанася маркировката за съответствие по чл. 24.

 

 

Г л а в а  в т о р а

 

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

 

Чл. 6. (1) Министерският съвет възлага с решение на министри и на други органи на изпълнителната власт разработването на наредби, с които се определят съществените изисквания към продуктите.

(2) (Доп., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Със съществените изисквания към продуктите се определят резултатите, които е необходимо да се постигнат, или рисковете, които трябва да се избегнат, за да се осигури защитата на живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, защитата на потребителите и опазването на околната среда и вещите.

Чл. 7. (1) Министерският съвет приема по предложение на определените в решението по чл. 6 министри и други органи на изпълнителната власт съответните наредби, с които се определят:

 1. (доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) продуктите или групите продукти, за които се определят съществените изисквания;
 2. съществените изисквания към продуктите;
 3. (изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания и начините на удостоверяване на съответствието;
 4. (изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) необходимите документи и редът за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, както и допълнителните специфични критерии към лицата, които оценяват съответствието, и задълженията им по процедурите за оценяване на съответствието;
 5. правилата за нанасяне на маркировката за съответствие;
 6. (нова, ДВ, бр. 38 от 2011 г.) допълнителните задължения на производителите, вносителите и търговците, когато такива са определени в съответната директива на Европейския съюз от „Нов подход”.

(2) (Отм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.)

 

 

Г л а в а  т р е т а

 

ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ

 

(Изм. на загл., ДВ, бр. 86 от 2007 г.)

 

Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.) (1) Оценяването на съответствието на продукти със съществените изисквания, наричано по-нататък „оценяване на съответствието”, се извършва съгласно процедурите, определени в наредбите по чл. 7.

(2) (Нова, ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) С наредбата по чл. 7 за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти се определя редът за издаване на технически одобрения и за въвеждане на Ръководствата за европейски технически одобрения.

(3) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; досегашна ал. 2, бр. 76 от 2006 г., изм., бр. 86 от 2007 г.) Процедурите за оценяване на съответствието, определени с наредбите по чл. 7 и/или с мерките по прилагането по чл. 26а и които са приложими към съответния продукт, се изпълняват от производителите или от нотифицираните пред Европейската комисия органи, чиито идентификационни номера са обявени в Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от „Нов подход”.

Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 95 от 2005 г.) Разрешението за извършване на оценяване на съответствието се издава от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(2) (Изм., ДВ, бр. 76 от 2006 г. и бр. 66 от 2013 г.) Министърът на инвестиционното проектиране:

 1. е нотифициращ орган съгласно чл. 40 и информира Европейската комисия съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) № 305/2011;
 2. определя специализирана дирекция за изпълнение функциите на звено за контакт относно продукти в строителството съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и в съответствие с чл. 9, чл. 10 и чл. 11 на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО;
 3. издава разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за издаване на европейска техническа оценка и на български технически одобрения на строителните продукти, когато отговарят на изискванията на чл. 43 и чл. 46 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и на чл. 10 от този закон; отнема и преиздава издадените разрешения, разширява и актуализира техния обхват, спира и ограничава действието им;
 4. определя със заповед българските национални изисквания към строителните продукти по отношение на предвидената употреба, в т.ч. за случаите по чл. 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011; заповедта се обнародва в „Държавен вестник”;
 5. определя с наредба условията и реда за изпълнение на дейностите по т. 1 – 4, включително и за контрола на лицата по т. 3.

(3) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 95 от 2005 г.; отм., бр. 86 от 2007 г.)

(4) (Нова, ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2011 г. и бр. 66 от 2013 г.) За дейностите на звеното за контакт по ал. 2, т. 2, когато е определено с наредбата по ал. 2, т. 5, и дейностите по ал. 2, т. 3, в т.ч. за проверката на документи, проверката на място, ежегодните планирани проверки, се събират държавни такси в размер, определен съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 10. (1) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Разрешението за извършване оценяване на съответствието се издава на лице, което:

 1. е вписано в търговския регистър или е създадено със закон или с акт на Министерския съвет;
 2. разполага с необходимия персонал, най-малко половината от който е нает по безсрочни трудови договори, както и с технически средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието;
 3. не е участвало, включително и наетият от него персонал, при проектирането, производството, доставката и монтажа на продуктите, чието оценяване ще извършва, нито е официален представител на организация, извършила някоя от тези дейности;
 4. има нает персонал, който притежава:

а) професионален опит и техническа компетентност за оценяване на съответствието;

б) достатъчни познания за изискванията по отношение на извършваните дейности и практически умения за тяхното изпълнение;

в) необходимите способности за съставяне на протоколи, доклади и сертификати, които удостоверяват резултатите от извършените дейности;

 1. може да гарантира безпристрастност и независимост на персонала си;
 2. има застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му във връзка с оценяване на съответствието в обхвата на всяка наредба, по която кандидатства за получаване на разрешение, която да е в размер, съответстващ на щетите, които може да причини съответният продукт;
 3. няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 4. има персонал, обвързан с изискването за опазване на професионалната тайна относно информацията, която получава при извършване на дейността;
 5. не е обявено в несъстоятелност или не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) В наредбите по чл. 7 се определят специфични критерии към лицата в зависимост от процедурите за оценяване на съответствието.

(3) (Нова, ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) Лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение за издаване на технически одобрения, трябва да отговарят на изискванията на ал. 1 и на специфичните критерии, определени с наредбата по чл. 7.

Чл. 11. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 45 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието, подава писмено заявление, придружено от документите, определени в съответната наредба по чл. 7. Когато лицето кандидатства за получаване на разрешение по повече от една наредба, то подава отделни заявления, придружени със съответните документи.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.) Когато лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, представя валиден сертификат за акредитация съгласно стандарти, посочени в съответната наредба по чл. 7, се смята, че лицето има функционираща система по качеството, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 и има техническа компетентност за дейности и продукти в обхвата на акредитацията.

(3) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2005 г.) Съответствието на лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение, с изискванията на чл. 10 се установява чрез проверки на документи и проверки на място.

(4) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; отм., бр. 45 от 2005 г.)

Чл. 12. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г. и   бр. 66 от 2013 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на инвестиционното проектиране, след получаване на заявлението организира извършването на проверка на документите за установяване на съответствието с изискванията на чл. 10. Срокът за извършване на проверката е два месеца, а в случаите по чл. 11, ал. 2 – един месец.

(2) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г. и бр. 66 от 2013 г.) Когато при проверката на документите се установят несъответствия с изискванията на чл. 10, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на инвестиционното проектиране, писмено уведомява заявителя за установените несъответствия, предоставя му копие от резултатите от проверката и определя срок за отстраняване на несъответствията, който не трябва да бъде по-дълъг от два месеца. Срокът по чл. 12а, ал. 5 спира да тече до отстраняването на несъответствията.

(3) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г. и бр. 66 от 2013 г.) Когато несъответствията не са отстранени в определения срок, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на инвестиционното проектиране, с мотивирана заповед отказва издаване на разрешение.

Чл. 12а. (Нов, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г. и бр. 66 от 2013 г.) При положителен резултат от проверката по чл. 12 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на инвестиционното проектиране, със заповед определя комисия, която в едномесечен срок да извърши проверка на място за установяване компетентността на кандидата и способността му да изпълнява заявените процедури за оценяване на съответствието. Когато проверката на място изисква специални знания, в състава на комисията могат да се привличат външни експерти в съответната област.

(2) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г. и бр. 66 от 2013 г.) Когато при проверката на място се установят несъответствия, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на инвестиционното проектиране, писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняване на несъответствията, който не трябва да бъде по-дълъг от два месеца. Срокът по ал. 5 спира да тече до отстраняване на несъответствията.

(3) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г. и бр. 66 от 2013 г.) Когато заявителят не отстрани установените несъответствия в определения срок, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на инвестиционното проектиране, с мотивирана заповед отказва издаването на разрешение.

(4) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г. и бр. 66 от 2013 г.) Комисията по ал. 1 представя доклад на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно на министъра на инвестиционното проектиране, за резултатите от проверката на място.

(5) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 86 от 2007 г. и бр. 66 от 2013 г.) В срок 6 месеца от подаване на заявлението и на документите по чл. 11, ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на инвестиционното проектиране, въз основа на резултатите от проверката на документи и проверката на място взема решение за издаване на разрешение или отказва издаването му с мотивирана заповед, ако заявителят не отговаря на изискванията на чл. 10.

(6) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок от вземането на решение за издаване на разрешение или от издаването на заповедта за отказ.

(7) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на инвестиционното проектиране, в 7-дневен срок от уведомлението по ал. 6 обявява одобрените лица за оценяване на съответствието пред Европейската комисия и държавите членки чрез Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от „Нов подход“.

(8) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Идентификационният номер на лицата за оценяване на съответствието, наричани по-нататък „нотифицирани органи”, се определя от Европейската комисия.

(9) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно министърът на инвестиционното проектиране, издава разрешение за оценяване на съответствието на нотифицираните органи по ал. 8.

Чл. 12б. (1) (Нов, ДВ, бр. 45 от 2005 г.; досегашен текст на чл. 12б, бр. 38 от 2011 г.) За разширяване обхвата на разрешението за оценяване на съответствието се подава ново заявление по чл. 11.

(2) (Нова, ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За актуализиране и разширяване обхвата на разрешението за извършване оценяване на съответствието на строителни продукти и за издаване на технически одобрения се подава ново заявление по чл. 11.

(3) (Нова, ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Актуализирането на издадени разрешения на лица за извършване оценяване на съответствието на строителните продукти и за издаване на технически одобрения се извършва въз основа на изменения и допълнения на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 и/или 3 и доказана техническа компетентност за отчитането им при оценяване на съответствието.

Чл. 13. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; отм., бр. 45 от 2005 г.)

Чл. 14. Разрешението за извършване на оценяване на съответствието съдържа:

 1. наименование на органа, издал разрешението;
 2. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) идентификационен номер на нотифицирания орган, определен от Европейската комисия;
 3. (досегашна т. 2, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) име/фирма, седалище, адрес на управление и представителство на лицето, на което се издава разрешението;
 4. (доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; досегашна т. 3, бр. 86 от 2007 г.) наименование на продуктите или групите продукти и процедурите за оценяване на съответствието им;
 5. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; досегашна т. 4, бр. 86 от 2007 г.) дата на издаване на разрешението.

Чл. 14а. (Нов, ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 95 от 2005 г., бр. 86 от 2007 г. и бр. 66 от 2013 г.) Нотифицираните органи са длъжни да представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно в Министерството на инвестиционното проектиране, годишен доклад за дейността си, който съдържа информация за извършените оценки за съответствието по видове продукти и процедури, копия от издадените сертификати и одобрения, отказите за издаване на сертификати и одобрения, предявените възражения и рекламации и предприетите действия по решаването им.

Чл. 14б. (Нов, ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2007 г.) Нотифицираните органи са длъжни да уведомят съответния орган по чл. 9 в 7-дневен срок от настъпването на промени във:

 1. правния и акредитационния им статус, структурата, обхвата на дейност и процедурите за оценяване на съответствието, както и на лицата за контакти, телефоните и електронните адреси;
 2. системата на качеството, ръководството или персонала, които влияят върху изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
 3. правния и акредитационния статус на подизпълнителите или тяхната смяна, в случай че се ползват такива;
 4. обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 6, 7 и 9.

Чл. 14в. (Нов, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) (Доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Органите по чл. 9 извършват ежегодни планирани проверки за спазване на условията, при които е било издадено разрешението и практическото изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието, и за поддържането на техническата компетентност на персонала.

(2) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Органите по чл. 9 могат да извършват извънредни проверки на място на нотифицираните органи при получаване на информация по чл. 14б или при сигнали, жалби и рекламации, свързани с дейността им.

(3) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г. и бр. 66 от 2013 г.) Проверките по ал. 1 и 2 се извършват от комисия, определена със заповед от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно от министъра на инвестиционното проектиране.

(4) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Когато при проверките се установят несъответствия с изискванията на чл. 10 или пропуски и несъответствия при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието, органът по чл. 9:

 1. дава предписание със срок не по-дълъг от два месеца за отстраняване на констатираните несъответствия и пропуски, или
 2. временно спира дейността по оценяване на съответствието до отстраняването на несъответствията и пропуските, но за не повече от три месеца, и уведомява Европейската комисия.

Чл. 15. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) (1) (Изм., ДВ,     бр. 38 от 2011 г.) Органът по чл. 9, издал разрешението за извършване оценяване на съответствието, отнема или ограничава обхвата му, когато при проверките се установи, че нотифицираният орган:

 1. е престанал да отговаря на някое от изискванията по чл. 10;
 2. не е в състояние да продължи изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
 3. не изпълнява процедурите за оценяване на съответствието съгласно изискванията на съответните наредби по чл. 7;
 4. не е изпълнил в определения срок предписанията, дадени при проверките по чл. 14в.

(2) (Отм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

(3) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Органът по чл. 9 уведомява писмено нотифицирания орган за отнемането или ограничаването на обхвата на разрешението в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

Чл. 15а. (Нов, ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2007 г.) Лице, нотифициран орган, на който е отказано издаване на разрешение за оценяване на съответствието по чл. 12 и 12а или нотифициран орган, на който е отнето разрешение по чл. 15, може да подаде заявление по чл. 11, ал. 1 не по-рано от една година от датата на влизане в сила на заповедта за отказа или отнемането на разрешението.

Чл. 16. (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Отказът да се издаде разрешение за извършване на оценяване на съответствието, както и заповедта за отнемане на разрешението подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

Чл. 17. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) За издаването на разрешения за извършване оценяване на съответствието и за издаване на технически одобрения, за разширяване обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или преиздаване, за проверката на документи, проверката на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки, се събират държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 18. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 95 от 2005 г.; отм., бр. 86 от 2007 г.)

Чл. 19. (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно Министерството на инвестиционното проектиране, води регистри на издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието.

(2) (Изм., ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Данните от регистрите се публикуват в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно на интернет страницата на Министерството на инвестиционното проектиране.

Чл. 20. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) Регистърът съдържа данните по чл. 14 и идентификационния номер на нотифицирания орган.

Чл. 20а. (Нов, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) За прилагане на единен подход при извършване на процедурите за оценяване на съответствието на национално ниво и уеднаквяване на националния подход с подхода в Европейския съюз нотифицираните органи:

 1. участват в национални работни групи по съответната наредба по чл. 7 за координация и сътрудничество по въпроси, отнасящи се до оценяване на съответствието с изискванията;
 2. поддържат компетентността на персонала си, като участват в дейността по национална стандартизация и се информират за решения и документи на работните групи към Европейската комисия по директивите от „Нов подход” и участват в работните групи на нотифицираните органи на държавите членки.

(2) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г. и бр. 66 от 2013 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Министерството на инвестиционното проектиране осигуряват:

 1. организационно-технически работата на съответните национални работни групи по ал. 1 и определят свои представители за участие в тях;
 2. достъп на националните работни групи до решения и документи.

Чл. 21. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Съответствието на всеки продукт със съществените изисквания се удостоверява с маркировка за съответствие, с допълнителна маркировка и с декларация за съответствие, когато такива се изискват от наредбите по чл. 7, и с техническо досие.

(2) Изискванията за съдържанието на декларацията за съответствие и на техническото досие се определят с наредбите по чл. 7.

Чл. 22. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) Производителят или неговият упълномощен представител, или други лица, посочени в наредбите по чл. 7, нанасят маркировка за съответствие, допълнителна маркировка и съставят на български език декларация за съответствие, когато това се изисква от наредбите по чл. 7.

Чл. 23. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) За продуктите, които имат маркировка за съответствие, допълнителна маркировка и декларация за съответствие, когато такива се изискват от наредбите по чл. 7, се смята, че съответстват на съществените изисквания и съответствието им е оценено по процедури, определени в наредбите по чл. 7.

Чл. 24. (Изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Министерският съвет с наредба определя правилата за нанасяне и графичното изображение на маркировката за съответствие.

Чл. 24а. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; отм., бр. 45 от 2005 г.)

Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.) Производителят или неговият упълномощен представител, или други лица, посочени в наредбите по чл. 7, са длъжни да съхраняват техническото досие не по-малко от 10 години от последната дата на производство на продукта, освен ако съответната наредба не предвижда друг срок.

Чл. 26. (Изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2005 г.) (1) Производителят или неговият упълномощен представител, или други лица, посочени в наредбите по чл. 7, при поискване от органите за надзор на пазара предоставят техническото досие и декларацията за съответствие.

(2) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Когато производителят не е установен на територията на Европейския съюз и няма упълномощен представител, вносителите или търговците, които са пуснали продуктите на българския пазар, са длъжни при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят копие от декларацията за съответствие и да осигурят техническото досие в срок не по-дълъг от 15 дни от датата на получаване на искането.

(3) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Когато документите по ал. 1 и 2 се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара могат да поискат документите или части от тях да бъдат придружени от легализиран превод на български език.

 

 

Г л а в а  т р е т а „а”

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ КЪМ ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО

 

(Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.)

 

Чл. 26а. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Изискванията за екопроектиране се определят чрез приемане на мерки по прилагането съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ, L 285/10 от 31 октомври 2009 г.), наричана по-нататък „Директива 2009/125/ЕО”.

(2) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Когато мерките по ал. 1 са директиви или решения, Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма приема съответни наредби.

(3) Когато мерките по ал. 1 са регламенти, изпълнението им се осъществява съгласно разпоредбите на този закон. В случай че съответният регламент изисква допълнителни мерки за неговото прилагане, те се приемат с акт на Министерския съвет.

Чл. 26б. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) Изискванията за екопроектиране не се прилагат за транспортни средства за пътници и товари.

(2) Изискванията за екопроектиране се прилагат, без да се нарушават изискванията, произтичащи от директно приложимото право на Общността и от националното законодателство в областта на химикалите, включително на флуорираните парникови газове, и на управлението на отпадъците.

Чл. 26в. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) С изискванията за екопроектиране към ПСЕ се определят резултатите, които трябва да се постигнат, за да се повиши ефективността на крайното енергийно потребление и да се оптимизират екологичните характеристики на продуктите, без да се променят функционалните им качества.

(2) За определени екологични аспекти, които имат значимо въздействие върху околната среда, се определят специфични изисквания за екопроектиране.

(3) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Мерките по прилагането по чл. 26а могат да не изискват определяне на изисквания за екопроектиране за конкретни екологични параметри на ПСЕ.

Чл. 26г. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) С мерките по прилагането по чл. 26а се определят:

 1. продуктите или групите продукти и изискванията за екопроектиране към тях;
 2. екологичните параметри, по отношение на които не се прилагат изискванията за екопроектиране;
 3. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2011 г.) изискванията за монтиране на ПСЕ, когато то има пряко въздействие върху екологичното им представяне;
 4. стандартите и/или методите за измерване;
 5. процедурите за оценяване на съответствието с изискванията за екопроектиране и начините на удостоверяване на съответствието;
 6. необходимите документи и редът за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, както и допълнителните специфични критерии към нотифицираните органи и задълженията им по процедурите за оценяване на съответствието;
 7. правилата за нанасяне на маркировката за съответствие;
 8. изискванията за предоставяне на информация от производителите, необходима за оценяване на съответствието.

Чл. 26д. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Когато мерките по прилагането по чл. 26а изискват, производителите на ПСЕ предоставят на потребителите информация в подходящ вид за:

 1. приноса им за устойчивото потребление на продукта;
 2. екологичния профил на продукта и ползите от екопроектиране.

(2) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Когато мерките по прилагането по чл. 26а изискват, производителите или техните упълномощени представители, които пускат на пазара и/или пускат в действие компоненти и монтажни възли, предоставят на производителите на ПСЕ информация за състава на материалите и за консумацията на енергия, материали и/или ресурси на компонентите или монтажните възли.

(3) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Когато мерките по прилагането по чл. 26а изискват, производителите на ПСЕ предоставят на други лица информация, която може да повлияе на начина на функциониране, употреба или рециклиране на продукта.

(4) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Информацията по ал. 3 се представя на български език или на български език и на един или повече други официални езици на институциите на Европейския съюз, като се отчитат:

 1. възможността за предоставяне чрез хармонизирани символи или признати кодове или чрез други подобни средства;
 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) типът на очаквания потребител на ПСЕ и естеството на информацията, която трябва да се представи.

(5) Информацията по ал. 3 се обозначава на самия продукт, когато е възможно, и трябва да е съобразена с изискванията за маркировка съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2006 г.).

(6) В случаите по ал. 3 информацията може да съдържа данни:

 1. от проектанта, свързана с процеса на производство;
 2. за потребителите относно значимите екологични характеристики на продукта и неговото представяне, които придружават продукта, когато се пуска на пазара, за да дадат възможност на потребителите да сравнят тези аспекти на продуктите;
 3. за потребителите относно начина на монтиране, употреба и поддръжка на продукта, за да се минимализира въздействието му върху околната среда и да се осигури оптимална продължителност на живота му, както и относно връщането на излезлия от употреба продукт, и при необходимост информация относно срока на достъп до резервни части и възможностите за повишаване капацитета на продуктите;
 4. за пречиствателните съоръжения при демонтаж, рециклиране или депониране на излязъл от употреба продукт.

Чл. 26е. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) Продукт, свързан с енергопотреблението, който е получил екомаркировка на ЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (ОВ, L 27/1 от 30 януари 2010 г.), се смята, че съответства на изискванията на приложимите мерки по прилагането по чл. 26а, доколкото тези изисквания се покриват от екомаркировка на ЕС.

Чл. 26ж. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Оценяването на съответствието на ПСЕ с изискванията за екопроектиране, наричано по-нататък „оценяване на съответствието”, се извършва съгласно изискванията на мерките по прилагането по чл. 26а, като производителят може да избира между процедурите „Вътрешен контрол на проектирането” и „Система за управление за оценяване на съответствието”.

(2) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Процедурата за оценяване на съответствието може да се определи в съответната прилагаща мярка и като един от модулите, описани в Приложение II към Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ, L 218/82 от 13 август 2008 г.).

(3) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Когато в други нормативни актове за даден ПСЕ са определени различни процедури за оценяване на съответствието, предимство имат процедурите, определени в мерките по прилагането по чл. 26а.

Чл. 26з. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) Процедурите за оценяване на съответствието, определени в мерките по прилагането по чл. 26а и които са приложими към съответния продукт, се извършват от производителя или от негов упълномощен представител, или от лица по ал. 4.

(2) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Когато производителят не е установен на територията на Европейския съюз и няма упълномощен представител, вносителят на ПСЕ е длъжен да се увери и да гарантира, че продуктът, пуснат на пазара, отговаря на всички изисквания на съответната прилагаща мярка по чл. 26а.

(3) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) При отсъствие на производител или на вносител за производител се смята лицето, което пуска ПСЕ на пазара и/или ги пуска в действие.

(4) Когато процедурите за оценяване на съответствието, определени в мерките по прилагането по чл. 26а, приложими към съответния продукт, предвиждат те да се изпълняват от лица, притежаващи разрешение да извършват такива процедури, редът за издаване, отказване, разширяване или отнемане на разрешението за извършване оценяване на съответствието с изискванията за екопроектиране е съгласно глава трета и специфичните изисквания в съответната прилагаща мярка по чл. 26а.

Чл. 26и. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) (1) Ако ПСЕ, попадащ в обхвата на мерки по прилагането по чл. 26а, е проектиран от организация, регистрирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ, L 342/1 от 22 декември 2009 г.), и функцията „проектиране на продукти” е включена в обхвата на регистрацията, се смята, че системата за управление на такава организация е в съответствие с изискванията на процедурата „Система за управление за оценяване на съответствието”.

(2) Ако системата за управление на организацията, която проектира ПСЕ, попадащ в обхвата на мерки по прилагането по чл. 26а, включва функцията „проектиране на продукти“ и съответства на хармонизираните европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, се смята за съответстваща на изискванията на процедурата „Система за управление за оценяване на съответствието”.

Чл. 26к. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) Съответствието на продуктите с изискванията за екопроектиране се удостоверява с маркировка за съответствие, с декларация за съответствие и с техническо досие.

(2) Декларацията за съответствие съдържа позоваване на съответната прилагаща мярка и следните елементи:

 1. наименование и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител;
 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) описание на модела на ПСЕ, достатъчно за недвусмислената му идентификация;
 3. позоваване на хармонизирани стандарти, когато такива са използвани;
 4. използвани други технически стандарти и спецификации, когато такива са използвани;
 5. позоваване на други нормативни актове, изискващи нанасяне на маркировка за съответствие, когато такива са приложими;
 6. име, длъжност и подпис на лицето, упълномощено да подпише декларацията от името на производителя или на неговия упълномощен представител.

(3) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Декларацията за съответствие и техническото досие се изготвят на един от официалните езици на институциите на Европейския съюз.

(4) Когато документите по ал. 3 се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара могат да поискат документите или части от тях да бъдат придружени от легализиран превод на български език.

(5) Съдържанието на техническото досие се определя в мерките по прилагането по чл. 26а.

Чл. 26л. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) Производителят или неговият упълномощен представител, или други лица, посочени в мерките по прилагането по чл. 26а, нанасят маркировка за съответствие и съставят декларация за съответствие.

(2) Маркировката за съответствие се нанася съгласно изискванията на наредбата по чл. 24.

Чл. 26м. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) За продуктите, които имат маркировка за съответствие и декларация за съответствие, се смята, че съответстват на изискванията за екопроектиране и съответствието им е оценено по процедури, определени в мерките по прилагането по чл. 26а.

Чл. 26н. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Не може да се забранява, ограничава или препятства пускането на пазара и/или пускането в действие на ПСЕ на основания, свързани с изисквания за екопроектиране по отношение на параметрите за екопроектиране, обхванати от мярката по прилагане по чл. 26а, когато този продукт е в съответствие със съответстващите разпоредби на приложимата мярка и има маркировка за съответствие, нанесена съгласно чл. 26л, ал. 2.

(2) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Не може да се забранява, ограничава или препятства пускането на пазара и/или пускането в действие на ПСЕ, който има маркировка за съответствие, нанесена съгласно чл. 26л, ал. 2, на основания на изисквания за екопроектиране по отношение на параметрите за екопроектиране, обхванати от мярката по прилагане по чл. 26а, за които тази мярка не предвижда изискване за екопроектиране.

Чл. 26о. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да съхранява техническото досие и декларацията за съответствие не по-малко от 10 години от последната дата на производство на ПСЕ и при поискване ги предоставя за проверка на органите за надзор на пазара.

(2) При поискване от страна на органите за надзор на пазара производителят предоставя копие от техническото досие в срок не по-дълъг от 10 дни от датата на получаване на искането.

(3) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Когато производителят не е установен на територията на Европейския съюз и няма упълномощен представител, задълженията по ал. 1 са на вносителя на ПСЕ.

Чл. 26п. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Когато в хода на проверките по глава четвърта се установи, че хармонизираните европейски стандарти, осигуряващи презумпция за съответствие със специфичните изисквания за екопроектиране на мерките по прилагането по чл. 26а, не осигуряват изцяло съответствие с тези изисквания, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор уведомява незабавно Постоянния комитет, създаден съгласно чл. 5 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

(2) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Когато има основателни съмнения за възможно несъответствие на ПСЕ, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор възможно най-бързо публикува по подходящ начин обоснована оценка за съответствието на ПСЕ, направена от компетентен орган, за да се даде възможност за навременно предприемане на коригиращи действия, когато такива се налагат.

Чл. 26р. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Като алтернатива на мерките по прилагането по чл. 26а Европейската комисия може да реши задълженията по отношение на изискванията за екопроектиране на определени ПСЕ да бъдат изпълнявани на базата на доброволни споразумения или други мерки за саморегулиране.

(2) Минималните критерии за оценка на приемливостта на инициативите за саморегулиране са:

 1. открит достъп за участие на оператори от трети страни както на етапа на подготовка, така и на етапа на изпълнение;
 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) инициативите за саморегулиране да създават добавена стойност повече от „обичайното за бизнеса” от гледна точка на подобряването на общата резултатност спрямо околната среда на ПСЕ;
 3. предприятията и техните сдружения, участващи в инициатива за саморегулиране, да представляват по-голямата част от съответния икономически сектор, като изключенията да са сведени до минимум;
 4. съблюдаване на правилата за конкуренция;
 5. поставяне на количествено определени и поетапни цели, като се започне от ясното определяне на базовата линия; ако инициативата за саморегулиране обхваща продължителен период от време, се включват междинни цели; задължително се осигурява възможност за мониторинг на съответствието с целите и междинните цели по достъпен и достоверен начин, като се използват ясни и надеждни показатели; за разработването на такива показатели се ползват достъпната научноизследователска информация и изходните технически данни;
 6. осигуряване на условия за прозрачност на инициативите за саморегулиране чрез публикуването им, както и на междинните и крайния мониторингов доклад за тях, включително чрез интернет и други електронни средства за разпространение на информацията; предоставяне възможност на всички заинтересовани лица да изразят своите позиции по предлаганите инициативи за саморегулиране;
 7. (изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.; доп., бр. 38 от 2011 г.) инициативите за саморегулиране да имат подробна, прозрачна и обективна система за мониторинг, определяща отговорностите за индустрията и за независимите служители; постигането на целите на доброволните споразумения и другите мерки за саморегулиране се преценява от Европейската комисия на основата на системите за мониторинг и на докладите на независимите служители;
 8. разходите за администриране на инициатива за саморегулиране, по-специално разходите за мониторинг, да не създават непропорционално голям административен товар в сравнение с целите на инициативата и с другите инструменти на политиката, които са използвани;
 9. (изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) инициативите за саморегулиране да отговарят на поставените цели на закона и на Директива 2009/125/ЕО и да съответстват на икономическите и социалните измерения на устойчивото развитие, в т. ч. на защитата на интересите на потребителите;
 10. да осигуряват съвместимост на предприеманите на национално ниво политики с целите на доброволните споразумения и очакваните от изпълнението им резултати.

 

 

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

 

НАДЗОР НА ПАЗАРА

 

Чл. 27. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г., бр. 86 от 2007 г. и      бр. 84 от 2012 г.) Надзорът на пазара се извършва, за да се осигури съответствието на продуктите, пуснати на пазара и/или пуснати в действие, с изискванията на закона и на наредбите по чл. 7 и 24 и/или на мерките по прилагането по чл. 26а от този закон и/или изискванията на глава пета „а“ и на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 и 95 от 2005 г.) Надзорът на пазара се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез органите за надзор на пазара от държавната агенция.

(3) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 95 от 2005 г. и бр. 66 от 2013 г.) За строителните продукти надзорът на пазара се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съвместно с министъра на инвестиционното проектиране.

(4) Надзорът на пазара за медицинските изделия се осъществява по реда на отделен закон.

(5) (Нова, ДВ, бр. 41 от 2007 г.) За крайните електронни съобщителни устройства и радиосъоръжения надзорът на пазара се осъществява от Комисията за регулиране на съобщенията съвместно с председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Чл. 28. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г. и бр. 84 от 2012 г.) Надзорът на пазара включва наблюдение, проверка за наличието на маркировка за съответствие, допълнителна маркировка и на инструкция и/или указание за употреба на български език, когато те се изискват от наредбите по чл. 7 и/или от мерките по прилагането по чл. 26а от този закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, проверка на декларацията за съответствие, проверка на частта от техническото досие, отнасяща се за съответствието на продуктите, или чрез изпитвания на образци или проби от продуктите, пуснати на пазара и/или пуснати в действие.

(2) Изпитването на продуктите не може да се извършва от лицата, които са участвали в оценяването на съответствието на същите продукти.

Чл. 29. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Органите за надзор на пазара извършват наблюдението и проверките:

 1. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) в търговските обекти и другите места за съхраняване и представяне на пуснатите на пазара продукти;
 2. в производствените, складовите и търговските помещения, където продуктите се пускат в действие или се използват съгласно предназначението им;
 3. на панаирите, изложбите и демонстрациите в случаите по § 2 от допълнителните разпоредби.

Чл. 30. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) При проверките органите за надзор на пазара изискват от лицата, по чл. 26 и 26о, декларация за съответствие и/или техническо досие, когато липсва маркировка за съответствие или тя е поставена в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 24.

(2) (Изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.; доп., бр. 84 от 2012 г.) Органите за надзор на пазара изискват декларацията за съответствие и/или техническото досие и за продукти с маркировка за съответствие и допълнителна маркировка, когато такава се изисква с наредбите по чл. 7 от този закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, при съмнения, възникнали в резултат на наблюдение на пазара, писмени жалби или сигнали на други контролни органи, граждани или средства за масово осведомяване.

(3) (Отм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.)

Чл. 30а. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.; доп., бр. 84 от 2012 г.) Органите за надзор на пазара забраняват с предписание разпространението и/или използването на продукти, за които в резултат на изпитванията е установено, че не съответстват на съществените изисквания и/или на изискванията за екопроектиране, и/или изискванията на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и предписват на производителя, на неговия упълномощен представител, на вносителя или на търговеца да ги изтеглят от пазара.

(2) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; доп., бр. 84 от 2012 г.) Органите за надзор на пазара забраняват с предписание разпространението и/или използването на продукти, за които при извършена проверка е констатирано видимо несъответствие на съществените изисквания и/или на изискванията за екопроектиране, и/или изискванията на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси установено чрез измерване, външен преглед и/или органолептично изследване, и предписват на производителя, на неговия упълномощен представител, на вносителя или на търговеца да ги изтеглят от пазара.

(3) (Доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; досегашна ал. 2; доп., бр. 86 от 2007 г. и бр. 84 от 2012 г.) Когато несъответствието със съществените изисквания и/или с изискванията за екопроектиране, и/или изискванията на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси може да се отстрани технически, продуктите се пускат отново на пазара и/или се пускат отново в действие след оценяване на съответствието им.

(4) (Изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; досегашна ал. 3; изм., бр. 86 от 2007 г.; доп., бр. 84 от 2012 г.) Когато несъответствието със съществените изисквания и/или с изискванията за екопроектиране и/или изискванията на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси не може да се отстрани технически, производителят, неговият упълномощен представител, вносителят или търговецът унищожава продуктите за своя сметка по предписание на органите за надзор на пазара. Редът за унищожаване на продуктите се определя с наредбата по чл. 30д.

(5) (Нова, ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Когато продуктът представлява сериозен риск, органите за надзор на пазара предписват на потребителя да спре използването му, а на производителя, вносителя или търговеца – да изземе продукта. В случаите, когато рискът не може да бъде отстранен технически, те разпореждат унищожаване на продукта. Редът за прилагане на тези мерки се определя с наредбата по чл. 30д.

(6) (Нова, ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага за строителните продукти.

Чл. 30б. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2007 г.) (1) Разходите за вземане на образци или проби за изпитване са за сметка на производителя, на неговия упълномощен представител, на вносителя или на търговеца, когато продуктите не съответстват на съществените изисквания и/или на изискванията за екопроектиране. Когато продуктите съответстват на съществените изисквания и/или на изискванията за екопроектиране, разходите са за сметка на органите за надзор на пазара.

(2) (Доп., ДВ, бр. 84 от 2012 г.) Разходите за вземане на образци или проби и разходите за изпитването на продукти без маркировка или без декларация за съответствие, когато такива се изискват от наредбите по чл. 7 и/или от мерките по прилагането по чл. 26а от този закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, или без техническо досие са за сметка на производителя, на неговия упълномощен представител, на вносителя или на търговеца, независимо от получените резултати.

Чл. 30в. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.; доп., бр. 84 от 2012 г.) Органите за надзор на пазара предписват на производителя, на неговия упълномощен представител, на вносителя или на търговеца да спре временно разпространението и/или използването на продукти без маркировка за съответствие, без допълнителна маркировка, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7 от този закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, без декларация за съответствие или без техническо досие до извършване на оценяване и удостоверяване на съответствието им.

(2) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г. и бр. 38 от 2011 г.) Предписанията по ал. 1 и по чл. 30а, ал. 1, 2, 4 и 5 се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира тяхното изпълнение.

Чл. 30г. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.) При извършване на проверки органите за надзор на пазара могат да поискат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи и от компетентните органи на местното самоуправление.

Чл. 30д. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Министерският съвет с наредба определя условията и реда за извършване на надзор на пазара.

Чл. 30е. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.) В случаите по чл. 30а органите за надзор на пазара изнасят пред средствата за масово осведомяване следните данни за продукти:

 1. вид и количество на продуктите;
 2. търговската им марка;
 3. опасността или риска, свързани с употребата на продуктите;
 4. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) потреблението на енергия и опасностите за околната среда;
 5. (досегашна т. 4, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) резултатите от проверката;
 6. (досегашна т. 5, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) предприетите мерки;
 7. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; досегашна т. 6, бр. 86 от 2007 г.) производителят, неговият упълномощен представител или други лица, които са ги пуснали на пазара и/или са ги пуснали в действие.

Чл. 30ж. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Органите за надзор на пазара имат право:

 1. на свободен достъп до местата по чл. 29, т. 1 и 2;
 2. (доп., ДВ, бр. 84 от 2012 г.) да изискват от производителя, от неговия упълномощен представител, от вносителя или от търговеца декларация за съответствие, техническо досие и инструкция и/или указание за употреба на български език, когато те се изискват от наредбите по чл. 7 или от мерките по прилагането по чл. 26а от този закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
 3. да вземат образци или проби от продуктите за изпитвания;
 4. да изискват оригинални счетоводни, търговски или други книги и документи, както и документи, отнасящи се до търговската регистрация, единен идентификационен код по БУЛСТАТ, адрес на управление на проверяваното лице, лични данни и друга информация, отнасяща се до установяване на административно нарушение по този закон, както и да изземват заверени копия от тях.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 и 95 от 2005 г.) Служителите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, които осъществяват надзор на пазара се застраховат за сметка на бюджета на агенцията срещу злополука, която може да настъпи при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

(3) (Изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Производителят, неговият упълномощен представител или други лица, които пускат продукти на пазара и/или пускат продукти в действие, и търговците по чл. 4б са задължени да осигуряват достъп до местата по чл. 29, т. 1 и 2 и да оказват съдействие на органите за надзор на пазара при изпълнение на техните задължения.

Чл. 30з. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Органите за надзор на пазара са длъжни:

 1. да използват получените документи и информация само за целите на надзор на пазара;
 2. да се легитимират при извършване на проверките.

Чл. 30и. (Нов, ДВ, бр. 76 от 2006 г.) (1) (Доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава заповед за временно преустановяване или за забрана за пускане на пазара или за пускане в действие, или за изтегляне от пазара на продукти с нанесена маркировка за съответствие и допълнителна маркировка, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7, които са правилно инсталирани, поддържани и се използват по предназначение, но за които е доказано, че могат да застрашат здравето или безопасността на потребителите или на трети лица.

(2) (Доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор незабавно уведомява Европейската комисия и другите държави членки за заповедта по ал. 1 и за предприетите мерки, като посочва причините за несъответствието на продуктите с изискванията на този закон и на актовете по прилагането му, които могат да се дължат на:

 1. (доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) неизпълнение на съществените изисквания и/или изискванията за екопроектиране, определени в наредбите по чл. 7 и/или на мерките по прилагането по чл. 26а;
 2. неправилно прилагане на стандартите по чл. 5;
 3. недостатъци в стандартите по чл. 5.

 

 

Г л а в а  п е т а

 

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

 

Чл. 31. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.) (1) За осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност се осъществява технически надзор за спазване на изискванията, определени с наредби на Министерския съвет.

(2) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г.) По предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Министерският съвет приема наредбите по ал. 1, с които определя:

 1. техническите изисквания, правила и норми за устройство, монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност, за които няма съществени изисквания, определени с наредбите по чл. 7;
 2. (доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) изискванията за монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност, за които има съществени изисквания, определени с наредбите по чл. 7.

Чл. 32. (Доп., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2007 г.) Видовете съоръжения с повишена опасност по смисъла на този закон са котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски влекове с технически характеристики и параметри, определени с наредбите по чл. 31.

Чл. 33. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 45 от 2005 г.) Съоръженията с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 подлежат на технически надзор при тяхното проектиране, монтаж, поддържане, ремонтиране и експлоатация за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите, определени с наредбите по чл. 31, ал. 2, т. 1.

(2) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.) Съоръженията с повишена опасност, за които има наредби по чл. 7, подлежат след пускането им в действие на технически надзор за съответствието им с техническото им досие и за съответствието на тяхната експлоатация с изискванията, определени в наредбите по чл. 31, ал. 2, т. 2.

(3) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; досегашна ал. 2; изм., бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 80 от 2010 г.) Не подлежат на технически надзор по реда на този закон съоръженията с повишена опасност, разположени на територията на ядрени централи, които са специално разработени за използване в ядрената техника и са част от конструкциите, системите и компонентите, важни за ядрената безопасност, и при повредата на които могат да се отделят радиоактивни продукти, на плавателни и летателни средства и в подземни рудници и мини.

Чл. 34. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 95 от 2005 г.) Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” и от лица или структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, наричани по-нататък органи за технически надзор.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 95 от 2005 г.) Министерският съвет определя с наредба видовете съоръжения с повишена опасност, чийто надзор се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, и видовете съоръжения с повишена опасност, чийто надзор се осъществява от лица или структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това, както и условията и реда за издаване на лицензиите.

(3) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Лицата, получили лицензия да осъществяват технически надзор, трябва да имат застраховка за вредите, които могат да причинят вследствие на неизпълнение на задълженията си на собствениците или ползвателите на съоръжения с повишена опасност или на трети лица.

(4) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 и 95 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) Служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” се застраховат за сметка на бюджета на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор срещу злополука, която може да настъпи при или по повод изпълнението на служебните им задължения.

(5) (Нова, ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Техническите прегледи, проверки и изпитвания по време на експлоатацията на съоръжения с повишена опасност могат да се извършват от нотифицирани органи, когато наредба по чл. 7 или по чл. 31 предвижда това. В наредбата по ал. 2 се определят съоръженията с повишена опасност, чиито технически прегледи, проверки и изпитвания се извършват от нотифицирани органи.

Чл. 34а. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 45 и 95 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност на:

 1. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) лица, осъществяващи надзора въз основа на договор с ползвателя на съоръжения с повишена опасност;
 2. структурно обособени части на предприятия или организации, пряко подчинени на ръководителя им – за осъществяване на технически надзор върху съоръженията с повишена опасност, които са собственост или се ползват от предприятието или организацията.

(2) (Доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Лицата по ал. 1, т. 1, които кандидатстват за получаване на лицензия, трябва:

 1. (доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) да са регистрирани по Търговския закон, съответно вписани в търговския регистър или да са създадени със закон, с акт на Министерския съвет или на друг държавен орган;
 2. да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;
 3. (доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) да разполагат с персонал нает по трудово правоотношение, който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и поне един специалист с образователно-квалификационна степен „магистър” и с най-малко 5 години стаж по специалността;
 4. (доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) да притежават материално-технически условия и средства за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и процедури, определящи организацията и реда за извършване на надзорните дейности;
 5. (доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) да не участват, включително наетият от тях персонал, в проектирането, производството, доставката, монтирането, използването, ремонтирането или поддържането на видовете съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор осъществяват;
 6. да не участват в капитала, управлението или контрола на търговски дружества, които извършват дейностите по т. 5;
 7. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) в капитала, управлението и контрола им да не участват лица, които участват в извършването на дейностите по т. 5;
 8. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) да имат система за управление на качеството, която отговаря на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020.

(3) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Структурно обособените части на предприятия или организации по ал. 1, т. 2 трябва да:

 1. включват персонал, който:

а) притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, и поне един специалист с образователно-квалификационна степен „магистър” и с най-малко 5 години стаж по специалността;

б) не участва в управлението или контрола на предприятието или организацията и в проектирането, производството, доставката, монтирането, използването, ремонтирането или поддържането на видовете съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор осъществява;

 1. разполагат с материално-технически условия и средства за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и процедури, определящи организацията и реда за извършване на надзорните дейности;
 2. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) имат система за управление на качеството, която отговаря на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020.

(4) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) В наредбата по чл. 34, ал. 2 се определят допълнителни специфични изисквания към лицата и структурно обособените части на предприятия или организации в зависимост от вида на съоръженията с повишена опасност.

(5) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Съответствието на кандидатите с изискванията по ал. 2 или 3 се удостоверява със:

 1. (доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) съдебно удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или с копие от акта за създаването;
 2. документи за образование, квалификация и/или правоспособност и трудови договори на персонала;
 3. (изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 2, т. 5, 6 и 7 или по ал. 3, т. 1, буква „б”;
 4. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) наръчник и процедури на системата по качеството.

(6) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2007 г.) Служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” могат да извършват проверка на място за наличието на изискванията на ал. 2 или 3 и ал. 4, при която имат право на достъп в помещенията и до местата, в които ще се извършва дейността, и да изискват писмени и устни обяснения от персонала на кандидата за получаване на лицензия.

(7) (Досегашна ал. 3, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Лицензията съдържа:

 1. (доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) наименованието, седалището и адреса на лицензираното лице или на предприятието или организацията по ал. 1, т. 2;
 2. (изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Единен идентификационен код по БУЛСТАТ или наименованието на акта, с който е създадено лицето;
 3. наименованието на структурното звено, което ще осъществява технически надзор – в случаите по ал. 1, т. 2;
 4. видовете съоръжения с повишена опасност, за които лицето се лицензира да осъществява технически надзор;
 5. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) дата на издаване на лицензията.

(8) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; досегашна ал. 4; доп., бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 95 от   2005 г. и бр. 30 от 2006 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор отказва да издаде лицензията, когато лицата или структурно обособените части на предприятия или организации по ал. 1 не отговарят на някое от изискванията по ал. 2 или 3 и    ал. 4. Отказът да се издаде лицензия се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(9) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; досегашна ал. 5, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 95 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор отнема лицензията, с мотивирана писмена заповед, при:

 1. (доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) прекратяване и заличаване на търговеца или на юридическото лице;
 2. (изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) промени, водещи до несъответствие с изискванията по ал. 2, 3 или 4;
 3. липса на застраховка по чл. 34, ал. 3;
 4. (доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2007 г.) установяване от служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”, че лицата или структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия, системно не изпълняват задълженията си съгласно закона и наредбите по прилагането му или системно не спазват обхвата на лицензията;
 5. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) писмено искане от притежателя на лицензията.

(10) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) При преобразуване на търговците или юридическите лица лицензиите не преминават върху новоучредените лица или правоприемници, а при реорганизиране на предприятия или организации – върху реорганизираната или новоучредената структурно обособена част.

(11) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) В случаите по ал. 9, т. 2, 4 или 5 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор може, вместо да отнеме, само да ограничи обхвата на лицензията.

Чл. 34б. (Нов, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” проверява веднъж в годината лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал. 1 за спазване обхвата на издадената лицензия и условията, при които са я получили, за изпълнение на задълженията им по този закон и наредбите по прилагането му, както и за прилагането на системата по качеството.

(2) (Изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) При проверките по ал. 1 служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” имат право във връзка с надзорната им дейност на достъп в помещенията и до местата, в които се извършва дейността, да изискват обяснения от персонала и предоставянето на регистрите, досиетата и всички документи, издавани от лицензираните лица или структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал. 1, както и документите на системата по качеството.

(3) (Изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Когато при проверките по ал. 1 се установи, че лицензираните лица или структурно обособените части на предприятия или организации по      чл. 34а, ал. 1 не спазват обхвата на лицензията или не изпълняват задълженията си по този закон и наредбите по прилагането му или не прилагат системата по качеството, служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” могат да:

 1. предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;
 2. дадат ход на производство по налагане на административно наказание.

(4) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Когато установените нарушения по ал. 3 се извършват системно, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по предложение на главния директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” може да отнеме лицензията или да ограничи обхвата й с мотивирана писмена заповед.

Чл. 34в. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) Лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или организации са длъжни да уведомят главния директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” в 7-дневен срок от настъпването на промяна във:

 1. правния статут, структурата и обхвата на дейността им;
 2. процедурите или наръчника по качеството;
 3. ръководството или персонала, които влияят върху изпълнението на процедурите за извършване на технически надзор;
 4. обектите, в които се извършва технически надзор на нестационарни съоръжения;
 5. населените места, в които имат клонове, поделения или офиси.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 лицензираните лица или структурно обособените части на предприятия или организации са длъжни да предоставят на главния директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” екземпляр с направените изменения в процедурите или в наръчника по качеството.

(3) Когато промените по ал. 1 водят до несъответствие с изискванията на чл. 34а, ал. 2, 3 или 4, главният директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” прави мотивирано предложение до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за отнемане на лицензията или за ограничаване на обхвата й.

(4) Обхватът на лицензията може да бъде ограничен по отношение на обектите по ал. 1,   т. 4, когато някой от тях не отговаря на изискванията на чл. 34а, ал. 2, 3 или 4.

Чл. 35. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; досегашен текст на чл. 35, бр. 45 от 2005 г.) Органите за технически надзор заверяват за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми, определени с наредбите по чл. 31:

 1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7;
 2. (доп., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2005 г.) инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения;
 3. (изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.) техническата документация за ремонт на съоръженията.

(2) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Лицата, които произвеждат и/или ремонтират съоръженията с повишена опасност или изграждат строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, са длъжни да изпълняват тези дейности в съответствие със заверените документации и проекти по ал. 1.

Чл. 36. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; досегашен текст на чл. 36; изм., бр. 45 и 95 от   2005 г.) Дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност се извършват от лица, които са вписани в регистъра на лицата, извършващи такава дейност, и са получили удостоверение за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”.

(2) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Удостоверение по ал. 1 се издава на лица, които:

 1. (изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) са вписани в търговския регистър;
 2. разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за извършване на дейността;
 3. притежават материално-технически условия и средства за извършване на дейността;
 4. (изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) разполагат с необходимите за дейността нормативни актове, български стандарти и процедури за работа.

(3) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Лицата по ал. 2 трябва да отговарят и на допълнителни изисквания, определени в наредбите по чл. 31, съобразно вида на съоръженията с повишена опасност, които ще поддържат, ремонтират или преустройват.

(4) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Съответствието на лицата с изискванията по ал. 2, т. 1 и 2 се удостоверява със:

 1. (изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
 2. документи за образование, квалификация и/или правоспособност и трудови договори на персонала.

(5) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2007 г.) Служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” извършват проверка на документите по ал. 4 и проверяват на място наличието на изискванията по ал. 2, т. 3 и 4 и ал. 3. При проверката на място служителите имат право на достъп в помещенията, в които ще се извършва дейността, и да изискват писмени и устни обяснения от персонала на лицето, кандидатстващо за регистрация.

(6) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 95 от 2005 г.) Когато лицето отговаря на изискванията по ал. 2 и 3, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” вписват лицето в регистъра по ал. 1 и му издават удостоверение за вписване, а когато лицето не отговаря на изискванията – мотивирано отказват регистрацията.

(7) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 95 от 2005 г. и бр. 30 от 2006 г.) Отказите на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да регистрира лицата и отказите на оправомощените длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) При преобразуване на регистрираните лица регистрацията и удостоверението за регистрация не преминават върху новоучредените лица или правоприемниците.

Чл. 36а. (Нов, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” проверява веднъж в годината лицата, вписани в регистъра и получили удостоверение по чл. 36, ал. 1, за спазване обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им по този закон и наредбите по прилагането му.

(2) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) При проверките по ал. 1 служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” имат правата по чл. 36, ал. 5, както и правото да изискват заверената съгласно чл. 35 документация, по която се извършва ремонт или преустройство на съоръжения с повишена опасност.

(3) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Когато при проверките по ал. 1 се установи, че лицето, вписано в регистъра и получило удостоверение по чл. 36, ал. 1, не спазва обхвата на издаденото удостоверение или не изпълнява задълженията си по този закон и наредбите по прилагането му, служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” могат да:

 1. предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;
 2. дадат ход на производство по налагане на административно наказание.

(4) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) Когато установените нарушения по ал. 3 се извършват системно или лицето престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 36, ал. 2 и 3 или по писмено заявление на регистрираното лице, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36, ал. 1 и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед.

(5) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г. и бр. 30 от 2006 г.) Заповедите по ал. 4 на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и заповедите по ал. 4 на оправомощените длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 37. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 95 от 2005 г.; отм., бр. 86 от 2007 г.)

Чл. 38. (Изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Продавачът на съоръжение с повишена опасност е длъжен да предостави на купувача необходимите за безопасното монтиране, експлоатация, ремонтиране и поддържане на съоръжението и изискващите се от наредбите по чл. 7 или наредбите по чл. 31, ал. 2, т. 1:

 1. чертежи и сертификати;
 2. инструкции и други документи на български език.

Чл. 39. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.) Ползвателят на съоръжение с повишена опасност е длъжен да го регистрира пред органите за технически надзор и да им предостави техническата му документация.

(2) Органите за технически надзор водят регистър на съоръженията с повишена опасност съгласно изискванията и реда, определени с наредба, издадена от Министерския съвет.

Чл. 40. (Доп., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.) Съоръженията с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 може да се пускат в експлоатация само след издаване на писмено разрешение за това от органите за технически надзор.

Чл. 41. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.) Редът за заверяване на документите по чл. 35, за издаване на удостоверенията по чл. 36 и условията и редът за пускане в експлоатация по чл. 40 и за регистриране на отделните видове съоръжения с повишена опасност се определят със съответните наредби по чл. 31.

Чл. 42. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 45 от 2005 г.) Органите за технически надзор извършват първоначални, периодични и внезапни прегледи, проверки и изпитвания на съоръженията с повишена опасност, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират, когато това е предвидено в наредбите по чл. 31.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Редът за извършване на прегледите, проверките и изпитванията по ал. 1 на отделните видове съоръжения с повишена опасност се определя с наредбите по чл. 31.

(3) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; отм., бр. 45 от 2005 г.)

Чл. 43. (Изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) За издаване на лицензии по чл. 34а, за извършване на проверките по чл. 34б, ал. 1 и чл. 36а, ал. 1, за заверка на документи по чл. 35, за издаване на удостоверения по чл. 36 и на разрешения по чл. 40 и за технически прегледи, проверки и изпитвания на съоръжения с повишена опасност по чл. 42, ал. 1, извършени от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”, се събират държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 44. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) Ползвателите на съоръжения с повишена опасност са длъжни да осигурят обслужването им от персонал, който има необходимата квалификация и/или правоспособност. Броят на персонала се определя в проектите на строежите, в които ще се монтират съоръженията или от органите за технически надзор.

Чл. 45. (1) Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”:

 1. съгласува учебните програми и планове за обучение в училищата и курсовете за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност;
 2. разрешава провеждането на курсовете по т. 1;
 3. издава документи за правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 95 от 2005 г.; доп., бр. 62 от 2006 г.; изм., бр. 74 от 2009 г. и бр. 68 от 2013 г.) Министърът на образованието и науката и министърът на труда и социалната политика по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор приемат наредби за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на съоръжения с повишена опасност и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава – членка на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави.

Чл. 46. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.) Ползвателят на съоръжения с повишена опасност е длъжен да:

 1. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) осигури безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията като ги поддържа в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност;
 2. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) изработи инструкция за работа въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията и съобразно особеностите на обекта, в който те се експлоатират; в инструкцията се определят задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал, редът за пускане, обслужване и спиране на съоръженията, действията при аварийни спирания и при аварии и злополуки;
 3. осигури ефективен контрол на работата на съоръженията с повишена опасност и на обслужващия персонал;
 4. (изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) състави и съхранява досие на всяко съоръжение, което да съдържа техническата му документация и чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти и преустройства, както и всички документи, издадени от органите за технически надзор;
 5. (изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) има ревизионна книга за всяко съоръжение, когато такава се изисква от наредбата по чл. 31, в която органите за технически надзор записват резултатите от извършените прегледи, а служителите на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” – и предписанията по чл. 49, ал. 1, т. 1;
 6. (изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) изпълнява и контролира изпълнението на принудителните административни мерки по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2;
 7. уведомява Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” и други държавни органи съобразно тяхната компетентност за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на съоръженията с повишена опасност;
 8. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) не допуска експлоатацията на съоръжения с повишена опасност, за които има наредби по чл. 7, чието съответствие със съществените изисквания не е удостоверено.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 45 от 2005 г.) Ползвателят и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения:

 1. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) с промени в устройството, които водят до несъответствие с нормативните изисквания или с техническата документация на производителя;
 2. които показват повреда или неизправност при работа;
 3. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) които не са регистрирани или не са пуснати в експлоатация от органите за технически надзор или не им е извършен първоначален и/или периодичен технически преглед по този закон или наредбите по прилагането му.

Чл. 47. (1) (Досегашен текст на чл. 47, ДВ, бр. 86 о т 2007 г.) Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” обследва и анализира причините и условията за възникването на аварии и злополуки със съоръжения с повишена опасност и предприема необходимите мерки за предотвратяване на аварии.

(2) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) За установяване на причините и условията за възникване на аварии със съоръжения с повишена опасност служителите на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” могат да възлагат извършването на експертизи, които включват изпитвания и/или изследвания на съоръженията, на елементи от тях или на устройствата им за безопасност.

(3) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Разходите за извършване на експертизите по ал. 2 са за сметка на ползвателите на авариралите съоръжения с повишена опасност.

Чл. 48. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; досегашен текст на чл. 48 , бр. 86 от 2007 г.) Органите за технически надзор за извършване на надзорната дейност съгласно наредбите по     чл. 31 имат право на достъп до съоръженията с повишена опасност и обектите, в които те се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират, независимо от формата на собственост, както и да получават от собствениците или ползвателите, работодателите, длъжностните лица, работниците, служителите и други лица всички необходими сведения, документи, помощни средства и персонал, проби и материали за изпитвания и изследвания.

(2) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни при поискване незабавно да предоставят на органите за технически надзор исканите сведения, документи, помощни средства, персонал, проби или материали.

Чл. 49. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 86 от 2007 г.) За неизпълнение на установените изисквания в тази глава и в наредбите по чл. 31 служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” прилагат следните принудителни административни мерки:

 1. (изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) издават задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, работодатели, длъжностни и други лица;
 2. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) разпореждат писмено спиране на експлоатацията на предприятия и/или съоръжения с повишена опасност.

(2) (Изм., ДВ, бр. 66 от 2013 г.) При неизпълнение на разпореждане за спиране експлоатацията на предприятие или съоръжение с повишена опасност те се спират със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи и на Дирекцията за национален строителен контрол към Министерството на инвестиционното проектиране.

(3) (Изм., ДВ, бр. 30 от 2006 г.) Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на мерките.

 

 

Г л а в а  ш е с т а

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 50. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) Лице, което нарушава разпоредбите на чл. 3 или 4, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.

Чл. 51. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 86 от 2007 г.) Лице, което състави и/или използва декларация за съответствие със съдържание, което не съответства на съдържанието, определено в наредбите по чл. 7 и/или в мерките по прилагането по чл. 26а, или с директивите от „Нов подход”, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., ако с деянието не се извършва престъпление.

Чл. 51а. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2005 г.) Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти с маркировка за съответствие в нарушение на наредбата по     чл. 24, се наказва с глоба от 300 до 800 лв. или с имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

Чл. 51б. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти с маркировка за съответствие и допълнителна маркировка или с декларация за съответствие, без да е оценено съответствието им със съществените изисквания определени в наредбите по чл. 7 и/или с изискванията за екопроектиране, определени в мерките по прилагането по чл. 26а, се наказва с глоба от 3000 до 8000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 51в. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти без маркировка, без допълнителна маркировка или без декларация за съответствие, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7 и/или с изискванията за екопроектиране, определени в мерките по прилагането по чл. 26а, се наказва с глоба от 500 до 800 лв. или с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв.

Чл. 51г. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти с маркировка в нарушение на изискванията на Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (ОВ, L 39/1 от 13 февруари 2008 г.), се наказва с глоба от 3000 до 8000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 52. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) Лице, което не изпълни задълженията си по чл. 25 или чл. 26, ал. 1 или 2, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 52а. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие продукти, без да е посочило върху тях наименованието и/или адреса си на управление или без инструкция и/или указание за употреба на български език, се наказва с глоба от 200 до 500 лв. или с имуществена санкция от 500 до 2000 лв.

Чл. 52б. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2007 г.) Търговец, който предлага продукти без маркировка за съответствие или без допълнителна маркировка, когато такава се изисква в наредбите по чл. 7 и/или в мерките по прилагането по   чл. 26а, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 250 до 1000 лв.

Чл. 52в. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2007 г.) Търговец, който предлага продукти без декларация за съответствие, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7 и/или от мерките по прилагането по чл. 26а, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 250 до 1000 лв.

Чл. 52г. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) Търговец, който предлага продукти без обозначение на наименованието или адреса на управление на лицето, което ги пуска на пазара и/или ги пуска в действие, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 250 до 1000 лв.

Чл. 52д. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) Търговец, който предлага продукти без инструкция и/или указание за употреба на български език, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 250 до 1000 лв.

Чл. 52е. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) Търговец, който предлага продукти с маркировка в нарушение на изискванията на Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване, се наказва с глоба 250 лв. или с имуществена санкция 1000 лв.

Чл. 53. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2007 г. и бр. 38 от 2011 г.) За неизпълнение или за нарушение на задължителните предписания по чл. 30а, ал. 1, 2, 4 и 5 и чл. 30в, ал. 1 виновните лица се наказват с глоба от 300 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.

Чл. 53а. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) За други нарушения на наредбите по чл. 7 и/или на мерките по прилагането по чл. 26а виновните лица се наказват с глоба от 300 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.

Чл. 54. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 и 95 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 50, 51, 51а – 51г, 52, 52а – 52е, 53, 53а и 56 се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 95 от 2005 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.; отм., бр. 77 от 2012 г.)

Чл. 55. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) За неизпълнение или нарушение на разпоредбите на чл. 36, 44, чл. 46, ал. 1, т. 1, 6 и 7 и ал. 2 или при неизпълнение на принудителните административни мерки по чл. 49, ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в същия размер.

(2) (Доп., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) За други нарушения на глава пета на закона и наредбите по неговото прилагане наказанието е глоба или имуществена санкция от 100 до 2000 лв.

Чл. 56. (Доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Който пречи или не предоставя документите по        чл. 30ж, ал. 1, т. 4 на органите за надзор на пазара и органите за технически надзор да изпълняват служебните си задължения, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

Чл. 57. Когато нарушенията на този закон или разпоредбите по прилагането му са извършени от лицата, които обслужват съоръжения с повишена опасност, нарушителите могат да бъдат лишени от придобитата правоспособност за срок от един месец до две години.

Чл. 58. (1) (Доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2007 г.) Нарушенията на глава пета на закона и разпоредбите по нейното прилагане и нарушенията по чл. 56 се установяват с актове, съставени от служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г. и бр. 95 от 2005 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; отм., бр. 77 от 2012 г.)

Чл. 58а. (Нов, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) За неизпълнение на задълженията по чл. 14а или чл. 14б се налага имуществена санкция в размер 600 лв.

(2) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) При повторно неизпълнение на задълженията по ал. 1 се налага имуществена санкция или глоба в размер 1000 лв.

(3) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; досегашна ал. 2, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от определени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно от министъра на инвестиционното проектиране, длъжностни лица от съответната администрация. Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно от министъра на инвестиционното проектиране.

Чл. 59. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 59а. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) Когато нарушителят не се яви за съставяне на акта за административно нарушение от контролните органи, актът се изпраща незабавно за връчване от общината или кметството по адреса на управление на юридическото лице или едноличния търговец. Те са длъжни да уведомят нарушителя със съобщение срещу разписка за депозирания акт и в 14-дневен срок от датата на получаването му да го връчат. При неявяване на нарушителя актът се подписва от оправомощено длъжностно лице от общината или кметството и не се връчва. След връщането на акта в двумесечен срок се издава наказателно постановление, което влиза в сила от датата на издаването.

(2) В наказателните постановления се посочва, че наложената глоба или имуществена санкция, както и разходите за вземане и изпитване на пробите от продуктите, постъпват по бюджетната сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и служат като покана за доброволно изпълнение след влизането им в сила.

(3) Когато нарушителят не е открит на адреса, посочен при връчването на акта за установяване на административно нарушение, или е напуснал страната, или е посочил адрес само в чужбина, наказателното постановление не се връчва. Постановлението се смята за влязло в сила два месеца след издаването му.

(4) (Отм., ДВ, бр. 38 от 2012 г.)

 

 

Допълнителни разпоредби

 • 1. (1) (Досегашен текст на § 1, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) По смисъла на закона:
 1. „Продукт” е материален резултат от дейности или процеси, включващи технически средства, преработени материали и други.
 2. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) „Хармонизиран европейски стандарт” е европейски стандарт, приет от европейска организация по стандартизация в изпълнение на мандат на Европейската комисия, чийто номер и връзка с директива се публикува в Официален вестник (Official Journal) на Европейския съюз, с цел да се създаде европейско изискване, съответствието с което не е задължително.

2а. (нова, ДВ, бр. 76 от 2006 г.) „Европейско техническо одобрение” е положителна техническа оценка на годността за употреба на даден строителен продукт по предназначението му, която се основава на съществените изисквания към строежите, за които продуктът се използва. Европейското техническо одобрение се издава от орган – член на Европейската организация за технически одобрения.

2б. (нова, ДВ, бр. 76 от 2006 г.) „Призната национална техническа спецификация” е национален стандарт, за който след съгласуване с държавите – членки на Европейския съюз, пред Европейската комисия е доказано, че произведените в съответствие с него продукти отговарят на съществените изисквания към строежите.

 1. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) „Пускане на пазара” е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане, независимо от техниката на продаване, за първи път на пазара на Европейския съюз и на държавите от Европейското икономическо пространство, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване.
 2. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) „Пускане в действие” е началото на първо ползване на продукта от крайния потребител в Европейския съюз.
 3. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което е отговорно за проектирането и производството на продукт и за съответствието му с изискванията на закона, с оглед пускането му на пазара и/или пускането му в действие от негово име или което променя, съществено модифицира и преправя продукта или го произвежда за собствени нужди.

5а. (нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2007 г.) „Вносител” е физическо или юридическо лице, което е установено в Европейския съюз и което внася продукти от трети държави на пазара на Европейския съюз.

 1. (изм., ДВ, бр. 45 от 2005 г.) „Оценяване на съответствието” е всяка дейност, която определя пряко или непряко дали съответни изисквания са удовлетворени.

6а. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) „Нотифициран орган” е орган за оценяване на съответствието с доказана компетентност да изпълнява процедури за оценяване на съответствието, който е обявен пред Европейската комисия и пред държавите – членки на Европейския съюз; обявяването включва процедурите, които е компетентен да изпълнява, и продуктите, по отношение на които може да ги прилага.

 1. „Акредитация” е процедура, чрез която упълномощен орган официално признава, че даден орган или лице е компетентен да изпълнява определени задачи.

7а. (нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) „Сертификат за акредитация” е документ, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по споразумение за взаимно признаване в организация, на която е член Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация”.

 1. „Надзор на пазара” е съвкупност от методите, процедурите и дейността на институциите, необходими, за да се осигури продуктите на пазара да отговарят на изискванията, приложими към тях, да имат съответната маркировка и да са придружени от необходимата техническа документация.
 2. (изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 45 от 2005 г.) „Ползвател” е собственикът или всяко физическо или юридическо лице, което ползва съоръжения с повишена опасност по силата на договор или на друго правно основание.
 3. (нова, ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2005 г.) „Търговец” е всяко физическо или юридическо лице, участващо в процеса на реализация на продуктите, което ги предлага безплатно или срещу заплащане, след като те вече са били пуснати на пазара.
 4. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Продукт, свързан с енергопотреблението (ПСЕ)” е всяка стока, пусната на пазара и/или пусната в действие, която при употребата си оказва въздействие върху потреблението на енергия, включително части, предназначени за монтиране в продукти, свързани с енергопотреблението, които се пускат на пазара и/или се пускат в действие като отделни части за крайни потребители, екологичното представяне на които може да се оцени самостоятелно.
 5. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Компоненти и монтажни възли” са части, предназначени за монтиране в ПСЕ, които не се пускат на пазара и/или не се пускат в действие като отделни части за крайни потребители и за които не може да се направи независима оценка на екологичното им представяне.
 6. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Мерки по прилагането” са актове, приети в съответствие с Директива 2009/125/ЕО, които определят изискванията за екопроектиране за определени ПСЕ или за определени екологични аспекти, включително и наредбите по чл. 26а, ал. 2.
 7. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Материали” са всички материали, използвани през жизнения цикъл на ПСЕ.
 8. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Проектиране на продукт” е съвкупност от процеси, които трансформират изискванията за безопасност, техническите, функционалните, пазарните, правните и други изисквания, на които трябва да отговаря ПСЕ, в техническа спецификация на този ПСЕ.
 9. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Екологичен аспект” е елемент или функция на ПСЕ, който може да си взаимодейства с околната среда през неговия жизнен цикъл.
 10. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Въздействие върху околната среда” е всяка промяна на околната среда, която изцяло или частично е предизвикана от ПСЕ през неговия жизнен цикъл.
 11. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Жизнен цикъл” са последователните и взаимносвързани етапи на ПСЕ от влагането на суровината до крайното му депониране като отпадък.
 12. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Повторна употреба” е всяка операция, чрез която ПСЕ или неговите компоненти, след като са достигнали края на първата им употреба, се използват повторно за целта, за която са били създадени, включително продължаване използването на ПСЕ, който е върнат в събирателен пункт, на дистрибутор, на преработвател на вторични суровини или на производител, както и повторно използване на ПСЕ след обновяване.
 13. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) „Рециклиране” е преработване в производствени условия на отпадъчни материали с цел да бъдат използвани за първоначалното си предназначение или за други цели, с изключение на оползотворяването на енергия.
 14. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) „Оползотворяване на енергия” е използването на горивни отпадъци като средство за производство на енергия чрез директно изгаряне със или без други отпадъци, при което се оползотворява топлинната енергия.
 15. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 53 от 2012 г.) „Оползотворяване” е всяка от приложимите операции за отпадъци, предвидена в § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
 16. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 53 от 2012 г.) „Отпадък” е вещество или предмет в категориите, посочени в § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, което собственикът му изхвърля, възнамерява да изхвърли или трябва да изхвърли.
 17. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 53 от 2012 г.) „Опасен отпадък” е отпадъкът съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
 18. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Екологичен профил” е описание в съответствие с мерките по прилагането по чл. 26а за ПСЕ на входните и на изходните елементи (например материали, емисии и отпадъци), свързани с ПСЕ през целия му жизнен цикъл, които имат значение от гледна точка на въздействието на продукта върху околната среда и са изразени във физически количества, които могат да се измерят.
 19. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Резултатност спрямо околната среда” на ПСЕ са резултатите от управлението на екологичните аспекти на ПСЕ от страна на производителя, отразени в техническата документация за продукта.
 20. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Подобряване на резултатността спрямо околната среда” е процесът на повишаване на резултатността спрямо околната среда на ПСЕ при следващи негови поколения, но не задължително за всички екологични аспекти на продукта едновременно.
 21. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Екопроектиране” е интегрирането на екологичните аспекти в процеса на проектиране на продукта с цел подобряване на екологично представяне на ПСЕ през целия му жизнен цикъл.
 22. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) „Изискване за екопроектиране” е изискване към ПСЕ или към процеса на проектиране на ПСЕ, предназначено да подобри екологичното му представяне, или изискване за представяне на информация, свързана с екологичните аспекти на ПСЕ.

Изискванията за екопроектиране са:

а) „Генерични изисквания за екопроектиране” – всяко изискване за екопроектиране, основано на екологичния профил като цяло на ПСЕ, без да са определени допустимите гранични стойности за конкретните екологични аспекти;

б) „Специфични изисквания за екопроектиране” – измеримо, включително количествено, изискване за екопроектиране, свързано с конкретен екологичен аспект на ПСЕ, като например консумация на енергия при употреба, изчислена за единица резултат от дейността.

 1. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) „Системно” е извършването на три или повече нарушения на този закон или на нормативните актове по прилагането му в рамките на две календарни години.
 2. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) „Директиви от „Нов подход” на Европейския съюз” са директивите, чиито разпоредби се въвеждат с наредбите по чл. 7.
 3. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

(2) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 76 от 2006 г. и бр. 86 от 2007 г.) Европейските технически одобрения се издават от нотифицирани пред Европейската комисия за издаване на европейски технически одобрения лица – членове на Европейската организация за технически одобрения.

(3) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.; отм., бр. 86 от 2007 г.; нова, бр. 38 от 2011 г.) За целите на този закон се прилага определението за „изземване”, посочено в чл. 2, параграф 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.).

 • 1а. (Нов, ДВ, бр. 45 от 2005 г.; отм., бр. 86 от 2007 г.)
 • 2. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; доп., бр. 86 от 2007 г.) Лицата, които представят на панаири, изложби и демонстрации продукти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания и/или с изискванията за екопроектиране, са длъжни да обявят това на видно място, както и че те не се пускат на пазара и/или не се пускат в действие до постигането на такова съответствие и да предприемат необходимите мерки, за да гарантират безопасността по време на представянето.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Органите за надзор на пазара предприемат действия, за да установят изпълнението на задълженията по ал. 1.

 • 3. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 95 от 2005 г. и бр. 86 от 2007 г.) Наименованията и регистрационните номера на българските стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, се публикуват от Българския институт за стандартизация. При публикуването на стандартите задължително се посочва връзката със съответната наредба.

(2) (Доп., ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Стандартите по ал. 1 се въвеждат идентично чрез публикуване на текста на стандарта в превод на български език или чрез потвърждаване за прилагане като български стандарти по реда на Закона за националната стандартизация.

(3) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 86 от 2007 г. и бр. 38 от 2011 г.) Прилагането на стандартите по чл. 5, ал. 1 е доброволно в областта на прилагане на наредбите по чл. 7. Прилагането на стандартите по чл. 5, ал. 2, т. 1 е задължително в областта на наредбата по чл. 7, въвеждаща Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на строителните продукти, изменена с Директива 93/68/ЕИО.

(4) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.) Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 3 се публикува от Българския институт за стандартизация съгласувано с министъра на инвестиционното проектиране.

 • 3а. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.) За целите на прилагането на наредбата, която въвежда Директивата на Европейския съюз 73/23/ЕЕС (OJ L 77 от 26.III.1973 г.) за хармонизация на законовите разпоредби на страните-членки, отнасящи се до електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, изменена с Директива 93/68/ ЕЕС (OJ L 220 от 30.VIII.1999 г.), лицата, които изготвят експертен доклад за съответствието, получават разрешение по реда на глава трета.
 • 4. (Доп., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 45, 88 и 95 от 2005 г.) Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта се осъществява по реда на този закон и разпоредбите по прилагането му от техни специализирани органи под методическото ръководство на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Организацията, задачите и функциите на тези органи се уреждат с правилници, издадени от съответните министри.
 • 4а. (Нов, ДВ, бр. 93 от 2002 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност, монтирани на подвижен железопътен състав, независимо от тяхната собственост, се осъществява от специализирания орган по § 4 на Министерството на транспорта.

(2) (Изм., ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Правилата, нормите и изискванията за устройството и безопасната експлоатация на съоръженията по ал. 1, за които няма наредби по чл. 31, се определят с наредби на министъра на транспорта.

(3) (Изм., ДВ, бр. 45 и 88 от 2005 г.) За заверка на документите по чл. 35, за издаване на разрешения по чл. 40, за технически прегледи, проверки и изпитвания на съоръжения с повишена опасност по чл. 42, ал. 1, извършвани от специализирания орган на Министерството на транспорта по § 4, се събират държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта.

 • 5. (Изм., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; отм., бр. 80 от 2010 г.)
 • 6. (Отм., ДВ, бр. 18 от 2003 г.; нов, бр. 86 от 2007 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор осъществява надзор на пазара за използването на маркировката съгласно Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване.

(2) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Техническите изисквания към офис оборудването са посочени в приложение „В” на Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейската комисия за координация на програмите за етикетиране на офис оборудване по отношение на енергийната ефективност, одобрено с Решение 2006/1005/ЕО на Съвета.

 • 6а. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.) За лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение за оценяване на съответствието и за издаване на българско техническо одобрение за продуктите по чл. 5, ал. 3, се прилагат разпоредбите на глава трета, с изключение на нотификацията им пред Европейската комисия. Идентификационните номера на тези лица се определят от министъра на инвестиционното проектиране.
 • 6б. (Нов, ДВ, бр. 86 от 2007 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) Глава трета „а” въвежда разпоредбите на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.

 

 

Заключителни разпоредби

 • 7. Този закон отменя:
 1. Член 54, чл. 199, ал. 2 и чл. 201, ал. 7 от Закона за териториално и селищно устройство (обн., ДВ., бр. 29 от 1973 г.; попр., бр. 32 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1974 г., бр. 3 и 102 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 3 от 1980 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 14 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г.; попр., бр. 32 от 1990 г.; изм., бр. 15 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1995 г., бр. 104 от 1996 г., бр. 41 и 79 от 1998 г.; попр., бр. 89 от 1998 г., изм.; бр. 124 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г.).
 2. Член 9 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г.).

 

––––––––-

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 17 септември 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

 

(Обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.)

 

 • 52. Навсякъде в закона думите „Държавната агенция по стандартизация и метрология” се заменят с „Държавната агенция за метрология и технически надзор“.
 • 53. Лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието до влизане в сила на закона, могат да извършват оценяване на съответствието до изтичането на срока на действие на разрешението.
 • 54. Законът влиза в сила два месеца след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 52, който влиза в сила от 9 ноември 2002 г.

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

 

(Обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.)

 

 • 67. (1) Лицата, оправомощени до 1 декември 2002 г. да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност, могат да осъществяват технически надзор до изтичането на срока на валидност на заповедта за оправомощаване.

(2) Лицата по ал. 1 се проверяват от Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” съгласно чл. 34б и заповедите за оправомощаване се отнемат в случаите по чл. 34а, ал. 9.

 • 68. (1) Лицата, получили до влизането в сила на закона разрешение по чл. 36, могат да осъществяват дейността, за която са получили разрешението до изтичането на срока на неговата валидност.

(2) Лицата по ал. 1 се проверяват от Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” съгласно чл. 36а и разрешенията се отнемат в случаите по чл. 36а, ал. 4.

 • 69. Параграф 47, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2006 г.

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

(Обн., ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

 

 • 16. Подзаконовите нормативни актове, които уреждат признаването на професионална квалификация и/или правоспособност за упражняване на регулирана професия, придобити в държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, се издават или допълват в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
 • 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 8, § 9, т. 2 и 3 и § 10, т. 2 и т. 3, буква „б”, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА

 

(Обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.)

 

 • 66. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 48 и 49, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 

(Обн, ДВ, бр. 105 от 2005 г.)

 

 • 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква „д” и т. 4, буква „в”, § 11, т. 1, буква „б” и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

(Обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.)

 

 • 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на:
 1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 – относно отмяната на глава трета, раздел II „Обжалване по съдебен ред”, § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 – 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 – 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната на думата „окръжния” с „административния” и замяната на думите „Софийския градски съд” с „Административния съд – град София”, които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
 2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
 3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник”.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

(Обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.)

 

 • 20. Този закон влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

(Обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.)

 

 • 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

 

(Обн., ДВ, бр. 86 от 2007 г.)

 

 • 74. Навсякъде в закона думата „инспекторите” се заменя със „служителите”, а думите „Държавната агенция за метрология и технически надзор” се заменят с „Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”.
 • 75. (1) Лицата и структурно обособените части, получили до влизането в сила на този закон лицензия за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, са длъжни в срок 9 месеца от влизането му в сила да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 34а, ал. 2 и 3.

(2) Когато при проверките по чл. 34б, ал. 1 се установи неизпълнение на изискването по ал. 1 и ако несъответствията не бъдат отстранени след предоставянето на възможност за отстраняването им, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор отнема лицензията или ограничава обхвата й.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

(Обн., ДВ, бр. 74 от 2009 г.)

 

 • 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

 

(Обн., ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

 

 • 25. В останалите текстове на закона думите „енергопотребяващите продукти” и „ЕПП” се заменят съответно с „продукти, свързани с енергопотреблението” и „ПСЕ”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

 

(Обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.)

 

 • 84. (В сила от 18.5.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в „Държавен вестник”:
 1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
 2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.
 • 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

(2) С акта за назначаването на държавния служител се:

 1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
 2. определя индивидуална основна месечна заплата.

(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд „Земеделие”, произтичащи от този закон.

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

 • 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:

 1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
 2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.
 • 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

(Обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.)

 

 • 35. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на разпоредбите на:
 1. член 10, ал. 3 и 6, чл. 11, ал. 1, чл. 19, ал. 5, чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3, които влизат в сила две години след влизането в сила на закона;
 2. член 33, ал. 4 и чл. 34, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.;
 3. член 49, ал. 8, която влиза в сила от 1 януари 2015 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

 

(Обн., ДВ, бр. 77 от 2012 г.)

 

 • 19. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

 

(Обн., ДВ, бр. 84 от 2012 г.)

 

 • 13. Електрическото и електронното оборудване, което не попада в обхвата на приложения № 1 и 2 към Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2006 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 от 2009 г. и бр. 29 от 2011 г.), но не съответства на изискванията на глава пета „а” и наредбата по чл. 21д, ал. 1, може да продължи да се предоставя на пазара до 22 юли 2019 г., ако това е в съответствие с § 12, т. 1 – 5.
 • 14. Министерският съвет приема наредбата по чл. 21д, ал. 1 в тримесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник”.
 • 15. Законът влиза в сила от 2 януари 2013 г.

 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

(Обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.)

 

 • 58. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г.) се правят следните изменения:

……………………………………………………………………………………………………………..

 1. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране”, „министърът на инвестиционното проектиране” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.

………………………………………………………………………………………………………………

 • 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

 

(Обн., ДВ, бр. 68 от 2013 г.)

 

 • 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

 

 

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 93/68/ЕИО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ от 22 юли 1993 година

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 20 юни 1990 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки във връзка с везните с неавтоматично действие

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти

ДИРЕКТИВА 73/23/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 февруари 1973 за сближаване на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до електрически съоръжения, предназначени за използуване при някои ограничения на напрежението